Przejdź do treści

Permanentna inwigilacja

Gazet czy­tamy coraz mniej, bo coraz mniej jest w nich treści a więcej ob­razków, re­klamy w te­le­wizji wy­prze­dane z rocznym wy­prze­dze­niem, radio na za­kręcie, w in­ter­necie pa­nuje ko­mu­ni­ka­cyjna wolna ame­ry­kanka! To w jaki sposób mar­ke­terzy będą za­chęcać nas do swoich pro­duktów albo usług? W jaki sposób za­uwa­żymy ich reklamę?

Pre­cy­zyjne do­tarcie za­pew­niają już dziś sys­temy mo­bilne, prawie każdy Polak ma prze­cież ko­mórkę, albo i dwie. Smartfon albo ta­blet z do­stępem do sieci to oso­bisty pod­ręczny kom­bajn za­pew­nia­jący nie tylko kon­takt z oto­cze­niem, ale bę­dący no­tat­ni­kiem, ele­mentem do­ku­men­tacji fo­to­gra­ficznej i fil­mowej, fi­nan­sowym port­felem, ra­diem, od­twa­rza­czem mp3, za chwilę pi­lotem do te­le­wi­zora i bramy garażowej…

Z te­le­fonem ko­mór­kowym prak­tycznie się nie roz­sta­jemy, a to umoż­liwia mar­ke­terom per­ma­nentną inwigilację!

Dzięki sys­te­mowi RFID, spe­cjalne chip’y, będą in­for­mo­wały o prze­kra­czaniu przez nas bram cen­trów han­dlo­wych. Bę­dziemy wtedy otrzy­my­wali m-​kupony, SMSowe lub MMSowe mo­bilne ku­pony ra­ba­towe – za­pra­sza­jący nas do sklepu na 1 pię­trze, w którym cze­kają na nas buty ulu­bionej marki w na­szym roz­miarze, w wy­jąt­kowo atrak­cyjnej cenie. Mamy świa­do­mość, że spam ko­mór­kowy może zabić sku­tecz­ność tego typu działań, ale pa­miętać mu­simy, że na tego typu przekaz mu­simy wy­razić zgodę, a skoro leży to w na­szym fi­nan­sowym in­te­resie – dla­czego nie! Dla­tego też per­spek­tywa tań­szych za­kupów bę­dzie skła­niała nas do in­for­mo­wania mar­ke­tera o na­szych preferencjach.

Użyt­kow­nicy ko­mórek nie tylko otrzy­mują ko­mu­ni­katy re­kla­mowe, ale sami są za­in­te­re­so­wani udziałem w mo­bilnej spo­łecz­ności; sami ini­cjują kon­takty np. w sys­te­mach rand­ko­wych, kon­kur­sach SMS w me­diach i ak­cjach promocyjnych.

Ko­mórka to także urzą­dzenie GPS. Bardzo łatwo nas na­mie­rzyć, zresztą sami często lo­gu­jemy się np. na ta­kich stro­nach for­square, ko­rzy­stając z ra­batów i ofert pro­mo­cyj­nych part­nerów serwisu.

Te­lefon ko­mór­kowy to także roz­rywka: radio, od­twa­rzacz, urzą­dzenie za po­mocą któ­rego w naj­prostszy sposób bę­dziemy ku­po­wali mu­zykę. In­nymi słowy rynek dys­try­bucji mu­zyki przej­dzie na stronę te­le­fonii ko­mór­kowej. I jeszcze jedna ten­dencja: ame­ry­kań­skie ba­dania in­ter­netu po­ka­zują, że dla młodzi lu­dzie do ko­mu­ni­kacji uży­wają czę­ściej SMSów lub ko­mu­ni­ka­tora np., na fa­ce­booku niż e-​maila. An­kie­to­wani przy­znają się, że często, poza ma­ilami zwią­za­nymi z pracą i szkołą, nie od­po­wia­dają na nie.

Ko­mórki górą!

To­masz Dworek, wrze­sień 2012

Powiązane materiały: