Przejdź do treści

Nowe formy wsparcia innowacyjności w PPNT

W od­po­wiedzi na ro­snące po­trzeby przed­się­biorców pro­wa­dzą­cych in­no­wa­cyjne firmy oraz osób przed­się­bior­czych chcą­cych re­ali­zować swoje po­mysły na biznes w dzie­dzinie za­awan­so­wa­nych tech­no­logii, szcze­gólnie chemii, bio­tech­no­logii, no­wo­cze­snych ma­te­riałów lub IT, na te­renie Po­znań­skiego Parku Naukowo-​Technologicznego Fun­dacji Uni­wer­sy­tetu im. A. Mic­kie­wicza zo­stanie wkrótce od­dany do użytku Ze­spół In­ku­ba­torów Wy­so­kich Tech­no­logii.

Ze­spół In­ku­ba­torów Wy­so­kich Tech­no­logii to ko­lejny ele­ment bu­do­wa­nego w PPNT FUAM od 17 lat po­znań­skiego mo­delu trans­feru wiedzy. Dzięki ZIWT oferta PPNT jest je­dyną tak kom­plek­sową ofertą wsparcia współ­pracy nauki z biz­nesem w całej Wiel­ko­polsce. Po­wsta­jący w eks­pre­sowym tempie kom­pleks bu­dynków zo­stanie od­dany do użytku wraz z wy­po­sa­że­niem już w po­łowie 2012 roku. Bu­dowa ZIWT jest pro­jektem re­ali­zo­wanym dzięki wsparciu udzie­lo­nemu ze środków PO IG w ra­mach Dzia­łania 5.3.

Na po­wierzchni użyt­kowej o łącznej wiel­kości 4600m2 znajdą się wy­po­sa­żone w meble, sprzęt, in­sta­lacje i apa­ra­turę, prze­zna­czone pod wy­najem la­bo­ra­toria (30m2 i 50m2) che­miczne i bio­tech­no­lo­giczne, po­miesz­czenia biu­rowe i ma­ga­zy­nowe. Ofertę tych po­miesz­czeń roz­sze­rzają trzy do­dat­kowe strefy: la­bo­ra­to­rium mi­kro­bio­lo­giczne (150m2), no­wo­czesna, bez­pieczna ser­we­rownia (120m2, 60 szaf 48U z po­działem na nie­za­leżne strefy) oraz hala tech­no­lo­giczna (160m2).

Oprócz no­wo­cze­snej in­fra­struk­tury, przedsiębiorstwa-​lokatorzy uzy­skują do­stęp do pa­kietu usług ba­daw­czych, pro­in­no­wa­cyj­nych oraz oko­ło­biz­ne­so­wych, wspie­ra­ją­cych ich rozwój (do­radztwo, szko­lenia, warsz­taty, pro­mocja, audyt tech­no­lo­giczny, pomoc w po­zy­ski­waniu środków z pro­jektów ba­daw­czych UE). Nowo po­wstałym firmom ofe­ru­jemy dzia­łania in­ku­ba­cyjne, uła­twia­jące prze­trwanie wstępnej fazy funk­cjo­no­wania i dalszy rozwój (m.in. pre­fe­ren­cyjne stawki czynszu, wy­po­sa­żenie, do­radztwo). Dzięki tej ofercie in­no­wa­cyjni przed­się­biorcy nie muszą bu­dować ani two­rzyć od pod­staw wła­snych la­bo­ra­to­riów badawczo-​rozwojowych. Dla firm z branży che­micznej i po­krewnej wspar­ciem jest do­dat­kowa oferta tech­no­lo­giczna, syn­te­tyczna i ana­li­tyczna ist­nie­ją­cego w ra­mach PPNT Cen­trum Za­awan­so­wa­nych Tech­no­logii Che­micz­nych (CZT­Chem).

Dzięki pro­wa­dzo­nemu ak­tu­alnie w PPNT pro­jek­towi In­Qbator Seed – „In­Qbacja i wsparcie ka­pi­ta­łowe dla bio­tech­no­logii, chemii, tech­no­logii in­for­ma­tycz­nych i ko­mu­ni­ka­cyj­nych” nowo po­wstałe i roz­wi­ja­jące się firmy oraz ze­społy ba­dawcze mogą także uzy­skać fi­nan­so­wanie na in­no­wa­cyjny, przy­szło­ściowy pro­jekt, który otrzyma wsparcie me­ry­to­ryczne, na­ukowe i la­bo­ra­to­ryjne ze strony PPNT i jego spe­cja­li­stów oraz w po­staci in­fra­struk­tury ZIWT.

In­fra­struk­tura bu­dynku ZI obej­muje także nie­zbędne ele­menty uzu­peł­nia­jące prze­strzeń la­bo­ra­to­ryjną, umoż­li­wia­jące kom­for­tową i wy­dajną pracę (re­cepcja, sale kon­fe­ren­cyjne, przed­szkole, par­kingi, ksero, klimatyzacja).

Kom­pleks in­ku­ba­torów zlo­ka­li­zo­wany jest w Po­znaniu, przy ulicy Ru­bież 46, na te­renie pierw­szego w Polsce Parku Naukowo-​Technologicznego Fun­dacji UAM.
In­we­stycja wchodzi w skład in­fra­struk­tury in­no­wa­cyjnej two­rząc w Po­znaniu tzw. dziel­nicę nauki, która w przy­szłości może uro­snąć do rangi miejsca ko­ja­rzo­nego w spo­łe­czeń­stwie z efek­tywnym prze­pływem nauki do gospodarki.

Za­pra­szamy do za­po­znania się ze szcze­gó­łami oferty na stronie www​.ziwt​.pl

Powiązane materiały: