Przejdź do treści

Polscy badacze gier

Na­ukowcy, którzy zaj­mują się ba­da­niem gier, w kra­jach an­glo­ję­zycz­nych pra­cują często pod szyldem game stu­dies lub game re­se­arch. W Polsce na­to­miast pewną po­pu­lar­ność zy­skało słowo „lu­do­logia”. Nazwy tej uży­wają przed­sta­wi­ciele naj­róż­niej­szych dzie­dzin: psy­cho­lo­gowie, so­cjo­lodzy, li­te­ra­tu­ro­znawcy i wielu in­nych. Gdzie ich zna­leźć, jak za­po­znać się z wy­ni­kami ich pracy?

Po pierwsze, warto ro­zej­rzeć się po stronie i forum Pol­skiego To­wa­rzy­stwa Ba­dania Gier, które liczy około setki członków. To­wa­rzy­stwo wy­daje także od 2009 roku cza­so­pismo na­ukowe „Homo Lu­dens” – wszystkie pu­bli­ko­wane w nim ar­ty­kuły są do­stępne za darmo w in­ter­necie. Po­nadto co roku od­by­wają się kon­fe­rencje PTBG pod wspólną nazwą „Kul­tu­ro­twórcza funkcja gier”. Naj­bliższe takie wy­da­rzenie od­bę­dzie się już 24–25 li­sto­pada w Poznaniu.

Po drugie, można sko­rzy­stać z za­sobów ser­wisów in­ter­ne­to­wych, ta­kich jak Techsty albo Wiedza i Edu­kacja. W sieci uka­zuje się rów­nież cza­so­pismo „Kul­tura i Hi­storia”. Nie na­leży też za­po­minać o blo­gach pro­wa­dzo­nych lub współ­pro­wa­dzo­nych przez na­ukowców: Pawła Schre­ibera (Jawne Sny), Ma­rzenę Fal­kowską (Al­ter­granie) czy też Ra­do­sława Bombę.

Po trzecie, można udać się tam, gdzie polscy ba­dacze gier pra­cują na co dzień. Chodzi tutaj nie tylko o Pra­cownię Badań Lu­do­lo­gicz­nych UAM w Po­znaniu (jest to pierwsza jed­nostka uni­wer­sy­tecka w na­szym kraju ze słowem „lu­do­logia” w na­zwie), ale też o wiele in­nych za­kładów, in­sty­tutów i ka­tedr, gdzie za­trud­nieni są na­ukowcy zaj­mu­jący się grami. Ich na­zwiska razem z in­for­ma­cjami kon­tak­to­wymi od­na­leźć można za­równo tutaj, jak i w miej­scach wska­za­nych wyżej…

…a po­nadto kilku pol­skich ba­daczy gier bę­dziecie mogli spo­tkać na Po­li­buda Ga­ming Zone. Zapraszamy!

Więcej nauki o grach na „Po­li­buda Ga­ming Zone”


Powiązane materiały: