Przejdź do treści

O czym śnią delfiny?

Zew na­tury jest bardzo silny i po­trafi ode­zwać się w naj­mniej ocze­ki­wanym mo­mencie. Do­brym przy­kładem są… del­finy bu­tlo­nose prze­by­wa­jące w akwa­rium Pla­nete Sau­vage w Port-​Saint-​Pere we Francji.

No­cami na­śla­dują one dźwięki wy­da­wane przez wie­lo­ryby. Jest to o tyle dziwne, że całe życie del­finy prze­by­wały w nie­woli i nigdy nie sły­szały hum­baków w na­turze. Zba­dali to na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu w Rennes.

Del­finy bu­tlo­nose w ciągu dnia uczest­niczą w po­ka­zach zwin­ności przed pu­blicz­no­ścią. Po­pisom to­wa­rzyszy mu­zyka z róż­nego ro­dzaju od­gło­sami oce­anicz­nymi, wśród któ­rych są od­głosy ptaków mor­skich czy pieśni humbaków.

Zu­pełnie przy­pad­kowo mi­kro­fony za­in­sta­lo­wane pod wodą za­re­je­stro­wały dziwne dźwięki. Oka­zało się, że to del­finy nocą wy­da­wały od­głosy zbli­żone do wielorybów.

Na­ukowcy opi­sują to tak, jakby del­finy po­wta­rzały lekcje za­sły­szane za dnia. Fran­cuscy na­ukowcy przy po­mocy pro­gramu kom­pu­te­ro­wego po­rów­nali na­grane nocą dźwięki del­finów z praw­dzi­wymi pie­śniami hum­baków. Ochot­nikom od­twa­rzali także na­grane od­głosy. Oka­zało się, że 76% słu­chaczy iden­ty­fi­ko­wało je jako au­ten­tyczne na­wo­ły­wania hum­baków. Po­my­lili się nawet bio­lodzy. Wielu z nich też są­dziło, że to na­grania au­ten­tycz­nych wielorybów.

Na­ukowcy chcą teraz zbadać, czy del­finy na­śla­dują wie­lo­ryby przez sen, gdyż swe dziwne, wie­lo­rybie dźwięki wy­da­wały naj­czę­ściej między pierwszą a trzecią w nocy. Czyżby śniły o wie­lo­ry­bach albo pró­bo­wały roz­ma­wiać z nimi we śnie? Ozna­cza­łoby to, że ich mózg we śnie prze­twarza nowe in­for­macje – jak ludzki.

Powiązane materiały: