Przejdź do treści

Szczepionka do walki z nikotynowym nałogiem

Na­ło­gowi pa­lacze twierdzą, że choć bardzo by chcieli to nie mogą po­zbyć się po­ciągu do pa­pie­rosów. Ra­tun­kiem dla nich może być spe­cjalna szczepionka.

Opra­co­wana przez na­ukowców z Weill Cor­nell Me­dical Col­lege szcze­pionka zo­stała już prze­te­sto­wana na my­szach. Jed­no­ra­zowe po­danie szcze­pionki uczy­niło te sym­pa­tyczne zwie­rzątka w pełni od­por­nymi na uza­leż­nienie od ni­ko­tyny. Teraz czas na testy także na in­nych zwie­rzę­tach, a póź­niej na ludziach.

Dzięki szcze­pionce or­ga­nizm zo­staje po­bu­dzony do pro­dukcji prze­ciw­ciał. Wchła­niają one cząstki ni­ko­tyny z układu krwio­no­śnego, nim zdążą do­trzeć do serca lub mózgu i wy­wołać ja­ki­kol­wiek bio­lo­giczny efekt. Ame­ry­kańscy na­ukowcy mają na­dzieję, że wszystkie ba­dania za­kończą się po­myślnie i lek bę­dzie mógł po­magać pa­la­czom po­zbyć się na­łogu. szcze­pionka ma także za­po­biegać po­ten­cjal­nemu uza­leż­nieniu u tych, którzy nie wpadli jeszcze w sidła nikotyny.

Dzięki an­ty­ni­ko­ty­nowej szcze­pionce pa­lenie prze­staje spra­wiać przy­jem­ność, a to po­maga ze­rwać z na­ło­giem – mówi dr Ro­nald G.Crystal – nasza szcze­pionka po­zwala ciału wy­two­rzyć własne mo­no­klo­nalne prze­ciw­ciała an­ty­ni­ko­ty­nowe i w ten sposób roz­winąć odporność.

Re­wo­lu­cyjne oka­zała się re­zy­gnacja z do­tych­cza­so­wych prób wpro­wa­dzania do or­ga­nizmu go­to­wych prze­ciw­ciał. Nie­tety ich dzia­łanie było krótkie. Wreszcie po­wstała tak zwana szcze­pionkęa ge­ne­tyczna. Była sku­tecznie sto­so­wana przy le­czeniu chorób oczu i nie­któ­rych no­wo­tworów u myszy.

Prze­cho­dząca ko­lejne fazy ba­dania szcze­pionka an­ty­ni­ko­ty­nowa opiera się wła­śnie na tym mo­delu. Wpro­wa­dzana jest se­kwencja ge­ne­tyczna prze­ciw­ciała an­ty­ni­ko­ty­no­wego do nie­szko­dli­wego wi­rusa AAV (adeno-​associated virus), a ten wstrzy­ki­wany jest zwie­rzęciu. Dzięki czemu or­ga­nizm pro­du­kuje własne prze­ciw­ciała na wzór tego wpro­wa­dzo­nego przez naukowców.

Powiązane materiały: