Przejdź do treści

Polskie nastolatki laureatami nagród w konkursie dla młodych badaczy EUCYS 2012

15-​letni Polak Jakub Na­grodzki z Łomży zdobył w Bra­ty­sławie jedną z trzech pierw­szych na­gród w unijnym kon­kursie dla mło­dych ba­daczy EUCYS 2012. Jedną z trzech trze­cich na­gród zdo­była z kolei 18-​letnia Anna Julia Ku­śnier­czak z Mieczewa.

Świetnie wy­padło, to na­prawdę sukces - pod­su­mował zwy­cię­stwo opiekun na­sto­let­nich Po­laków, prof. Jan Madey – zro­bili to, co na­leży, znowu nie pójdę na emeryturę.

Wie­lo­krotnie obie­cywał, że odej­dzie na eme­ry­turę, gdy nasi re­pre­zen­tanci nie zdo­będą żadnej na­grody. Ale od po­czątku pol­skiego uczest­nictwa w tym kon­kursie, to się nigdy nie zda­rzyło. Pro­jekt Ja­kuba Na­grodz­kiego, ab­sol­wenta Gim­na­zjum nr 6 w Łomży, ucznia Worth School w Wiel­kiej Bry­tanii, nosi tytuł „Syn­teza tri­me­ty­lo­gu­ano­zy­no­wych ana­logów kapu o po­ten­cjalnym zna­czeniu w te­rapii ge­nowej”. Już sam tytuł brzmi strasznie skomplikowanie.

Chodzi o związek uła­twia­jący wpro­wa­dzanie mo­dy­fi­kacji w przy­padku chorób ge­ne­tycz­nych. Działa jak prze­pustka, dzięki której nić mRNA może się prze­do­stać do jądra. Wpro­wa­dzona do kapu grupa imi­dowa sprawia, że taka prze­pustka ma prze­dłu­żoną waż­ność – nie tak łatwo ulega en­zymom. Być może takie mo­dy­fi­kacje po­zwolą le­czyć m.in. cho­robę Duchenne’a, w której do­chodzi do za­niku mięśni. Jakub Na­grodzki oprócz na­grody pie­niężnej w wy­so­kości 7.000 euro wy­grał też wy­jazd na London In­ter­na­tional Young Science Forum (LIYSF).

Je­stem dumny, za­do­wo­lony i za­sko­czony, kon­ku­rencja była w tym roku bardzo silna – po­wie­dział na kon­fe­rencji prasowej.

Anna Julia Ku­śnier­czak jest uczen­nicą klasy ma­tu­ralnej LO św. Marii Mag­da­leny w Po­znaniu. Ba­dała „Wpływ róż­nych eko­sys­temów na roz­rod­czość mu­rarki ogro­dowej (Osmia rufa L.) na przy­kła­dzie łąki, sadu, lasu i ar­bo­retum”. Mu­rarka ogro­dowa to ży­jąca sa­motnie psz­czoła, która może przy­naj­mniej czę­ściowo za­stąpić przy za­py­laniu ro­ślin psz­czoły miodne, o któ­rych moż­liwej za­gła­dzie mówi się coraz czę­ściej. Aby za­pewnić mu­rarce sprzy­ja­jące śro­do­wisko, wy­starczą wiązki trzciny, w któ­rych za­kłada gniazda. Ania za swoje ba­dania otrzy­mała 3.500 euro. Gdy wrę­czano jej na­grodę, młoda bio­lożka po­wie­działa: „Ko­biety też mogą być do­brymi naukowcami”.

Oczy­wi­ście się z nią zga­dzamy. Anna Julia Ku­śnier­czak i Jakub Na­grodzki zo­stali wcze­śniej na­gro­dzeni na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Nauki i In­ży­nierii Intel ISEF w Sta­nach Zjed­no­czo­nych (3 i 4 na­groda). Polskę na EUCYS 2012 re­pre­zen­tował także zaj­mu­jący się et­no­grafią ro­dzin­nych stron 19-​letni Ty­mo­teusz Król z Wi­la­mowic. Przy­go­tował on opis ko­bie­cego stroju wi­la­mow­skiego ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem ubiorów ża­łob­nych i tru­mien­nych. Chłopak zgro­ma­dził, opisał i ska­ta­lo­gował blisko 700 ele­mentów stroju wilamowskiego.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów