Przejdź do treści

Przyroda

Podgląd: Jak wygląda mięso po kilku miesiącach w lodówce? Świeżo!

Jak wygląda mięso po kilku miesiącach w lodówce? Świeżo!

Aby utrzy­mać świe­żość żyw­no­ści przez dłuż­szy czas, pro­du­cenci fa­sze­rują ją licz­nymi che­micz­nymi sub­stan­cjami. Kon­ser­wanty nie tylko za­cho­wują świe­żość żyw­no­ści na dłu­żej, ale mają też za­pew­nić bar­dziej „na­tu­ralną” barwę, za­pach i smak. Oka­zuje się jed­nak, że utrzy­ma­nie świe­żo­ści je­dze­nia przez długi czas wcale nie musi wią­zać się z do­da­wa­niem do niej che­mi­ka­liów. Oka­zuje się, że w przy­ro­dzie, w spo­sób cał­ko­wi­cie […]

Podgląd: Opalanie się może być bezpieczne

Opalanie się może być bezpieczne

Se­zon wa­ka­cyjny już za nami, ale pla­żo­wać mo­żemy jesz­cze w tro­pi­kach. Mamy do­brą wia­do­mość dla ama­to­rów ca­ło­dzien­nych ką­pieli sło­necz­nych. Opa­la­nie wkrótce może być nie tylko przy­jemne, ale także bez­pieczne! Na­ukowcy z lon­dyń­skiego King’s Col­lege pra­cują nad nową sub­stan­cją, która ma chro­nić przed skut­kami nad­mier­nego opa­la­nia się. Nie bę­dzie to ani krem, ani ole­jek czy bal­sam, ale zwy­kła […]

Podgląd: Jak Smok Wawelski został dinozaurem…

Jak Smok Wawelski został dinozaurem…

Z bajki wiemy, że Smok Wa­wel­ski miał swoją ja­ski­nię pod Wa­we­lem, ter­ro­ry­zo­wał miesz­kań­ców Kra­kowa i zo­stał po­ko­nany pod­stę­pem przez szew­czyka Dra­tewkę. Czy ist­niał na­prawdę, czy był wy­two­rem ludz­kiej fan­ta­zji? Zda­niem pol­skich na­ukow­ców Smok wa­wel­ski ist­niał na­prawdę. Był Te­ro­po­dem i żył na te­re­nach dzi­siej­szej Pol­ski 200 mi­lio­nów lat temu. Szczątki di­no­zaura od­ko­pał w Li­so­wi­cach na Ślą­sku ze­spół z Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego i In­sty­tutu […]

Podgląd: Mały a… cieszy?

Mały a… cieszy?

Czy roz­miar ma zna­cze­nie? Czy bar­dziej li­czą się umie­jęt­no­ści? Przyj­rzyjmy się temu ma­łemu pro­ble­mowi. Jak się oka­zuje wcale nie trzeba być wiel­kim, żeby za­wo­jo­wać świat. Świet­nym przy­kła­dem jest mi­kro­sko­pij­nej wiel­ko­ści ni­cień Ca­enor­hab­di­tis ele­gans, za­sie­dla­jący kom­po­stow­niki i inne zbior­niki z gni­ją­cymi szcząt­kami ro­ślin­nymi. Swoje kil­ku­ty­go­dniowe ży­cie spę­dza po­lu­jąc na bak­te­rie i inne mi­kroby — jest „sma­ko­szem” m.in. bak­te­rii Esche­ri­chia […]

Podgląd: Dmuchawce, latawce, ford…

Dmuchawce, latawce, ford…

Co wspól­nego ma mni­szek le­kar­ski, zwany po­pu­lar­nie „dmu­chaw­cem”, z branżą mo­to­ry­za­cyjną? Sa­mo­chody rzadko ko­ja­rzą się z przy­rodą. Na­ukowcy po­sta­wili py­ta­nie: nie py­tajmy co sa­mo­chody mogą zro­bić dla kwia­tów, za­py­tajmy co kwiaty mogą zro­bić dla sa­mo­cho­dów! Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Sta­no­wego Ohio ba­dają dla kon­cernu Forda po­ten­cjał mniszka le­kar­skiego, jako al­ter­na­tywy dla gumy syn­te­tycz­nej. To, co jedni uznają za chwast, […]

Podgląd: O psie, który… świeci!

O psie, który… świeci!

Suczka rasy be­agle ma na imię Te­gon, wy­gląda i za­cho­wuje się jak zwy­kły pies. Są jed­nak mo­menty gdy świeci… Nie­ko­niecz­nie przy­kła­dem. Z pew­no­ścią bę­dzie wy­ma­rzo­nym to­wa­rzy­szem noc­nych wy­praw do lasu. Jak to się dzieje? Te­gon ma wsz­cze­piony spe­cjalny gen, który uak­tyw­nia się tylko po zje­dze­niu karmy z an­ty­bio­ty­kiem do­ksy­cy­kliną. Gdy zje go z ape­ty­tem suczka za­czyna emi­to­wać świa­tło o flu­ore­scen­cyj­nym, […]

Podgląd: Rehabilitacja nietoperzy

Rehabilitacja nietoperzy

Nie­tpe­rze zy­skały przez wieki zy­skały złą sławę. Ko­ja­rzą się z czarną ma­gią i wam­pi­rami. Re­pu­ta­cję po­mógł im nieco po­pra­wić Bat­man. Być może ina­czej spoj­rzymy na nie rów­nież dzięki ostat­nim ba­da­niom, które po­twier­dzają cie­kawe związki tych ssa­ków z ro­śli­nami. O za­py­la­niu kwia­tów przez wiatr, owady i ptaki wiemy dość sporo – m.in. z ob­ser­wa­cji. Ro­śliny wia­tro­pylne są nie­wiel­kie i nie­po­zorne, ale wy­twa­rzają […]

Podgląd: Cukier doda ci skrzydeł!

Cukier doda ci skrzydeł!

To Mel­chior Wań­ko­wicz po­wie­dział kie­dyś, że cu­kier krzepi. Jed­nak czy może do­dać skrzy­deł? W pew­nym sen­sie tak. Bo­eing, Em­braer oraz je­den z ame­ry­kań­skich ban­ków ogło­siły wła­śnie, że wspól­nie chcą pra­co­wać nad lot­ni­czym bio­pa­li­wem uzy­ski­wa­nym… z trzciny cu­kro­wej. Czy bę­dzie się ono nada­wało do na­pę­dza­nia sil­ni­ków od­rzu­to­wych? Wy­ka­zać to mają ba­da­nia pro­wa­dzone przez na­ukow­ców z bra­zy­lij­skiej in­sty­tu­cji ba­daw­czej o du­żym […]

Podgląd: Do Czarnobyla z odkurzaczem zasilanym z lodówki

Do Czarnobyla z odkurzaczem zasilanym z lodówki

Wy­bie­ra­jąc miej­sca wa­ka­cyj­nych wy­pa­dów nikt, lub pra­wie nikt, nie bę­dzie wy­bie­rać Czar­no­byla. Miej­sce to jest sym­bo­lem, wo­kół któ­rego na­ro­sło wiele mi­tów. Czy słusz­nie? I do czego może się tam przy­dać prze­ro­biony od­ku­rzacz do­mowy? Czar­no­byl. Mia­sto widmo na Ukra­inie, w któ­rym 25 lat temu wy­da­rzyła się naj­więk­sza ka­ta­strofa ją­drowa. Wo­kół niego roz­po­ściera się Strefa Zero. Miej­sce za­mknięte dla […]

Podgląd: Zachwycający widok fal oceanu

Zachwycający widok fal oceanu

O tym, że na­uka wpływa na na­sze co­dzienne ży­cie mo­żemy się prze­ko­nać co­dzien­nie, choć nie za­wsze o tym po pro­stu my­ślimy. Czy na­uka jed­nak może mieć wpływ na sztukę? Oczy­wi­ście, że tak. Osią­gnię­cia na­ukow­ców wy­ko­rzy­stuje w swo­ich in­sta­la­cjach Da­vid Bo­wen. Nie­dawno jedną z nich można było oglą­dać we wro­cław­skim Mu­zeum Na­ro­do­wym. Jej te­ma­tem jest woda, która wielu oso­bom […]

Strona 6 z 7 ‹ Pierwszy 3 4 5 6 7 Ostatni ›