Przejdź do treści

Przyroda

Podgląd: Jedzmy orzechy włoskie!

Jedzmy orzechy włoskie!

Wy­star­czy zjeść 7 orze­chów wło­skich dzien­nie, aby ob­ni­żyć ry­zyko cho­rób serca, nie­któ­rych ro­dza­jów raka, ka­micy żół­cio­wej, cu­krzycy typu II i wielu in­nych cho­rób. Na­ukowcy po­twier­dzili — orze­chy wło­skie są naj­zdrow­sze ze wszyst­kich. Za­wie­rają wię­cej prze­ciw­u­tle­nia­czy i mają lep­sze wła­ści­wo­ści zdro­wotne niż ja­kie­kol­wiek inne orze­chy! Orze­chy wło­skie są więc zdrow­sze niż orzeszki ziemne, mig­dały, orze­chy la­skowe, bra­zy­lij­skie, ma­ka­da­mii, ner­kowce […]

Podgląd: 8844, 8848 czy 8850 metrów?

8844, 8848 czy 8850 metrów?

Ile tak na­prawdę me­trów ma Mo­unt Eve­rest? By zdo­być szczyt trzeba po­ko­nać wy­so­kość 8844, 8848 czy 8850 m n.p.m.? Przez de­kady są­dzono, że naj­wyż­szy szczyt Hi­ma­la­jów ma 8848 me­trów, ale Ame­ry­ka­nie pod­wyż­szyli górę o dwa, a Chiń­czycy ob­ni­żyli o cztery me­try. Za kilka lat pro­po­zy­cji może być jesz­cze wię­cej, bo do zmie­rze­nia tej naj­słyn­niej­szej chyba góry przy­mie­rzają się Ne­pal­czycy. Po­iry­to­wało ich […]

Podgląd: Sposób na oporne trufle

Sposób na oporne trufle

Tru­fle. Jedni ich nie zno­szą, inni na­zy­wają czar­nymi dia­men­tami. Mają nie­re­gu­larny, bul­wia­sty kształt, są chro­po­wate i ra­czej nie­ładne, ale nie pła­cimy za ich wy­gląd, tylko za smak i za­pach, a ra­czej bo­ski aro­mat dla jed­nych lub po­tworny smród dla dru­gich. Uwa­żane są także za afro­dy­zjak, który każ­dego fa­ceta zmieni w ero­tycz­nego gi­ganta. Kosz­tują wpraw­dzie ma­ją­tek – za ki­lo­gram tego […]

Podgląd: Kiedy będzie koniec Świata?

Kiedy będzie koniec Świata?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” To py­ta­nie wy­daje się być tak sta­rym jak nasz Świat. Jego zna­cze­nie zmie­niało się wraz z prze­mi­ja­niem er i epok w hi­sto­rii Ziemi, upły­wem wie­ków i prze­mi­ja­niem ko­lej­nych cy­wi­li­za­cji. Od ufor­mo­wa­nia się Ziemi z ob­łoku pro­to­pla­ne­tar­nego ota­cza­ją­cego młode Słońce, koń­cem Świata były wiel­kie wy­mie­ra­nia ja­kich co naj­mniej pię­cio­krot­nie do­świad­czyła bios­fera na­szej pla­nety. Ak­tu­alny stan […]

Podgląd: Ryby głosu nie mają, ale…

Ryby głosu nie mają, ale…

Ryby głosu nie mają, ale za to są zna­ko­mi­tymi skocz­kami. Może nie ta­kimi jak nasz Ma­łysz, ale ska­czą jak na­jęte – nie tylko w wo­dzie, ale i na lą­dzie! Ryba wy­jęta z wody wy­ko­nuje na przy­kład skoki, aby z po­wro­tem do­stać się do wody. Kto choć raz zło­wił rybę lub to­wa­rzy­szył węd­ka­rzowi w po­ło­wie, ten z pew­no­ścią wi­dział co ryby po­tra­fią. […]

Podgląd: Czy człowiek może sobie wszczepić chlorofil i produkować pożywienie?

Czy człowiek może sobie wszczepić chlorofil i produkować pożywienie?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Świa­tło sło­neczne jest naj­waż­niej­szym źró­dłem ener­gii dla pra­wie wszyst­kich or­ga­ni­zmów ży­wych. Ener­gia tego pro­mie­nio­wa­nia jest wy­ko­rzy­sty­wana w pro­ce­sie fo­to­syn­tezy do wy­twa­rza­nia związ­ków or­ga­nicz­nych z dwu­tlenku wę­gla i wody. Z tej zdol­no­ści ro­ślin i glo­nów ko­rzy­stają zwie­rzęta (w tym także czło­wiek), któ­rych ży­cie jest uza­leż­nione od po­bie­ra­nia sub­stan­cji or­ga­nicz­nych z po­ży­wie­niem. W pro­ce­sie fo­to­syn­tezy po­wstaje rów­nież tlen, który […]

Podgląd: Więcej przestrzeni! Szybko!

Więcej przestrzeni! Szybko!

Bra­kuje to­bie prze­strzeni do ży­cia? Mamy dla cie­bie do­bre in­for­ma­cje! Prze­strzeni tej bę­dzie co­raz wię­cej, przy­bywa jej za­ska­ku­jąco szybko. Py­ta­nie tylko jak ją za­go­spo­da­ro­wać… Oka­zuje się, że Wszech­świat roz­sze­rza się z co­raz więk­szą prę­ko­ścią. To od­kry­cie fi­zy­ków za­sko­czyło wielu na­ukow­ców i przy­nio­sło Na­grodę No­bla z fi­zyki. Otrzy­mali ją Saul Per­l­mut­ter, Brian P. Schmidt i Adam G. Riess. Po­noć na­gro­dzeni fi­zycy […]

Polubmy pająki!

W po­wszech­nym mnie­ma­niu pa­jąki są brzyd­kie i nie­bez­pieczne, bu­dzą strach, a na­wet prze­ra­że­nie. Dr Agnieszka Bab­czyń­ska, ba­daczka z Wy­działu Bio­lo­gii i Ochrony Śro­do­wi­ska udo­wad­nia, że więk­szość z nich jest nie tylko cał­ko­wi­cie nie­groźna, ale przede wszyst­kim po­ży­teczna. Od da­wien dawna pa­jąki bu­dziły bar­dziej lęk i od­razę niż za­in­te­re­so­wa­nie. Wła­ści­wie trudno po­wie­dzieć, dla­czego aku­rat pa­jąki bu­dzą w nas tyle ne­ga­tyw­nych od­czuć. Może wy­nika […]

Podgląd: Grzyby prosto… z solarium

Grzyby prosto… z solarium

Po­nie­waż lu­bimy grzyby nie tylko jeść, ale je rów­nież zbie­rać wy­bra­li­śmy się w spraw­dzone miej­sca na po­szu­ki­wa­nie praw­dziw­ków. Nie­stety nie zna­leź­li­śmy na­wet ry­dza, który lep­szy jest niż nic. Spo­tka­li­śmy kilka ma­low­ni­czych, czer­wo­nych ka­pe­lu­szy, ale nie­zbyt nas to po­cie­szyło. Przed nami jed­nak naj­lep­sza pora na grzy­bo­bra­nie — ba­bie lato i je­sień. Jest za­tem szansa na za­peł­nie­nie ko­szyka wi­ta­mi­nami. Mało […]

Podgląd: Dlaczego złoto bywa astronomicznie drogie?

Dlaczego złoto bywa astronomicznie drogie?

Czę­sto sły­szymy o „bo­gac­twach na­tu­ral­nych”, które kryje zie­mia. Po­szu­ku­jemy ich, wy­do­by­wamy i ko­rzy­stamy. Czy za­sta­na­wia­li­ście się skąd się zna­la­zły w ziemi. Albo ogól­nie — na Ziemi? To dru­gie py­ta­nie jest chyba bar­dziej wła­ściwe. Zwasz­cza po lek­tu­rze pracy na­ukow­ców z Uni­wer­sy­tetu w Bri­stolu. Prze­ba­dali oni naj­star­sze skały mię­dzy in­nymi z Gren­lan­dii. Tak do­szli do wnio­sku, że więk­szość znaj­du­ją­cych się w nich me­tali szla­chet­nych, […]

Strona 5 z 7 ‹ Pierwszy 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›