Przejdź do treści

Przyroda

Podgląd: Nie lubię komarów, więc kocham nietoperze ;)

Nie lubię komarów, więc kocham nietoperze ;)

Ile razy wa­ka­cyjny wy­jazd nad je­zioro ze­psuły wam ko­mary? Ile razy mu­sie­li­ście przed za­śnię­ciem bie­gać po po­koju po­lu­jąc na te małe, bzy­czące owady? Je­śli nie lu­bi­cie tych krwio­żer­czych szkod­ni­ków, na­tych­miast po­lub­cie nie­to­pe­rze! Wła­śnie te sym­pa­tyczne ssaki zo­stały „za­trud­nione” do walki z plagą ko­ma­rów w Me­dio­la­nie. Na straży spo­koju pod­czas ro­man­tycz­nych spa­ce­rów stoi, a wła­ści­wie pa­tro­luje prze­strzeń po­wietrzną, około […]

Podgląd: Krewetka boksująca inspiracją dla naukowców

Krewetka boksująca inspiracją dla naukowców

Jest nie­po­zorna, ale bar­dzo nie­bez­pieczna. Dys­po­nuje taką siłą, że ze jed­nym cio­sem po­trafi roz­bić muszle, pan­ce­rze kra­bów a na­wet akwa­rium. Le­piej nie trzy­mać jej z in­nymi zwie­rzę­tami mor­skimi, bo zrobi w akwa­rium jatkę, a i nie­ostroż­nemu ho­dowcy może zła­mać, a na­wet ob­ciąć pa­lec. To rawka bła­zen (Odon­to­dac­ty­lus scyl­la­rus) z rzędu usto­no­gów, po­tocz­nie – ale myl­nie — zwana kre­wetką bok­su­jącą. Zwie­rzątko, które […]

Podgląd: Hydrozagadka wyjaśniona

Hydrozagadka wyjaśniona

Czy ktoś jesz­cze pa­mięta słynną ko­me­dię Hy­dro­za­gadka? Su­per­bo­ha­ter As stara się w niej roz­wią­zać za­gadkę znik­nię­cia ca­łej wody w War­sza­wie. Jak za­pew­nić od­po­wied­nią jej ilość dla ho­do­wa­nych w po­jem­ni­kach ro­ślin? Ten pro­blem roz­wią­zali nasi na­ukowcy, któ­rzy wy­na­leźli nową tech­no­lo­gię. Dzięki niej można ła­twiej za­pew­nić od­po­wied­nią ilość wody ro­śli­nom ho­do­wa­nym w po­jem­ni­kach. Hy­dro­Box – bo tak się na­zywa – to […]

Podgląd: Kwiat-śmierdziel

Kwiat-śmierdziel

Po pol­sku na­zywa się dzi­wi­dło i cuch­nie pa­dliną. Jest to naj­więk­szy kwiat na świe­cie. Jego liść może osią­gać wy­so­kość aż 6 me­trów, kwiat na­to­miast około 3 me­trów! Ta­kie dzi­wi­dło za­kwi­tło wła­śnie w ogro­dzie bo­ta­nicz­nym w Ki­lo­nii w Niem­czech. Ra­czej nie zdą­ży­cie już go zo­ba­czyć – kwia­towy gi­gant żyje cza­sami za­le­d­wie 24 go­dziny (ale może zda­rzyć się, że i na­wet ty­dzień), a za­kwita raz […]

Podgląd: Świnia… a może pomóc

Świnia… a może pomóc

Opa­trunki ze świń­skiej skóry, przy­spie­sza­jące go­je­nie się ran, to je­den z pierw­szych przy­kła­dów wy­ko­rzy­sta­nia w me­dy­cy­nie tka­nek zwie­rząt mo­dy­fi­ko­wa­nych ge­ne­tycz­nie. Z po­wo­dze­niem za­sto­so­wali je już pol­scy le­ka­rze – po raz pierw­szy w sierp­niu ze­szłego roku w Cen­trum Le­cze­nia Opa­rzeń w Sie­mia­no­wi­cach Ślą­skich. No­wa­tor­ska me­toda nie­sie na­dzieję na ra­tu­nek dla pa­cjen­tów z cięż­kimi opa­rze­niami. DNA trzody chlew­nej jest w 94% zgodne z DNA czło­wieka. Tylko […]

Podgląd: Koty stały się domatorami i… pantoflarzami!

Koty stały się domatorami i… pantoflarzami!

Zwinny jak kot… To po­wie­dze­nie jest oczy­wi­ście na­dal ak­tu­alne, dzi­siej­sze koty, to już nie to samo co daw­niej… Koty stały się le­ni­wymi pan­to­fla­rzami! Do ta­kiego stwier­dze­nia do­szli wło­scy na­ukowcy – zoo­lo­dzy, eto­lo­dzy, czyli spe­cja­li­ści od ba­da­nia za­cho­wań zwie­rząt oraz we­te­ry­na­rze. W ciągu ostat­nich dwu­dzie­stu lat koty do­mowe prze­szły ol­brzy­mią me­ta­mor­fozę za­cho­wań. Nie ła­pią my­szy, nie cho­dzą po […]

Wiem, co jem?

Skle­pik szkolny to, w pa­mięci każ­dego po­ko­le­nia, je­den z sym­boli bez­tro­skiego czasu w ży­ciu, kiedy wszystko było lep­sze i prost­sze. Po­nie­kąd słusz­nie, ale z pew­no­ścią nie prost­sze, je­śli cho­dzi o skład che­miczny sprze­da­wa­nych tam pro­duk­tów. Zwłasz­cza ostat­nio wiele mówi się o po­dej­rza­nych związ­kach, które się w nich po­ja­wiają. Z tym, co za­lega naj­czę­ściej na pół­kach szkol­nych skle­pi­ków, ale i nie tylko z tym, wal­czy ak­cja ”Wiem, […]

Podgląd: Alkohol lekiem… na całe zło?

Alkohol lekiem… na całe zło?

Pi­cie al­ko­holu, choć kryje wiele nie­bez­pie­czeństw, ma rów­nież do­bre strony. Do­brze może na nas wpły­wać pi­cie wina, albo piwa. Może się oka­zać, że do­bro­czyn­nie może dzia­łać w ogóle al­ko­hol. Wa­ru­nek jest je­den — nie można prze­sa­dzić! Przy­kła­dem może być dla nas ma­lutka muszka owo­cowa. Na pewno wi­dzie­li­ście ją nie raz, gdy krą­żyła nad le­żą­cymi w kuchni owo­cami. […]

Podgląd: Pajęcze struny

Pajęcze struny

Mi­ło­śnicy przy­gód psz­czółki Mai na pewno pa­mię­tają Te­klę. Ta mroczna po­stać znana była ze swej mi­ło­ści do gry na skrzyp­cach. Nie­stety, nie miała słu­chu, za­tem ka­to­wała swą grą wszyst­kich miesz­kań­ców łąki. Być może to wła­śnie Te­kla była in­spi­ra­cją dla pew­nego na­ukowca… Po­trzebne było aż 300 pa­ją­ków i dużo żmud­nej pracy, aby po­wstały skrzypce ze stru­nami z pa­ję­czej […]

Podgląd: Trucizna… może wyjść na zdrowie!

Trucizna… może wyjść na zdrowie!

Świat przy­rody pe­łen jest ge­nial­nie pro­stych roz­wią­zań, które do­brze by było wy­ko­rzy­stać w na­szym co­dzien­nym ży­ciu. Przy­rodę pod­pa­trują kon­struk­to­rzy i in­ży­nie­ro­wie. Czego jesz­cze mo­żemy się na­uczyć? Może jak prze­trwać? Oka­zuje się, że są owady, które zja­dają tru­jące ro­śliny i to wcale nie dla­tego, że są ich sma­ko­szami. Ro­bią tak, by same stały się mało atrak­cyjne jako prze­ką­ska dla […]

Strona 3 z 7 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›