Przejdź do treści

Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Ze­spół astro­nomów z Chile, Wiel­kiej Bry­tanii i Hisz­panii zna­lazł oznaki życia or­ga­nicz­nego na Ziemi, ana­li­zując ziem­skie światło od­bite od Księ­życa. Może się to wy­dawać nieco ba­nalne – bo to, że ist­nieje życie na Ziemi to fakt oczy­wisty, wy­starczy tylko ro­zej­rzeć się wo­koło, a nie szukać w ko­smosie. Jednak na­ukowcy te­sto­wali w ten sposób nową tech­nikę, którą bę­dzie można w przy­szłości za­sto­sować do po­szu­ki­wania życia na in­nych planetach.

Po­za­ziem­skie pla­nety, po­dobnie jak nasza Ziemia, od­bi­jają światło okrą­ża­nych przez siebie gwiazd. Nie ma jednak więk­szej szansy na jego prze­ana­li­zo­wanie, po­nieważ ich ja­sność jest słaba w po­rów­naniu z ja­sno­ścią sa­mych słońc.

Światło z od­le­głej eg­zo­pla­nety jest przy­tło­czone bla­skiem gwiazdy, więc jest bardzo trudne do ana­lizy – wy­ja­śnił Ste­fano Ba­gnulo (Ar­magh Ob­se­rva­tory, Ir­landia Pół­nocna, Wielka Bry­tania), współ­autor badań – to trochę jak starać się badać ziarnko pyłu obok po­tężnej żarówki.

Astro­no­mowie za­częli więc, za po­mocą te­le­skopu ESO VLT (Very Large Te­le­scope), ob­ser­wować światło od­bite od po­wierzchni Księżyca.

Wy­ko­rzy­sta­liśmy trick zwany świa­tłem po­pie­latym Księ­życa (Ear­th­shine), aby spoj­rzeć na Ziemię tak, jakby była pla­netą po­za­sło­neczną – po­wie­dział Mi­chael Ste­rzik z ESO, główny autor pracy pu­bli­ko­wanej w marcu przez cza­so­pismo Nature.

Ear­th­shine to po­świata wi­doczna dzięki światłu od­bi­temu od Ziemi, które oświetla „nocną część” Srebr­nego Globu. Zja­wisko to jest szcze­gólnie do­brze wi­doczne w czasie fazy sierpa Księ­życa. Słońce oświetla Ziemię, jego światło jest od­bi­jane przez pla­netę i trafia na­stępnie na po­wierzchnię Księ­życa. Księżyc zaś działa jak gi­gan­tyczne lu­stro i od­bija światło sło­neczne z po­wrotem na Ziemię. Światło z gwiazdy nie jest spo­la­ry­zo­wane, ale to od­bite od po­wierzchni pla­nety już tak. Ze­spół astro­nomów za­sto­sował no­wa­tor­skie po­dej­ście i zbadał kolor i sto­pień po­la­ry­zacji światła z Ziemi po od­biciu od Księżyca.

Na pod­stawie ob­ser­wacji widma światła udało im się wy­wnio­skować, że at­mos­fera ziemska jest czę­ściowo za­chmu­rzona, że część po­wierzchni pla­nety jest po­kryta oce­anami oraz – co naj­waż­niejsze – że ist­nieje na niej ro­ślin­ność. Można było nawet wy­kryć zmiany w po­krywie chmur i ilości ro­ślin­ności, gdy w różnym czasie różne ob­szary Ziemi od­bi­jały światło w kie­runku Księ­życa. Otrzy­many wynik jest kro­kiem w kie­runku uzy­skania przez astro­nomów tech­nicz­nych moż­li­wości wy­krycia życia na pla­ne­tach po­za­sło­necz­nych, je­żeli ist­nieje ono gdzieś w ko­smosie poza Ziemią.

Spek­tro­po­la­ri­me­tria może nam po­wie­dzieć czy proste życie ro­ślin, oparte na pro­ce­sach fo­to­syn­tezy, po­wstało gdzieś we Wszech­świecie – pod­su­mo­wuje Ste­rzik – na pewno jednak nie szu­kamy ma­łych zie­lo­nych lu­dzików lub do­wodów na życie inteligentne.

ESO obecnie przy­go­to­wuje się do bu­dowy ol­brzy­miego te­le­skopu optycz­nego E-​ELT (the Eu­ro­pean Extre­mely Large Te­le­scope) o śred­nicy po­łowy sta­dionu pił­kar­skiego. Być może wła­śnie ob­ser­wacje do­ko­nane za jego po­mocą po­zwolą w przy­szłości na od­na­le­zienie oznak ist­nienia życia na innej planecie.

Więcej in­for­macji znaj­dziecie tutaj.

Powiązane materiały: