Przejdź do treści

Dzisiaj meduzoida, jutro sztuczne serce

Bio­in­ży­nierom udało się stwo­rzyć sztuczny or­ga­nizm – z si­li­konu i ko­mórek szczura. Z wy­glądu przy­po­mina prze­zro­czysty kwiat o ośmiu płat­kach, ale za­cho­wuje się jak meduza.

Mor­fo­lo­gicznie i funk­cjo­nalnie to jest me­duza - po­wie­dział o tym dzi­wo­lągu główny autor badań, Kit Parker z Uni­wer­sy­tetu Ha­rvarda – z ge­ne­tycz­nego punktu wi­dzenia ten twór jest szczurem.

Na­ukowcy po­brali ko­mórki z mię­śnia ser­co­wego szczura i na­ło­żyli na de­li­katny model z ela­stycz­nego two­rzywa sztucz­nego – poli(dimetylosiloksanu), z któ­rego pro­du­kuje się m.in. so­czewki kon­tak­towe. Więk­szość prac wy­ko­ny­wała Janna Na­wroth, dok­to­rantka z Cal­tech w Pa­sa­denie, która naj­pierw do­kładnie prze­stu­dio­wała bu­dowę chełbii mo­drej (Au­relia au­rita). Z po­łą­czenia po­wstało coś, co na­zwano me­du­zoidą. Gdy umieści się ten model w polu elek­trycznym, to mię­śnie ści­skają się po­wo­dując ruchy jak u praw­dziwej meduzy.

Po­mysł na zbu­do­wanie me­du­zoidy przy­szedł Ki­towi Par­ke­rowi do głowy, kiedy w 2007 roku od­wie­dził Akwa­rium w Bo­stonie, gdzie znaj­duje się prze­piękna ko­lekcja ży­wych meduz z ca­łego świata.

Kiedy je zo­ba­czyłem, po­my­ślałem: wiem, że po­trafię je zbu­dować – po­wie­dział naukowiec.

Na bardzo pod­sta­wowym po­ziomie me­duzy przy­po­mi­nają bi­jące serce. Żeby się po­ru­szać, uży­wają swoich mięśni do „pom­po­wania” wody po­dobnie jak kur­czące się serce pom­puje krew.

Pro­jekt ten jest czę­ścią badań, które mają na celu stwo­rzenie sztucz­nych mo­deli dla tkanek ludz­kiego serca, żeby potem te­stować na nich leki albo me­tody re­ge­ne­racji mię­śnia ser­co­wego. Teraz ba­dacze chcą więc zbu­dować po­dobne stwo­rzenie, ale z ko­mórek po­bra­nych z ludz­kiego serca. Nie­ko­niecznie musi to być me­du­zoid. Bio­in­ży­nierów in­te­re­sują także inni przed­sta­wi­ciele życia morskiego.

Mamy cały zbiornik róż­nych zwie­rząt, na­stępna w ko­lejce jest ośmior­nica – skwi­tował Kit Parker.

Jeśli do­brze roz­pra­cują me­cha­nizm po­wsta­wania sztucz­nego or­ga­nizmu wie­lo­ko­mór­ko­wego, kiedyś bę­dzie można zbu­dować sztuczne serce.

Powiązane materiały: