Przejdź do treści

W tę noc każdy jest naukowcem…

Setki po­ry­wa­ją­cych wy­kładów i warsz­tatów, pa­sjo­nu­jące po­kazy i kon­kursy, eks­pe­ry­menty za­pie­ra­jące dech w pier­siach i urzą­dzenia o któ­rych nie śniło się pi­sa­rzom fan­ta­styki. Przed nami piątek i ko­lejna edycja Eu­ro­pej­skiej Nocy Na­ukowców w kil­ku­nastu mia­stach Polski!

Bę­dzie to na pewno noc nie­za­po­mnia­nych wrażeń. To tej jednej nocy po­ważni na co dzień na­ukowcy zmienią się w show­menów, ak­torów, prze­wod­ników po la­bo­ra­to­riach. Główną ideą wy­da­rzenia jest po­pu­la­ry­zacja nauki, a także przy­bli­żenie wszystkim za­in­te­re­so­wanym, a zwłaszcza dzie­ciom i mło­dzieży za­wodu naukowca.

Pro­jekt Eu­ro­pej­skiej Nocy Na­ukowców (Eu­ro­pean Re­se­ar­chers Night) po­wstał w 2005 r. z ini­cja­tywy Ko­misji Eu­ro­pej­skiej w ra­mach 6. Pro­gramu Ra­mo­wego. Wy­da­rzenia od­by­wają się co roku w ostatni piątek wrze­śnia, rów­no­cze­śnie we wszyst­kich kra­jach Unii Europejskiej.

W tym roku Noc Na­ukowców zo­stanie zor­ga­ni­zo­wana aż w 320 mia­stach w 32 kra­jach eu­ro­pej­skich. W Polsce spo­tkania z na­ukow­cami cze­kają m.in. miesz­kańców miast Śląska i Ma­ło­polski, To­runia, Olsz­tyna, Po­znania i Gdańska. Atrakcji w każdym z miast nie za­braknie. Wstęp na wszystkie im­prezy jest wolny, ale na nie­które z nich obo­wią­zuje re­je­stracja. Szcze­gó­łowe in­for­macje na temat prze­biegu Nocy Na­ukowców w po­szcze­gól­nych mia­stach można zna­leźć na stronie www​.noc​nau​kowcow​.pl

Powiązane materiały: