Przejdź do treści

Dmuchawce, latawce, ford…

Co wspól­nego ma mni­szek le­karski, zwany po­pu­larnie „dmu­chawcem”, z branżą mo­to­ry­za­cyjną? Sa­mo­chody rzadko ko­jarzą się z przy­rodą. Na­ukowcy po­sta­wili py­tanie: nie py­tajmy co sa­mo­chody mogą zrobić dla kwiatów, za­py­tajmy co kwiaty mogą zrobić dla samochodów!

Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Sta­no­wego Ohio ba­dają dla kon­cernu Forda po­ten­cjał mniszka le­kar­skiego, jako al­ter­na­tywy dla gumy syn­te­tycznej. To, co jedni uznają za chwast, może się okazać źró­dłem no­wego, od­na­wial­nego za­mien­nika gumy. Nie wszystkie jednak mlecze mogą być wy­ko­rzy­stane do tego celu. Naj­bar­dziej od­po­wiednim ga­tun­kiem jest mni­szek ro­syjski Ta­ra­xacum kok-​saghyz ho­do­wany w Rol­ni­czym Cen­trum Badawczo-​Rozwojowym (RCBR) przy Uni­wer­sy­tecie Sta­nowym Ohio. Od­po­wiednie za­go­spo­da­rownie tych chwa­stów jest nie­zbędne by stwo­rzyć eko­no­micznie opła­calne źródła z na­tu­ralnej gumy w Sta­nach Zjed­no­czo­nych - po­wie­dział Bill Ra­vlin, dy­rektor RCBR.

Jak się oka­zało mleczno-​biała sub­stancja wy­cie­ka­jąca z ło­dygi mniszka do­sko­nale sprawdza się w roli bazy dla pro­duktu. Nowa sub­stancja może po­służyć jako mo­dy­fi­kator pla­stików zwięk­sza­jący ich wy­trzy­ma­łość. Stwo­rzony w ten sposób ma­te­riał może zo­stać wy­ko­rzy­stany do pro­dukcji między in­nymi uchwytów na na­poje, mat pod­ło­go­wych i ele­mentów wy­koń­czenia wnę­trza po­jazdu. Zanim jednak tak nie­zywkła guma trafi do użycia, na­ukowcy Forda ocenią ja­kość ma­te­riału oraz jego wy­daj­ność w po­łą­czeniu z róż­nymi plastikami.

Czy wnę­trze sa­mo­chodu, w którym wy­ko­rzy­stane będą takie su­rowce będą pach­niały łąką? Czy prze­by­wanie w nim za­stąpi piknik wśród mleczy?

A propos pikniku:

Powiązane materiały: