Przejdź do treści

Małpa w kąpieli? Małpa z tabletem!

Oglą­da­li­ście Pla­netę Małp? Za­sta­na­wia­li­ście się kiedyś, czy taka sy­tu­acja może się na­prawdę wy­da­rzyć? Jakie mo­głyby być jej po­czątki? Może pierw­szym kro­kiem by­łaby umie­jęt­ność ob­sługi na przy­kład ta­bletów? Może zmiany już się rozpoczęły?

Nie­co­dzienny eks­pe­ry­ment za­ini­cjował w ogro­dzie zoo­lo­gicznym w Mil­waukee w Sta­nach Zjed­no­czo­nych dzia­łacz na rzecz ochrony śro­do­wiska Ri­chard Zim­merman z or­ga­ni­zacji Oran­gutan Outreach. Od maja 2011 roku oran­gu­tany są „oswa­jane” wła­śnie z ta­ble­tami. Oglą­dają filmy lub grają w proste gry. Teraz ich opie­ku­nowie chcą pójść krok dalej i umoż­liwić im ko­mu­ni­kację ze swoimi krew­nia­kami w innym zoo za po­mocą… Skype.

Ipady oka­zały się praw­dziwym hitem wśród oran­gu­tanów. Małpy te są in­te­li­gentne i bardzo cie­kaw­skie. Naj­pierw opie­ku­nowie w zoo po­ka­zy­wali małpom ta­blet z da­leka. Oran­gu­tany wy­da­wały się nim wręcz za­fa­scy­no­wane. Bardzo lubią oglądać te­le­wizję, a zwłaszcza inne małpy na ekranie.

Gdy małpy nieco się oswoiły, za­częły dwa razy w ty­go­dniu bawić się ta­bletem. Opie­ku­nowie po­ka­zy­wali im proste apli­kacje np. ry­so­wanie do­ty­kowe po ekranie. Potem za­częły ko­rzy­stać z pro­stych gier i oglądać filmy. Jeden z oran­gu­tanów, 31-​letni MJ bardzo lubił oglądać filmy przy­rod­nicze, zwłaszcza te do­ty­czące orangutanów.

Stąd na­ro­dził się po­mysł, aby umoż­liwić im wy­ko­rzy­stanie ta­bletów do ko­mu­ni­kacji z in­nymi osob­ni­kami znaj­du­ją­cymi się w in­nych ogro­dach zoo­lo­gicz­nych. W związku z tym opie­ku­nowie zoo chcą wzmocnić kon­strukcję ta­bletów, żeby oran­gu­tany mogły bawić się nimi samodzielnie.

Celem Zim­mer­manna jest, aby małpy ba­wiły się przy po­mocy ta­bletu tak „jak ro­bi­łoby to ludzkie dziecko, dzięki swojej cie­ka­wości”. Zim­mer­mann ma na­dzieję, że eks­pe­ry­ment nie tylko przy­sporzy roz­rywki oran­gu­tanom i umili im czas w za­mknięciu. Po­mysł z iPa­dami dla małp ma przede wszystkim zwrócić większą uwagę na na­szych człe­ko­kształt­nych krew­niaków. Oran­gu­tany bo­wiem są ga­tun­kiem za­gro­żonym wy­gi­nię­ciem. Może bę­dziemy ich le­piej trak­tować i po­sta­ramy się bar­dziej dbać o ich śro­do­wisko naturalne.

To forma ćwi­czenia umysłu i utrzy­my­wania oran­gu­tanów w ak­tyw­ności – tłu­maczy Jen­nifer Di­li­berti, rzecz­niczka pra­sowa ogrodu zoo­lo­gicz­nego w Milwaukee.

Czy nasz Par­la­ment kie­rował się po­dob­nymi mo­ty­wami? Jak się oka­zuje Ipady zdo­by­wają nie tylko sym­patię zwie­rzaków w zoo. Ostatnio nasze media in­for­mo­wały o akcji kan­ce­larii Sejmu „Mo­bilny poseł”, dzięki której każdy par­la­men­ta­rzysta zo­stanie wy­po­sa­żony w no­wo­czesny ta­blet od Apple’a.

Powiązane materiały: