Przejdź do treści

Naukowiec w biznesie — cykl szkoleniowo-​warsztatowy dla pracowników sektora B+R

INVESTIN Fun­dusz Za­awan­so­wa­nych Tech­no­logii, roz­wi­ja­jący i ko­mer­cja­li­zu­jący pro­jekty za­awan­so­wa­nych tech­no­logii oraz firma As­sign Cli­nical Re­se­arch Po­land Sp. z o.o., dzia­ła­jąca w ob­szarze badań kli­nicz­nych, przy­go­to­wały serię bez­płat­nych szkoleń i warsz­tatów z za­kresu pro­wa­dzenia badań na­uko­wych i ko­mer­cja­li­zacji ich wyników.

Pro­jekt skie­ro­wany jest do pra­cow­ników na­uko­wych i naukowo-​dydaktycznych z dzie­dzin me­dy­cyny i bio­tech­no­logii, pra­cu­ją­cych na uczel­niach, w in­sty­tu­tach na­uko­wych i ba­daw­czych lub w jed­nost­kach two­rzą­cych kon­sorcja na­ukowe. Dzia­łania pro­jek­towe obej­mują teren całej Polski.

Za­kres te­ma­tyczny szkoleń:

I cykl: Rozwój i za­rzą­dzanie pro­duk­tami in­no­wa­cyj­nymi w ob­szarze nauk medycznych

II cykl: Ba­dania pre­kli­niczne i kli­niczne omó­wione na przy­kła­dzie pro­jektów naukowych

III cykl: Ko­mer­cja­li­zacja pro­duktów bio­tech­no­lo­gicz­nych i me­dycz­nych w pro­jekcie naukowym

Za­kres te­ma­tyczny warsztatów:

I dzień: Ko­mer­cja­li­zacja i ochrona pa­ten­towa z punktu wi­dzenia biznesu

II dzień: Za­rzą­dzanie pro­jek­tami badawczymi

Warsz­taty za­kończą się pa­nelem dys­ku­syjnym, sta­no­wiącym pod­su­mo­wanie za­gad­nień po­ru­sza­nych pod­czas zajęć.

Har­mo­no­gram re­ali­zacji szkoleń:

War­szawa gr I

 • Cykl szkoleń – 25–26 sier­pień 2012
 • Cykl szkoleń – 29–30 wrze­sień 2012
 • Cykl szkoleń – 27–28 paź­dziernik 2012

Kraków

 • Cykl szkoleń – 20–21 paź­dziernik 2012
 • Cykl szkoleń – 24–25 li­stopad 2012
 • Cykl szkoleń – 15–16 gru­dzień 2012

Wro­cław

 • Cykl szkoleń – 08–09 gru­dzień 2012
 • Cykl szkoleń – 26–27 sty­czeń 2013
 • Cykl szkoleń – 23–24 luty 2013

Po­znań

 • Cykl szkoleń – 16–17 luty 2013
 • Cykl szkoleń – 30–31 ma­rzec 2013
 • Cykl szkoleń –27–28 kwie­cień 2013

Gdańsk

 • Cykl szkoleń – 13–14 kwie­cień 2013
 • Cykl szkoleń – 11–12 maj 2013
 • Cykl szkoleń – 25–26 maj 2013

War­szawa gr II

 • Cykl szkoleń – 08–09 czer­wiec 2013
 • Cykl szkoleń – 22–23 czer­wiec 2013
 • Cykl szkoleń – 06–07 li­piec 2013

Har­mo­no­gram re­ali­zacji warsztatu:

War­szawa

 • Warsz­taty – 14–15 wrze­sień 2013

Udział w pro­gramie jest bez­płatny, liczba miejsc ograniczona.

O udziale w Pro­jekcie de­cy­duje po­zy­tywna we­ry­fi­kacja For­mu­larza re­kru­ta­cyj­nego i ko­lej­ność na­de­słania do­ku­men­tacji zgło­sze­niowej. Wszyscy Uczest­nicy otrzy­mają Cer­ty­fikat, po­świad­cza­jący udział w szkoleniach.

W przy­padku przy­stą­pienia do pro­jektu Uczest­ników za­miesz­ku­ją­cych miej­sco­wości inne niż te, w któ­rych od­będą się szko­lenia, zwra­camy koszty prze­jazdu. W przy­padku udziału Uczest­ników w warsz­ta­tach zwra­camy koszty prze­jazdu i za­kwa­te­ro­wania.

Szcze­gó­łowe in­for­macje można zna­leźć na stronie projektu:

www​.bio​biznes​.in​ve​stin​.pl

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środków Unii Eu­ro­pej­skiej w ra­mach Eu­ro­pej­skiego Fun­duszu Społecznego.

Powiązane materiały: