Przejdź do treści

Erateina sprytna dziewczyna

Era­teina sprytna dziew­czyna (łac. Era­teina pu­el­la­astuta) – taką nazwę otrzymał nowy ga­tunek mo­tyla od­kry­tego przez Po­laków w tym roku pod­czas wy­prawy na Tramén Tepui w Wenezueli.

Owad zo­stał zi­den­ty­fi­ko­wany przez Iza­belę Sta­cho­wicz z Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego. Nazwę zaś wy­ło­niono w ogól­no­pol­skim kon­kursie pisma Na­tional Geo­gra­phic. Jej au­torką jest Alicja Zdo­bylak z Wro­cławia. Mo­tyle ko­jarzą mi się z ko­bie­tami i z prze­bie­gło­ścią, nie­łatwo jest je złapać, po­ja­wiają się w nie­ocze­ki­wa­nych mo­men­tach - wy­ja­śniła lau­re­atka kon­kursu - sądzę, że ta nazwa jest piękna, ale i ta­jem­nicza.

Po­ja­wiło się dużo pro­po­zycji zwią­za­nych z ogniem: flamma, ignis, ar­dens, które jak naj­bar­dziej pa­sują do ko­lo­ry­styki mo­tyla. My jednak po­szu­ki­wa­liśmy czegoś wy­jąt­ko­wego, co świad­czy­łoby nie tylko o wy­glą­dzie, ale i o sy­tu­acji, w ja­kiej motyl zo­stał od­kryty. Spryt od­nosi się za­równo do mo­tyla, który tak długo nie dał się od­kryć nauce, ale i do mnie, której w końcu się to udało” – po­wie­działa od­kryw­czyni mo­tyla Iza­bela Stachowicz.

Nad po­praw­no­ścią brzmienia nazwy – z punktu wi­dzenia gra­ma­tyki ła­ciń­skiej oraz zasad ko­deksu no­men­kla­tury zoo­lo­gicznej – czuwał kie­rownik Mu­zeum Zoo­lo­gicz­nego Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego dr hab. To­masz Pyrcz. Zajmie się on także udo­ku­men­to­wa­niem no­wego ga­tunku w po­wsta­jącej na jego temat publikacji.

Lau­re­atka otrzyma w na­grodę aparat fo­to­gra­ficzny, a w pracy na­ukowej po­świę­conej no­wemu ga­tun­kowi zo­stanie za­cy­to­wana jako au­torka jego nazwy.

Powiązane materiały: