Przejdź do treści

Wiadomości

Podgląd: Podziemna biblioteka

Podziemna biblioteka

Jak w do­bie kom­pu­te­rów za­chę­cić lu­dzi do czy­ta­nia ksią­żek z bi­blio­teki? Na nie­ty­powy po­mysł wpa­dli ame­ry­kań­scy stu­denci ze Szkoły Re­klamy w Miami (Miami Ad School). Max Pil­wat, Keri Tan i Ferdi Ro­dri­guez za­uwa­żyli, że no­wo­jor­ską bi­blio­tekę pu­bliczną od­wie­dza co­raz mniej osób. Po­sta­no­wili więc prze­kształ­cić ściany wa­go­nów me­tra w re­gały z książ­kami. Za po­mocą urzą­dze­nia mo­bil­nego każdy pa­sa­żer me­tra może so­bie bez­płat­nie […]

Podgląd: Zalajkuj na FB a powiem ci kim jesteś

Zalajkuj na FB a powiem ci kim jesteś

Nie­za­leż­nie od tego, jak bar­dzo ogra­ni­czy się ilość pu­blicz­nie do­stęp­nych in­for­ma­cji w pro­filu Fa­ce­bo­oka, jego użyt­kow­nicy i tak będą nie­sa­mo­wi­tym wręcz źró­dłem in­for­ma­cji na swój te­mat. Zdra­dzą nas rze­czy, które „lu­bimy” czyli tzw. lajki. Spe­cja­li­ści z Uni­ver­sity of Cam­bridge i Mi­cro­soft Re­se­arch wy­ka­zali, iż sama tylko ana­liza tych klik­nięć po­zwala na usta­le­nie rasy, wieku, po­ziomu in­te­li­gen­cji, orien­ta­cji sek­su­al­nej, oso­bo­wo­ści, […]

Podgląd: Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Jak w prost­szy i szyb­szy spo­sób ba­dać za­war­tość sub­stan­cji che­micz­nych w go­to­wych pro­duk­tach? Od­po­wie­dzi na to py­ta­nie szu­kał na­uko­wiec z Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego w Po­zna­niu. Praw­do­po­dob­nie zna­lazł roz­wią­za­nie. Ma­riusz Dzia­das opra­co­wał tech­no­lo­gię syn­tezy od­mian izo­to­powo zna­ko­wa­nych związ­ków che­micz­nych. To wła­śnie ona jest od­po­wie­dzią na po­sta­wione py­ta­nie. Co dzięki tej me­to­dzie zy­sku­jemy? Można na przy­kład zba­dać za­war­tość sub­stan­cji w go­to­wych pro­duk­tach żyw­no­ścio­wych, ko­sme­ty­kach czy […]

Podgląd: Ten samochód sam jedzie

Ten samochód sam jedzie

O sa­mo­cho­dach, które jeż­dżą bez po­mocy kie­rowcy pi­sa­li­śmy już wie­lo­krot­nie. Za każ­dym z pre­zen­to­wa­nych przez nas pro­jek­tów stały po­tężne, glo­balne kon­cerny. Nad po­dob­nym roz­wią­za­niem pra­co­wali od wio­sny 2012 roku stu­denci Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej. Z suk­ce­sem! In­spi­ra­cją do dzia­ła­nia były za­wody sa­mo­cho­dów au­to­no­micz­nych or­ga­ni­zo­wane przez ame­ry­kań­ską or­ga­ni­za­cję rzą­dową DARPA. Tak w kole na­uko­wym Po­jaz­dów i Ro­bo­tów Mo­bil­nych na Po­li­tech­nice Wro­cław­skiej po­wstał […]

Podgląd: Biznes spotyka się z innowacją

Biznes spotyka się z innowacją

W koń­czą­cych się w so­botę, 9 marca, tar­gach Ce­BIT wzięły udział mię­dzy in­nymi firmy, które są zwy­cięz­cami i fi­na­li­stami kon­kursu Pol­skiej Agen­cji Roz­woju Przed­się­bior­czo­ści na naj­bar­dziej in­no­wa­cyjną e-usługę i tech­nol­gię B2B. Jed­nym z na­gro­dzo­nych w kon­kur­sie pro­jek­tów jest ser­wis Min​tia​.com, stwo­rzony przez firmę S-arts, dzia­ła­jącą w ra­mach In­ku­ba­tora Tech­no­lo­gicz­nego Kra­kow­skiego Parku Tech­no­lo­gicz­nego. Moż­li­wość za­pre­zen­to­wa­nia się na tar­gach Ce­BIT jest dla pol­skiej firmy […]

Podgląd: Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Jesz­cze nie do końca po­zna­li­śmy moż­li­wo­ści tech­no­lo­gii druku 3D, a na­ukowcy z MIT się­gają da­lej w przy­szłość i już pró­bują dru­ko­wać w tech­no­lo­gii 4D. Tym czwar­tym D (wy­mia­rem) jest czas. Wy­kła­dowca MIT Sky­lar Tib­bits, za­pre­zen­to­wał naj­now­szą tech­no­lo­gię na kon­fe­ren­cji TED 2013 w Long Be­ach w Ka­li­for­nii. Druk 4D wy­ko­rzy­stuje czas jako czwarty wy­miar — wy­dru­ko­wane w 3D ma­te­riały pod wpły­wem czyn­nika ak­ty­wu­ją­cego (w […]

Podgląd: Młoda Polska. Innowacyjna Polska :)

Młoda Polska. Innowacyjna Polska :)

Pol­ska kra­jem mło­dych lu­dzi i no­wych tech­no­lo­gii – tak zda­niem wi­ce­mi­ni­stra go­spo­darki Da­riu­sza Bog­dana, po­win­ni­śmy się ko­ja­rzyć w Eu­ro­pie i na świe­cie. Mię­dzy in­nymi w ten spo­sób Pol­ska pro­muje się pod­czas te­go­rocz­nych tar­gów Ce­BIT w Ha­no­we­rze, naj­waż­niej­szych i naj­więk­szych tar­gów branży in­for­ma­tycz­nej i no­wych tech­no­lo­gii na świe­cie. Ce­BIT od­by­wają się w Ha­no­we­rze od 1986 roku i rok­rocz­nie przy­cią­gają setki ty­sięcy zwie­dza­ją­cych z ca­łego świata. W ubie­gło­rocz­nej […]

Podgląd: Holograficzny wzrok

Holograficzny wzrok

Kiedy Woj­tek albo Wal­dek chciał być stra­ża­kiem, nie śniło im się na­wet jaka tech­no­lo­gia wspie­rać bę­dzie dzia­ła­nia ognio­mi­strza. W XIX wieku nie wy­pada ko­rzy­stać tylko z po­czci­wej si­kawki, warto cza­sami sko­rzy­stać z no­wi­nek tech­no­lo­gicz­nych. Na­wet ga­sze­nie po­ża­rów może być wspie­rane przez naj­now­sze tech­no­lo­gie. Opra­co­wana przez wło­skich na­ukow­ców cy­frowa ho­lo­gra­fia pra­cu­jąca w za­kre­sie fal pod­czer­wo­nych może po­móc w od­na­le­zie­niu i oca­le­niu lu­dzi […]

Podgląd: Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Zmiany ję­zy­kowe do­ko­nują się na na­szych oczach. Co­raz wię­cej pol­skich słów znika. Dla­tego gło­so­wa­nie na pol­skie wy­razy, które wy­szły już z uży­cia, ale warto oca­lić je od za­po­mnie­nia zor­ga­ni­zo­wała Bi­blio­teka Ślą­ska w Ka­to­wi­cach. Ja­kie słowo wy­grało? Kto pa­mięta dzi­siaj, że „go­rzeć” nie­gdyś zna­czyło pa­lić się pło­mie­niem, na ko­guta mó­wiono „kur”, a o bie­daczce — „nie­boga”? Komu bra­kuje „po­ciot­ków”, […]

Podgląd: Czy literatura przetrwa?

Czy literatura przetrwa?

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych py­tań” Do­nie­sie­nia z pol­skich ba­dań nad czy­tel­nic­twem są zwy­kle utrzy­mane w to­nie mi­no­ro­wym. Przy­glą­da­jąc się smut­nym wnio­skom, które wy­cią­gają dzien­ni­ka­rze z ra­por­tów spo­rzą­dza­nych na przy­kład przez Cen­trum Ba­da­nia Opi­nii Spo­łecz­nej i Bi­blio­tekę Na­ro­dową, nie­trudno wpaść w głę­boki pe­sy­mizm co do przy­szło­ści li­te­ra­tury (nie tylko w na­szym kraju). Czy jest on uza­sad­niony? Za­sta­nówmy się, jak może […]

Strona 2 z 56 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›