Przejdź do treści

Cukier doda ci skrzydeł!

To Mel­chior Wań­ko­wicz po­wie­dział kiedyś, że cu­kier krzepi. Jednak czy może dodać skrzydeł?

W pewnym sensie tak. Bo­eing, Em­braer oraz jeden z ame­ry­kań­skich banków ogło­siły wła­śnie, że wspólnie chcą pra­cować nad lot­ni­czym bio­pa­liwem uzy­ski­wanym… z trzciny cu­krowej. Czy bę­dzie się ono nada­wało do na­pę­dzania sil­ników odrzutowych?

Wy­kazać to mają ba­dania pro­wa­dzone przez na­ukowców z bra­zy­lij­skiej in­sty­tucji ba­daw­czej o dużym do­świad­czeniu w za­kresie analiz sek­tora rol­ni­czego i bio­paliw. Wy­niki mają zo­stać zwe­ry­fi­ko­wane przez WWF. Pod­czas ba­dania, które za­koń­czyć się ma na po­czątku 2012 roku, zo­stanie prze­pro­wa­dzona ana­liza emisji gazów w całym cyklu pro­dukcji i wy­ko­rzy­stania bio­paliw lot­ni­czych, w tym rów­nież wpływ czyn­ników po­śred­nich, ta­kich jak zmiana za­go­spo­da­ro­wania ziemi uprawnej.

Roz­wi­ja­jące się tech­no­logie bio­paliw lot­ni­czych mogą znacznie zre­du­kować emisję gazów cie­plar­nia­nych, czego do­wodem jest np. etanol pro­du­ko­wany w Bra­zylii z trzciny cu­krowej - po­wie­dział Ar­naldo Vieira de Ca­rvalho, lider IDB Su­sta­inable Avia­tion Bio­fuels In­i­tia­tive - ba­danie to sprawdzi moż­li­wość pro­dukcji na skalę prze­my­słową bio­paliw lot­ni­czych z trzciny cu­krowej.

Zmiany kli­matu za­gra­żają bio­róż­no­rod­ności oraz naj­waż­niej­szym sie­dli­skom nie­któ­rych z naj­waż­niej­szych ga­tunków na świecie - pod­kreśla Kevin Ogo­rzalek, szef pro­gramu z WWF - pro­dukcja od­na­wial­nego pa­liwa do sil­ników od­rzu­to­wych szybko się roz­wija i ważne jest aby od­by­wało się to w sposób przej­rzysty i zrów­no­wa­żony, dla­tego chętnie bie­rzemy udział w mię­dzy­na­ro­dowym ba­daniu, które jest wspólnym wy­sił­kiem ma­jącym na celu re­dukcję gazów emi­to­wa­nych przez lot­nictwo i ochronę za­sobów, od któ­rych za­leży nasza eg­zy­stencja.

Li­czymy na to, że dzięki udanym ba­da­niom na­ukowców zyska nie tylko śro­do­wisko, ale także pa­sa­że­rowie, którzy lecąc ta­kimi sa­mo­lo­tami będą pod­czas dłuż­szych po­dróży mieli słodkie sny…

Więcej szcze­gółów na temat tego cie­ka­wego pro­jektu znaj­dziecie tutaj.

Powiązane materiały: