Przejdź do treści

Systemy ratujące życie

Dwa urzą­dzenia ste­ro­wane układem elek­tro­nicznym au­tor­stwa Po­laków mogą ura­tować życie w trakcie wy­padku. To sys­temy au­to­ma­tycz­nego awa­ryj­nego otwie­rania drzwi po­jazdów AEDO oraz awa­ryj­nego prze­ci­nania za­pię­tych pasów bez­pie­czeń­stwa SECS. Oba roz­wią­zania umoż­li­wiają szybkie opusz­czenie po­jazdu przez ofiary wy­padku lub szybkie do­tarcie do nich z po­mocą. Obecnie trwają prace nad wpro­wa­dze­niem roz­wiązań na rynek. Sza­cuje się, że kosz­tować będą za­le­dwie ok. 2000 zł.

Jak mówią twórcy obu sys­temów – celem ich działań jest do­pro­wa­dzenie do pro­dukcji i mon­tażu urzą­dzeń w każdym no­wo­pro­du­ko­wanym aucie, a także danie kie­rowcom moż­li­wości za­mon­to­wania ich w sa­mo­cho­dach używanych.

Trzej bracia – Zyg­munt, Ja­nusz i Wie­sław Nowak – to za­ło­ży­ciele firmy NW Tech z Krosna. Po­dró­żując po Eu­ropie nieraz byli świad­kami wy­padków sa­mo­cho­do­wych, w któ­rych ofiary zo­stały uwię­zione w roz­bi­tych sa­mo­cho­dach z po­wodu za­klesz­czo­nych drzwi czy za­blo­ko­wa­nych pasów bez­pie­czeń­stwa. – Po­sta­no­wi­liśmy wtedy za­pro­jek­tować i wy­konać urzą­dzenia, które w ta­kich sy­tu­acjach au­to­ma­tycznie otwo­rzy­łoby za­klesz­czone przez na­ru­szoną ka­ro­serię drzwi po­jazdu i au­to­ma­tycznie prze­cięło za­pięte pasy bez­pie­czeń­stwa – mówi Zyg­munt Nowak z NW Tech.

Wie­dząc o tym, że za­klesz­czone drzwi po wy­padku po­jazdu sta­wiają bardzo duży opór, pod­jęto próbę opra­co­wania urzą­dzenia, które miało po­siadać dużą siłę kG dzia­łania oraz od­po­wiedni zasób energii i dy­na­miki. Za­ło­żenie było, że ma być lekkie, po­siadać małe wy­miary i być tanie w pro­dukcji. Tak po­wstał si­łownik te­le­sko­powy za­si­lany pi­ro­tech­nicz­nymi ge­ne­ra­to­rami gazu. Po­dobny system za­sto­so­wano w prze­ci­naku za­pię­tych pasów. Nad sys­te­mami firma pra­co­wała rok.

- Nasze urzą­dzenia mają bardzo dużą sku­tecz­ność dzia­łania. Prze­pro­wa­dzone zo­stały już la­bo­ra­to­ryjne próby, które wy­ka­zały każ­do­ra­zową sku­tecz­ność prze­ci­naka za­pię­tych pasów bez­pie­czeń­stwa. Na­to­miast urzą­dzenie AEDO było ba­dane pod względem wy­twa­rzanej siły kG i siła ta wy­nosi za­leżnie od mo­delu od kil­kuset kG do ponad 1000 kG. Jest to wy­star­cza­jąca siła do otwo­rzenia za­klesz­czo­nych drzwi po­jazdów – tłu­maczy Zyg­munt Nowak.

Urzą­dzenia za­dzia­łają w kil­ka­na­ście se­kund po zde­rzeniu i po ustaniu ruchu po­jazdu, także wtedy gdy po­jazd wpadnie do wody lub wy­buchnie w nim pożar.

- Cena sys­temu AEDO – gdy trafi do ma­sowej pro­dukcji – może kształ­tować się między 1500 zł a 2000 zł, a cena sys­temu SECS nie po­winna prze­kro­czyć 1000 zł. Pro­wa­dzimy także roz­mowy z fir­mami i od wy­ników tych rozmów bę­dzie za­leżeć, kiedy urzą­dzenia po­jawią się w no­wych sa­mo­cho­dach – do­daje twórca urządzeń.

Sys­temy bę­dzie można mon­tować także w uży­wa­nych po­jaz­dach w au­to­ry­zo­wa­nych serwisach.

AEDO (Au­to­matic Emer­gency Door Opening)

W si­łow­niku umiesz­czonym w słup­kach drzwio­wych, po­niżej zamka drzwio­wego, w pro­gach lub w drzwiach po­jazdu na­stę­puje ak­ty­wo­wanie ła­dunku pi­ro­tech­nicz­nego. Wy­su­wa­jące się tło­czysko si­łow­nika wy­wiera na­cisk na dźwi­gnię umiesz­czoną w drzwiach od­ry­glo­wując zamek drzwiowy i lekko uchy­lając drzwi. Jeśli nie otworzą się, uru­cho­mione zo­staną ko­lejne ła­dunki pirotechniczne.

SECS (Se­at­belt Emer­gency Cut­ting System)

Tuż po wy­padku ze­spół czuj­ników elek­tro­nicz­nych prze­ka­zuje im­puls elek­tryczny do ak­ty­wo­wania ge­ne­ra­torów gazu w prze­ci­na­kach przy za­pię­tych pa­sach bez­pie­czeń­stwa. Sprę­żony gaz po­wo­duje dy­na­miczne prze­miesz­czenie uszczel­nio­nego tłoka, który udMaja Biernacka

Powiązane materiały: