Przejdź do treści

Nowy numer „Akademickiego B+R”

Ser­decznie za­pra­szamy do lek­tury no­wego nu­meru „Aka­de­mic­kiego B+R”. Oprócz elek­tro­nicz­nego wy­dania w pliku PDF za­pra­szamy rów­nież do lek­tury roz­sze­rzonej wersji na iPada, które z tym wy­dania zy­skało dużo no­wych ele­mentów i ułatwień.

Ze wstępu re­dak­tora naczelnego:

Przy­zwy­cza­iliśmy się już, ze w Polsce wszystko jest trud­niejsze, mniej opła­calne, bar­dziej ry­zy­kowne, nie­kiedy nie­wy­ko­nalne. Z dumą wy­słu­chu­jemy wszyst­kich do­wodów uznania dla na­szych ro­daków, czy będą to spor­towcy, ar­tyści czy na­ukowcy. Do tej ostat­niej grupy z pew­no­ścią można za­li­czyć prof. Elż­bietę Frąc­ko­wiak, która nie­dawno zo­stała na­gro­dzona przez Fun­dacje na rzecz Nauki Pol­skiej. Pani Pro­fesor jest nie­kwe­stio­no­wanym au­to­ry­tetem i na­leży do świa­towej czo­łówki w swojej dziedzinie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Powiązane materiały: