Przejdź do treści

Wiadomości

Podgląd: Lubimy leżeć na plaży — to udowodnione naukowo

Lubimy leżeć na plaży — to udowodnione naukowo

Nie samą na­uką i wy­na­laz­kami czło­wiek żyje. Cza­sami warto się ode­rwać i nieco wy­po­cząć. Ale jak i gdzie? Na­ukowo po­de­szła do tego Ewe­lina Strze­lecka z SGH. Dok­to­rantka prze­ana­li­zo­wała na­sze za­cho­wa­nia pod­czas uropu. Pod lupę wzięła osoby sa­motne które te­raz na­zywa się sin­glami, mał­żeń­stwa czy związki part­ner­skie bez dzieci, ro­dziny z dziećmi na utrzy­ma­niu oraz osoby star­sze. Prze­ba­dana grupa li­czyła 675 […]

Podgląd: Polskie sny o kosmosie

Polskie sny o kosmosie

Choć mamy, jako kraj, swój udział w pod­boju ko­smosu, ma­rzy nam się wię­cej. I, jako na­ród, wła­śnie wkra­czamy w nowy etap na­szej ko­smicz­nej „przy­gody” — pod­pi­sano umowę do­ty­czącą utwo­rze­nia Kra­jo­wego Cen­trum In­ży­nie­rii Ko­smicz­nej i Sa­te­li­tar­nej (KCI­KiS), które już zo­stało okrzyk­nięte pol­ską NASA. Nad ko­smicz­nymi tech­no­lo­giami będą w nim pra­co­wać na­ukowcy z Cen­trum Ba­dań Ko­smicz­nych PAN i Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Cen­trum zo­stało utwo­rzone […]

Podgląd: Dlaczego mówimy o kulturze wysokiej i niskiej?

Dlaczego mówimy o kulturze wysokiej i niskiej?

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych py­tań” Dawni kry­tycy – Mat­thew Ar­nold, Tho­mas Ste­arns Eliot, The­odor Ad­orno i wielu in­nych – po­zo­sta­wili nam w spadku roz­róż­nie­nie na dwa typy kul­tury. Pierw­szy z nich zwy­kło się na­zy­wać kul­turą wy­soką, eli­tarną, ar­ty­styczną. Drugi ro­dzaj to kul­tura po­pu­larna, ni­ska, ma­sowa (dla uprosz­cze­nia po­mińmy róż­nice mię­dzy tymi przy­miot­ni­kami). Opo­zy­cję taką za­zwy­czaj od­czu­wamy […]

Podgląd: Bransoletka od uczuć

Bransoletka od uczuć

Ko­biety uwiel­biają bi­żu­te­rię. Zwłasz­cza, je­śli jest ona nie­po­wta­rzalna. A wła­śnie taka ma być bran­so­letka, nad którą pra­cuje… oczy­wi­ście ko­bieta. Ta nie­ty­powa „bi­żu­te­ria” ma być sy­gna­li­za­to­rem emo­cji osoby, która ją nosi. Pra­cuje nad nią jej po­my­sło­daw­czyni Mał­go­rzata Ję­­drze­­je­w­ska-Szcze­r­ska z Wy­działu Elek­tro­niki, Te­le­ko­mu­ni­ka­cji i In­for­ma­tyki Po­li­tech­niki Gdań­skiej. Bran­so­letka ma zmie­niać ko­lor w za­leż­no­ści od na­stroju, wska­zu­jąc czy osoba jest we­soła, smutna, […]

Podgląd: Maszyny przyszłości dla przeszłości

Maszyny przyszłości dla przeszłości

No­wo­cze­sne, fu­tu­ry­styczne wręcz ma­szyny łą­czymy ra­czej z mniej lub bar­dziej od­le­głą przy­szło­ścią. Pla­nu­jemy, wy­obra­żamy so­bie jak mogą zmie­nić na­sze ży­cie. Tym­cza­sem mogą one po­móc w od­two­rze­niu tego, jak żyli nasi dziad­ko­wie. Wła­śne w ta­kim celu swoje moce ob­li­cze­niowe wy­ko­rzy­stało Cen­trum In­for­ma­tyczne Świerk NCBJ. Dzięki temu moż­liwe było po­wsta­nie filmu War­szawa 1935. To krót­ko­me­tra­żowy film, po­ka­zu­jący w tech­no­lo­gii 3D, jak wy­glą­dała przed […]

Podgląd: Dlaczego seriale są popularne?

Dlaczego seriale są popularne?

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych py­tań” Se­rial se­ria­lowi nie­równy: „Z Ar­chi­wum X” jest inne od „Rzymu”, a „Gra o tron” od „Klanu”. Także wi­dow­nie po­szcze­gól­nych pro­duk­cji róż­nią się pod wzglę­dem wieku, płci, wy­kształ­ce­nia, miej­sca za­miesz­ka­nia. Po­mimo wszel­kich roz­bież­no­ści można jed­nak wska­zać pewne ce­chy wspólne, które wy­ja­śniają po­pu­lar­ność te­le­wi­zyj­nych se­riali. Za­cznijmy od czasu emi­sji. Wie­lo­od­cin­kowe pro­duk­cje […]

Podgląd: Wyhodowane ucho

Wyhodowane ucho

Długo nad nim pra­co­wali, a gdy już opra­co­wali od­po­wied­nią me­todę, wy­ho­do­wali w ciągu za­le­d­wie 3 mie­sięcy. Sztuczne ucho. Jego od­bior­cami mają być dzieci, które ro­dzą się z ano­cją, czyli wro­dzo­nym bra­kiem mał­żo­win usznych. Osoby ta­kie mają oczy­wi­ście ucho we­wnętrzne, ale bra­kuje im czę­ści ze­wnętrz­nej. Dla­tego mają pro­blem ze sły­sze­niem. Do tej pory wadę sta­rano się le­czyć ope­ra­cyj­nie two­rząc mał­żo­winy […]

Podgląd: Powąchać kosmos

Powąchać kosmos

Ko­smos za­chwyca nas od wie­ków. Spo­glą­damy w niego za­uro­czeni i po­dzi­wiamy jego piękno i po­tęgę. Ogra­ni­czamy się ra­czej do wra­żeń wi­zu­al­nych, ktore po­bu­dzają na­szą wy­obraź­nię, ale czy za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś jak on pach­nie? Czy kto­kol­wiek może od­po­wie­dzieć na to py­ta­nie? Czy astro­nauta może czuć za­pach przez szczelny ska­fan­der i apa­ra­turę tle­nową? Ame­ry­kań­ska firma Think­Geek stwo­rzyła świeczki o za­pa­chu Wszech­świata. Pachną […]

Podgląd: Energia łapana w powietrzu

Energia łapana w powietrzu

Je­ste­śmy co­raz bar­dziej uza­leż­nieni od urzą­dzeń mo­bil­nych. Co jed­nak, gdy w naj­mniej ocze­ki­wa­nym mo­men­cie skoń­czy się ba­te­ria, a nie bę­dzie można sko­rzy­stać z gniazdka, by ją do­ła­do­wać? Być może już wkrótce znaj­dzie się na to rada, choć to „wkrótce” może ozna­czać kilka lat. Wszystko dzięki stu­den­towi z Nie­miec, który wy­my­ślił urzą­dze­nie prze­kształ­ca­jące pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tyczne w ener­gię elek­tryczną. Może ono na­ła­do­wać […]

Podgląd: Na tropie czarnej energii

Na tropie czarnej energii

Ciemna ener­gia jest formą ener­gii, o któ­rej mo­żemy po­wie­dzieć, że praw­do­po­dob­nie ist­nieje. Sta­nowi aż 70% Wszech­świata i jest od­po­wie­dzialna za jego roz­sze­rza­nie. Poza tymi hi­po­te­tycz­nymi stwier­dze­niami na­ukowcy ra­czej nie­wiele o niej wie­dzą. W wy­zna­cze­niu wła­ści­wo­ści czar­nej ener­gii być może po­może au­tor­ski pro­gram ob­ser­wa­cyjny, nad któ­rym pra­cuje prof. Bo­żena Czerny z Cen­trum Astro­no­micz­nego im. M. Ko­per­nika PAN w War­sza­wie. Nikt tak […]

Strona 3 z 56 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›