Przejdź do treści

Okulary ułatwią odchudzanie

Wiosna stoi u miasta bram… Dla nie­któ­rych to czas, gdy za­czy­nają my­śleć o diecie. Ciągle cze­kamy na dietę cud, która bez zbęd­nego wy­siłku i wy­rze­czeń po­zwoli schudnąć osobom z nadwagą.

Jednym ze spo­sobów na nieco skrom­niejsze po­siłki jest uni­kanie wiel­kich ta­lerzy, na któ­rych porcja je­dzenia wy­daje się po prostu mniejsza. Mało kto jednak może po­wstrzymać się przed je­dze­niem, gdy po­siłek jest atrak­cyjnie po­dany, a porcja oce­niona okiem gło­do­mora wy­gląda na małą.

Z po­mocą ob­żar­tu­chom przy­szli na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu w Tokio. Opra­co­wali spe­cjalne oku­lary z tech­no­logią Au­gu­mented Re­ality, które spra­wiają, że porcje je­dzenia wy­dają się o 150% większe niż w rzeczywistości!

Co cie­kawe, pro­cesor ob­razu w tych oku­la­rach od­różnia je­dzenie od ręki i po­większa tylko żyw­ność, pod­czas gdy ręka i oto­czenie po­zo­stają bez zmian. Za po­mocą oku­larów oszu­ku­jemy oczy, że zje­dliśmy duże po­trawy. Wy­starczy tylko, że wy­daje nam się, że zje­dliśmy dużo, a wtedy wcze­śniej czu­jemy się syci. Przez to de facto zja­damy mniej i chudniemy!

Oczy­wi­ście ja­pońscy uczeni prze­pro­wa­dzili do­świad­czenie na dwu­na­sto­so­bowej grupie osób, aby po­twier­dzić dzia­łanie oku­larów. Gdy ba­dani mieli na no­sach oku­lary Au­gu­mented Re­ality po­wiek­sza­jace żyw­ność o 50% zja­dali o 9,3 pro­centa cia­ste­czek mniej. Kiedy zmie­niono prze­twa­rzanie ob­razu i oku­lary zmniej­szały cia­steczka o 33 %, wtedy zja­dali ich o 15% więcej.

Wiara czynu cuda? Może obraz jej po­może? ;)

Powiązane materiały: