Przejdź do treści

Dlaczego złoto bywa astronomicznie drogie?

Często sły­szymy o „bo­gac­twach na­tu­ral­nych”, które kryje ziemia. Po­szu­ku­jemy ich, wy­do­by­wamy i ko­rzy­stamy. Czy za­sta­na­wia­li­ście się skąd się zna­lazły w ziemi. Albo ogólnie – na Ziemi?

To drugie py­tanie jest chyba bar­dziej wła­ściwe. Zwaszcza po lek­turze pracy na­ukowców z Uni­wer­sy­tetu w Bri­stolu. Prze­ba­dali oni naj­starsze skały między in­nymi z Gren­landii. Tak do­szli do wniosku, że więk­szość znaj­du­ją­cych się w nich me­tali szla­chet­nych, w tym złoto, po­chodzi z okresu na długo po ich po­wstaniu. Skąd zatem się tam znalazły?

Jeśli przyj­miemy za praw­dziwą teorię, że pod­czas po­wsta­wania Ziemi przed ok. 4,55 mld lat, me­tale ciężkie utwo­rzyły jej jądro, po­winny się tam zna­leźć rów­nież złoto, czy pla­tyna. tym­czasem znaj­du­jemy je niemal pod po­wierzchnią ziemi. Świadczy to, zda­niem na­ukowców z Bri­stolu o tym, że nasza pla­neta zo­stała zbom­bar­do­wana około 3,9 mld lat temu przez me­te­oryty, które zwie­rały duże ilości złota i in­nych me­tali szla­chet­nych. Dr Wil­l­bold powiedział:

- Nasze ba­dania do­wodzą, że więk­szość z me­tali szla­chet­nych tak waż­nych dla na­szej go­spo­darki i wielu klu­czo­wych pro­cesów prze­my­sło­wych zna­lazły się na Ziemi dzięki szczę­śli­wemu zbie­gowi oko­licz­ności – stwier­dził Mat­thias Wil­l­bold z ze­społu na­ukowców Uni­wer­sy­tetu w Bristolu.

Jeśli to prawda, że złoto, czy pla­tynę za­wdzię­czamy ko­smo­sowi, zu­pełnie in­nego zna­czenia na­bie­rają ko­men­tarze ze świa­to­wych giełd na któ­rych od czasu do czasu złoto osiąga ASTRONOMICZNE KWOTY! ;)

Nieco więcej o ba­da­niach na­ukowców mo­żecie prze­czytać tutaj.

foto – Men­nica Polska

Powiązane materiały: