Przejdź do treści

Przyroda

Podgląd: Drapieżna mysz

Drapieżna mysz

Uni­kalna bio­logia i od­por­ność na ból i jad skor­pionów jed­nego z ga­tunku myszy, ży­ją­cego w Ame­ryce Pół­nocnej, może pomóc na­ukowcom w opra­co­waniu sku­tecz­niej­szych środków prze­ciw­bó­lo­wych. Trzeba przy­znać, że owa mysz, zwana Ony­chomys tor­ridus, jest tak nie­ty­powa (jak na mysz) i tak agre­sywna (nawet jak na gry­zonia), że strach się bać. Myszy Ony­chomys tor­ridus za­miesz­kują suche […]

Podgląd: Insekty na przegryzkę

Insekty na przegryzkę

Owady są zdrow­szym i bar­dziej eko­lo­gicznym źró­dłem białka niż mięso dro­biowe, wie­przowe czy wo­łowe. Zwo­len­nicy je­dzenia owadów są prze­ko­nani o tym od dawna. W Eu­ropie sma­koszy ro­baków jest nie­wielu, ale być może ba­dania ho­len­der­skich na­ukowców z Uni­wer­sy­tetu Wa­ge­ningen nad mącz­ni­kiem mły­nar­kiem (łac. te­ne­brio mo­litor) prze­ko­nają nie­któ­rych do zmiany menu. Sza­rańcza, mrówki, ko­niki polne czy najrozmaitsze […]

Odpady z biopaliwa są cenne

Krzysztof Ciunel z Wy­działu Che­micz­nego Po­li­tech­niki Gdań­skiej od 4 lat pro­wadzi ba­dania nad po­ten­cjałem ener­ge­tycznym od­padów uzy­ski­wa­nych przy pro­dukcji bio­diesla. Udało mu się stwo­rzyć roz­wią­zania, które teraz mogą być po­wszechnie wy­ko­rzy­sty­wane przez in­dy­wi­du­al­nych od­biorców do stwo­rzenia zauto­ma­ty­zo­wanej linii pro­duk­cyjnej i po­zy­ski­wania do­dat­kowej energii. Zy­skać można spore oszczęd­ności i przy­czynić się do ochrony śro­do­wiska na­tu­ral­nego. Maja […]

Energia z natury w twoim domu

Tania, przy­jazna czło­wie­kowi i śro­do­wisku, nie­wy­czer­palna. To tylko nie­które za­lety energii od­na­wialnej, którą każdy z nas może wy­ko­rzy­stać rów­nież we wła­snym domu. Od­na­wialne źródła energii są re­we­la­cyjną al­ter­na­tywą dla paliw ko­pal­nych, któ­rych za­soby nie od­na­wiają się w krótkim okresie. Obecnie naj­większe ko­rzyści ener­ge­tyczne czerpie się z siły wody. Z roku na rok ro­śnie rów­nież wykorzystanie […]

Ekologiczny Energis w Kielcach

Wy­obraź sobie bu­dynek, któ­rego kon­strukcja mi­ni­ma­li­zuje od­dzia­ły­wanie na śro­do­wisko na­tu­ralne – energię po­zyska rów­nież ze słońca, wodę z deszczu a ciepło z ziemi. Wy­obraź sobie moż­li­wość bie­żą­cego mo­ni­to­ro­wania i za­rzą­dzania za­sto­so­wa­nymi w nim „in­te­li­gent­nymi” sys­te­mami. Wy­obraź sobie no­wo­czesne la­bo­ra­toria ba­dawcze, w któ­rych teoria prze­kuwać się bę­dzie w prak­tykę. Wy­obraź sobie teraz, że to wszystko jest […]

Podgląd: Mrówki i termity na tropie złota

Mrówki i termity na tropie złota

Prze­mysł wy­do­bywczy jest bardzo ważną ga­łęzią au­stra­lij­skiej go­spo­darki. Po­szu­ki­wanie no­wych złóż, szcze­gólnie złota, jest jednak coraz trud­niejsze i bar­dziej kosz­towne. Aby temu za­ra­dzić na­ukowcy z CSIRO (Com­mon­we­alth Scien­tific and In­du­strial Re­se­arch Or­ga­ni­sa­tion), po­sta­no­wili się przyj­rzeć na­tu­ralnym gór­nikom — mrówkom i ter­mitom. Wy­niki badań en­to­mo­logów na au­stra­lij­skich te­re­nach zło­to­no­śnych były za­ska­ku­jące. Mro­wiska i ter­mi­tiery za­wie­rały duże […]

Podgląd: Erateina sprytna dziewczyna

Erateina sprytna dziewczyna

Era­teina sprytna dziew­czyna (łac. Era­teina pu­el­la­astuta) – taką nazwę otrzymał nowy ga­tunek mo­tyla od­kry­tego przez Po­laków w tym roku pod­czas wy­prawy na Tramén Tepui w We­ne­zueli. Owad zo­stał zi­den­ty­fi­ko­wany przez Iza­belę Sta­cho­wicz z Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego. Nazwę zaś wy­ło­niono w ogól­no­pol­skim kon­kursie pisma Na­tional Geo­gra­phic. Jej au­torką jest Alicja Zdo­bylak z Wro­cławia. Mo­tyle ko­jarzą mi się […]

Podgląd: Wycie do wilków

Wycie do wilków

Na­ukowcy z Pol­skiej Aka­demii Nauk i Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego po­sta­no­wili po­znać le­piej zwy­czaje wilków. Co jakiś czas chodzą więc nocą do lasu i nie tylko ob­ser­wują, ale rów­nież… wyją. Wycie jest spo­sobem ko­mu­ni­kacji między wil­kami i służy za­cie­śnianiu więzów grupy. Wilki wyją, by oznajmić innym swoje po­ło­żenie, kończą w ten sposób udane po­lo­wanie lub od­stra­szają intruza. […]

Podgląd: Czy oglądanie pornografii może być pożyteczne?

Czy oglądanie pornografii może być pożyteczne?

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych pytań” Wszystko za­leży od tego, co uznamy za por­no­grafię. Zgodnie z sze­roką de­fi­nicją por­no­grafia to filmy, ob­razy, zdjęcia, utwory li­te­rackie, przed­sta­wienia te­atralne itp., które mają wy­wo­ływać pod­nie­cenie sek­su­alne. Cza­sami do­ko­nuje się także po­działu na ero­tykę, obej­mu­jącą treści bar­dziej wy­ra­fi­no­wane, mniej do­słowne i por­no­grafię, bę­dącą wiernym zo­bra­zo­wa­niem sto­sunków sek­su­al­nych, wyrwanych […]

Podgląd: Bi-​Fi — biologiczny internet

Bi-​Fi — biologiczny internet

Prze­sy­łanie in­for­macji przez in­ternet, z wy­ko­rzy­sta­niem Wi-​Fi jest dla nas czymś tak na­tu­ralnym, jak od­dy­chanie. Po­dobny me­cha­nizm można wy­ko­rzy­stać… w ży­wych or­ga­ni­zmach. Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Stan­forda opra­co­wali in­no­wa­cyjny me­cha­nizm, po­zwa­la­jący prze­syłać in­for­macje między ko­mór­kami za po­mocą wi­rusów. Ten bio­lo­giczny in­ternet Bi-​Fi umoż­liwia nie tylko szybkie prze­ka­zy­wanie in­for­macji między po­je­dyn­czymi ko­mór­kami, ale też szybkie do­star­czanie skomplikowanych […]

Strona 1 z 7 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›