Przejdź do treści

Rysopis przestępcy — z DNA

Sposób pracy Panny Marple różnią się od spo­sobów i moż­li­wości choćby po­rucz­nika Bo­re­wicza. Współ­cześni de­tek­tywi chętnie i coraz czę­ściej ko­rzy­stają z po­mocy nauki.

Po­zo­sta­wione na miejscu prze­stęp­stwa ślady DNA są bardzo cennym do­wodem, po­zwa­la­jącym bardzo często ustalić sprawcę. Ho­len­derscy ba­dacze pod kie­run­kiem prof. Man­freda Kay­sera z Cen­trum Me­dycz­nego Uni­wer­sy­tetu Erazma w Rot­ter­damie opra­co­wali nowy test DNA, dzięki któ­remu moż­liwe bę­dzie także okre­ślenie na pod­stawie DNA naj­waż­niej­szych cech ze­wnętrz­nych po­dej­rza­nego – ko­loru oczu i włosów.

Opra­co­wany przez Ho­len­drów test opiera się na ba­daniu obec­ności kon­kret­nych wersji genów od­po­wie­dzial­nych za naj­waż­niejsze cechy ze­wnętrzne. Jest szcze­gólnie przy­datny w sy­tu­acjach, w któ­rych po­licja nie może do­pa­sować na miejscu zbrodni ma­te­riału ge­ne­tycz­nego do in­for­macji w swojej bazie da­nych ani do DNA żad­nego z podejrzanych.

Je­żeli żaden z tych wa­runków nie jest speł­niony, można sobie mieć naj­wspa­nialszy profil DNA sprawcy, a i tak nic to nam nie da – po­wie­dział prof. Kayser.

Test o na­zwie Hi­ri­splex wy­ko­rzy­stuje 24 mar­kery DNA, o któ­rych wia­domo, że współ­de­cy­dują o ko­lorze włosów i oczu. Test jest bardzo czuły i daje wia­ry­godne wy­niki także wtedy, gdy po­sia­dana próbka DNA jest mniejsza od wy­ma­ga­nych przez inne testy.

Wszystkie te mar­kery nie są jednak stu­pro­cen­towo pewne, po­nieważ cechy ze­wnętrzne są de­ter­mi­no­wane przez liczne geny – po­wie­dział dr Peter Gill z Uni­wer­sy­tetu Stra­thc­lyde – siwe włosy mogą być efektem dzia­łania śro­do­wiska, twój wy­gląd zmieni się też, jeśli bę­dziesz prze­bywać na słońcu, a wzrost za­leży od diety.

Dla­tego Hi­ri­splex po­ka­zuje je­dynie, jakie jest praw­do­po­do­bień­stwo wy­stą­pienia okre­ślo­nych cech u ba­danej osoby. W przy­padku ko­loru oczu do­kład­ność testu sięga 90%. Z wło­sami jest trud­niej. Włosy blond wy­krywa się po­prawnie w 69,5% przy­padków, brą­zowe w 78,5%, rude w 80%, a czarne w 87,5%. przy­padków. Po­nadto z do­kład­no­ścią się­ga­jącą 86%, daje się ustalić, czy chodzi o Eu­ro­pej­czyka, czy też kogoś spoza Europy.

Skoro padło już na­zwisko na­szego super mi­li­cjanta, za­pra­szamy do na­szego kina – bę­dzie stróż prawa, wa­ka­cyjny klimat i… amator.

Powiązane materiały: