Przejdź do treści

Jedzmy orzechy włoskie!

Wy­starczy zjeść 7 orze­chów wło­skich dziennie, aby ob­niżyć ry­zyko chorób serca, nie­któ­rych ro­dzajów raka, ka­micy żół­ciowej, cu­krzycy typu II i wielu in­nych chorób. Na­ukowcy po­twier­dzili – orzechy wło­skie są naj­zdrowsze ze wszystkich.

Za­wie­rają więcej prze­ciw­u­tle­niaczy i mają lepsze wła­ści­wości zdro­wotne niż ja­kie­kol­wiek inne orzechy! Orzechy wło­skie są więc zdrowsze niż orzeszki ziemne, mig­dały, orzechy la­skowe, bra­zy­lij­skie, ma­ka­damii, ner­kowce czy pi­stacje. Garstka orze­chów wło­skich za­wiera dwa razy więcej prze­ciw­u­tle­niaczy niż w przy­padku do­wol­nych in­nych po­wszechnie spo­ży­wa­nych orze­chów. Wy­stę­pu­jące w nich prze­ciw­u­tle­niacze dzia­łają od 2 do 15 razy moc­niej niż wi­ta­mina E.

Oprócz prze­ciw­u­tle­niaczy za­wie­rają też wiele war­to­ścio­wego białka, które może być al­ter­na­tywą dla mięsa oraz wi­ta­miny, mi­ne­rały i błonnik. Nie ma w nich na­to­miast mo­gą­cych spra­wiać pro­blemy sub­stancji w ro­dzaju glu­tenu czy białka mlecz­nego. Ba­da­niem róż­nych orze­chów zaj­mował się pro­fesor Joe Vinson z In­sty­tutu Chemii, Uni­ver­sity of Scranton, w USA. Wła­ści­wości lecz­nicze orze­chów wło­skich znane były już w sta­ro­żyt­ności. Nie bez zna­czenia jest po­do­bień­stwo kształtu orzecha wło­skiego do mózgu. Oka­zuje się, że spo­ży­wanie orze­chów wpływa bardzo ko­rzystnie na kon­dycję na­szego umysłu. Za­warte w orze­chach mi­ne­rały po­pra­wiają naszą kon­cen­trację i pa­mięć. Orzechy wło­skie do­star­czają do na­szego mózgu na­tu­ralny tłuszcz, wi­ta­minę E, C oraz kwas la­no­li­nowy, który jest nie­zbędny dla pracy na­szych ko­mórek nerwowych.

Kiedy jemy orzechy do­star­czamy do na­szego or­ga­nizmu takie sole mi­ne­ralne jak: potas, fosfor, wapń i ma­gnez. Spo­ży­wanie orze­chów w więk­szych ilo­ściach za­le­cane jest osobom chorym na de­presję, nad­po­bu­dliwym, ho­me­opatom, prze­mę­czonym czyli osobom z nie­do­borem ma­gnezu. Dzięki dużej za­war­tości że­laza orzechy wło­skie sto­so­wane są rów­nież w le­czeniu anemii.

U osób sys­te­ma­tycznie spo­ży­wa­ją­cych orzechy zmniejsza się ry­zyko za­cho­ro­wania na serce i no­wo­twory. Za­wie­rają około 60% tłusz­czów – w więk­szości nie­na­sy­co­nych kwasów tłusz­czo­wych. Dla­tego na­dają się do spo­życia dla osób z za­bu­rze­niami prze­miany tłusz­czowej lub osób z miaż­dżycą. Orzechy ob­ni­żają ilość cho­le­ste­rolu we krwi i po­zy­tywnie wpły­wają na układ krą­żenia. Do­star­czają skład­ników mi­ne­ral­nych i wi­tamin. MWy­ko­rzy­sty­wane są rów­nież jako składnik kremów i ma­se­czek oczysz­cza­ją­cych pory czy też do le­czenia trą­dziku mło­dzień­czego. Łu­piny orzecha są cennym skład­ni­kiem pilingów.

Powiązane materiały: