Przejdź do treści

Wiadomości

Podgląd: Wydrukuj sobie schabowego

Wydrukuj sobie schabowego

Z dru­kar­kami 3D po­woli się już oswa­jamy, jed­nak urzą­dze­nie dru­ku­jące mięso może szo­ko­wać. Ta nie­zwy­kła tech­no­lo­gia to ro­dzinny biz­nes prof. Ga­bora For­gacsa i jego syna An­dre­asa. Jak to wszystko ma dzia­łać i czy to co zo­sta­nie wy­dru­ko­wane rze­czy­wi­ście bę­dzie się nada­wać do je­dze­nia? To co ma zo­stać wy­dru­ko­wane w tech­no­lo­gii 3D jest naj­pierw pod­da­wane cy­fro­wej ob­róbce. Dru­ko­wa­nie struk­tury […]

Podgląd: Prognozowanie pogody na podstawie kształtu śnieżynek

Prognozowanie pogody na podstawie kształtu śnieżynek

Kształt śnie­ży­nek mówi wiele o wie­trze, in­ten­syw­no­ści opa­dów i wil­got­no­ści po­wie­trza. Dzięki przyj­rze­niu się im z bli­ska syn­op­tycy mogą opra­co­wać bar­dziej do­kładne pro­gnozy po­gody. W tym celu na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Utah opra­co­wali su­per­no­wo­cze­sny apa­rat do fo­to­gra­fo­wa­nia płat­ków śniegu w 3D (Multi An­gle Snow­flake Ca­mera). MASC składa się z trzech su­per­szyb­kich ka­mer, wy­po­sa­żo­nych w czuj­niki pod­czer­wieni, które ro­bią zdję­cia śnież­nych płat­ków spa­da­ją­cych na […]

Podgląd: Wycieczka w pięciu zmysłach

Wycieczka w pięciu zmysłach

Na­ukowcy z To­kio pra­cują nad sy­mu­la­to­rem rze­czy­wi­sto­ści, dzięki któ­remu ja­poń­scy eme­ryci będą mo­gli zwie­dzać świat wir­tu­al­nie i do­zna­wać wra­żeń aż w pię­ciu zmy­słach, nie tylko pa­trząc i słu­cha­jąc, ale także czu­jąc za­pa­chy, wiatr na twa­rzy czy ru­chy swego ciała. Sys­tem obej­muje ekran z trój­wy­mia­ro­wym ob­ra­zem, słu­chawki, fo­tel mo­gący po­ru­szać się w róż­nych płasz­czy­znach i wi­bro­wać, ru­chome pe­dały pod stopy zdolne imi­to­wać różne […]

Podgląd: Mobilny akademik

Mobilny akademik

Wa­runki miesz­kalne w pol­skich aka­de­mi­kach do luk­su­so­wych ra­czej nie na­leżą, a i tak chęt­nych jest za­wsze wię­cej niż miejsc. Nie­sza­blo­nowo kwe­stię za­kwa­te­ro­wa­nia stu­den­tów roz­wią­zały wła­dze KATHO — Ka­to­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu w Co­ur­trai w Bel­gii. Zo­stał tam „wdro­żony” pro­to­ty­powy, mo­bilny dom stu­dencki HUB 01. Pro­to­typ zaj­muje 225 m2 po­wierzchni, zo­stał utwo­rzony w 2011 roku ale za­pre­zen­to­wano go do­piero po­nad rok póź­niej pod­czas In­ter­na­tio­nal […]

Podgląd: Prostowanie rybiego oka

Prostowanie rybiego oka

Obiek­tyw zwany „ry­bim okiem” ma sze­roki kąt wi­dze­nia, ale też znie­kształca ob­raz. Uzy­sku­jemy dzięki temu bar­dzo cie­kawy efekt, ale nie­stety cza­sami jest on nie­po­żą­dany. Być może wkrótce bę­dziemy mo­gli mieć i sze­roki kąt, i „nor­malny” ob­raz. Ze­spół z Po­li­tech­niki Łódz­kiej chce opra­co­wać sys­tem, który w cza­sie rze­czy­wi­stym bę­dzie mo­dy­fi­ko­wał film na­krę­cony przy uży­ciu ta­kiego obiek­tywu i sko­ry­guje de­for­ma­cję ob­ra­zów. […]

Podgląd: Drapieżna mysz

Drapieżna mysz

Uni­kalna bio­lo­gia i od­por­ność na ból i jad skor­pio­nów jed­nego z ga­tunku my­szy, ży­ją­cego w Ame­ryce Pół­noc­nej, może po­móc na­ukow­com w opra­co­wa­niu sku­tecz­niej­szych środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych. Trzeba przy­znać, że owa mysz, zwana Ony­cho­mys tor­ri­dus, jest tak nie­ty­powa (jak na mysz) i tak agre­sywna (na­wet jak na gry­zo­nia), że strach się bać. My­szy Ony­cho­mys tor­ri­dus za­miesz­kują su­che re­jony USA i Mek­syku. Są mię­so­żerne. Po­lują […]

Podgląd: Gąsienica do zadań specjalnych

Gąsienica do zadań specjalnych

Za­bie­rze sprzęt w naj­wyż­sze, trudno do­stępne par­tie gór, spraw­dzi stan lin na­wet w naj­gor­szą po­godę. To me­cha­tro­niczny po­jazd gą­sie­ni­cowy, skon­stru­owany przez prof. Pio­tra Du­dziń­skiego oraz mgr inż. Adama Ko­niecz­nego z Wy­działu Me­cha­nicz­nego Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej — zdal­nie ste­ro­wane urzą­dze­nie do ser­wi­so­wa­nia cię­gien li­no­wych oraz trans­portu li­no­wego. Jest to je­dyny na świe­cie li­no­łaz, który może po­ru­szać się na­wet na mocno […]

Podgląd: Baby robot

Baby robot

Zo­bacz­cie jak pre­zen­tuje się je­den z naj­bar­dziej za­awan­so­wa­nych i re­ali­stycz­nych ro­bo­tów ja­kie kie­dy­kol­wiek po­wstały. To Diego-san, ro­bot nie­mow­lak, zbu­do­wany przez na­ukow­ców z Uni­wer­sy­tetu Ka­li­for­nij­skiego pod kie­row­nic­twem pro­fe­sora Ja­viera Mo­vel­lana. Po­wo­łano go do ży­cia, aby le­piej zro­zu­mieć roz­wój po­znaw­czy u dzieci. Jego kształt ma imi­to­wać mniej wię­cej roczne dziecko, jed­nak wy­miary i masa prze­kra­czają ty­powe pa­ra­me­try dzieci w tym wieku. Diego-san mie­rzy […]

Podgląd: Pokój z widokiem…

Pokój z widokiem…

…Na ra­zie na ła­wicę śle­dzi bał­tyc­kich, ale to do­piero po­czą­tek. W Gdyni zbu­do­wany zo­sta­nie pro­to­typ pod­wod­nego ho­telu, za­pro­jek­to­wa­nego przez ze­spół na­ukow­ców — głów­nie z Po­li­tech­niki Gdań­skiej. Środki na ten cel po­zy­skano z fun­du­szy unij­nych. Kon­struk­cją są już oczy­wi­ście za­in­te­re­so­wani in­we­sto­rzy z Du­baju i Ma­le­di­wów, bo­wiem ho­tel za­pro­jek­to­wano głów­nie z my­ślą o miej­scach, w któ­rych wody są na tyle czy­ste, by po­zwa­lały na ob­ser­wa­cję […]

Podgląd: Protezy przyszłości zrobione są z…

Protezy przyszłości zrobione są z…

Pod­czas ostat­niej Olim­piady gło­śno było o pro­te­zach spor­tow­ców. Wy­ko­nane z „ko­smicz­nych” me­tria­łów po­ma­gały im uczest­ni­czyć w za­wo­dach. Na­wet jed­nak im do do­sko­na­ło­ści — wciąż bo­wiem nie są wy­star­cza­ją­cym za­mien­ni­kiem ko­ści. Być może wkrótce to się zmieni, a kie­ru­nek, nad któ­rym pra­cują na­ukowcy może być za­ska­ku­jący… Ma­te­riały przy­szło­ści to w po­wszechn­nym mnie­ma­niu różne mie­szanki two­rzyw sztucz­nych, me­tali a na­wet ma­te­ria­łów ce­ra­micz­nych. […]

Strona 6 z 56 ‹ Pierwszy 3 4 5 6 7 8 9 Ostatni ›