Przejdź do treści

Przyroda

Podgląd: Wegetarian zapraszamy na schabowego!

Wegetarian zapraszamy na schabowego!

Część osób nie je mięsa, bo nie może po­go­dzić się z za­bi­ja­niem zwie­rząt. Co jed­nak, gdy na ich ta­le­rzu wy­lą­duje ape­tycz­nie wy­glą­da­jące mięso, a kel­ner za­py­tany z ja­kiego ono po­cho­dzi zwie­rzę­cia od­po­wie „z żad­nego, bo to z pro­bówki”? Taki sce­na­riusz wy­daje się co­raz bar­dziej praw­do­po­dobny. Już za kilka lat mo­żemy jeść pysz­nego scha­bo­wego, który choć po­cho­dzi nie z rzeźni a z […]

Podgląd: Nie ma rady na komary?

Nie ma rady na komary?

Po upal­nym czerwcu mamy dość chłodny po­czą­tek lipca. Po zda­nej se­sji czas za­tem wy­ru­szyć w po­szu­ki­wa­niu słońca, by spraw­dzić jak jest tam, gdzie nas jesz­cze nie było. Pod­czas po­dróży bę­dzie z pew­no­ścią wiele nie­wia­do­mych, ale jed­nego mo­żemy być pewni i to bez względu na to gdzie po­je­dziemy – na swo­jej dro­dze spo­tkamy małe, la­ta­jące i krwio­żer­cze owady. Ko­mary po­tra­fią […]

Strona 7 z 7 ‹ Pierwszy 4 5 6 7