Przejdź do treści

Pokaż psa, a powiem ci jaki jesteś

Rasa psa, ja­kiego wy­bra­liśmy, może zdra­dzać nasze cechy… Do ta­kich wnio­sków na­ukowcy Jo Fe­aron i dr Lance Workman z Bath Spa Uni­ver­sity w Bath w An­glii, po ana­lizie wy­ników in­ter­ne­to­wego ba­dania, w którym ty­siące wła­ści­cieli psów wy­peł­niło in­ter­ne­towy kwestionariusz.

An­kiety po­zwa­lały ocenić kilka cech oso­bo­wości wy­peł­nia­ją­cych, jak np. eks­tra­wersję, zgod­ność czy sta­bil­ność emo­cjo­nalną. Jed­no­cze­śnie re­spon­denci in­for­mo­wali, ja­kiej rasy psa po­sia­dają. Au­torzy ba­dania po­dzie­lili rasy psów na siedem grup: apor­tu­jące (np. golden re­triever), gończe (np. grey­hound), pa­ster­skie (np. owczarek nie­miecki), te­riery (np. Staf­ford­shire bull ter­rier), psy do to­wa­rzy­stwa (np. chi­hu­ahua), do­mowe (np. buldog) i pra­cu­jące (np. doberman).

Z ana­lizy wy­peł­nio­nych an­kiet na­ukowcy uznali, że wła­ści­ciele ras pa­ster­skich i do­mo­wych są bar­dziej eks­tra­wer­styczni; wła­ści­ciele ras apor­tu­ją­cych i do to­wa­rzy­stwa – bar­dziej zgodni; po­sia­dacze do­mo­wych, do to­wa­rzy­stwa i apor­tu­ją­cych bar­dziej su­mienni i skru­pu­latni. Cechą wła­ści­cieli psów goń­czych jest sta­bil­ność emo­cjo­nalna, a ras do to­wa­rzy­stwa – sto­sun­kowo większa otwar­tość na nowe doświadczenia.

Nasze ba­danie po­zwala są­dzić, że mo­żemy być w stanie prze­wi­dzieć nie­które cechy oso­bo­wości czło­wieka na pod­stawie wy­branej przez niego rasy psa. Wy­daje się praw­do­po­dobne, że różne typy oso­bo­wości nie­świa­domie cią­gnie do okre­ślo­nych ras – po­wie­dział dr Workman – róż­nice w czyn­ni­kach oso­bo­wo­ścio­wych, jakie stwier­dzono po­między wła­ści­cie­lami ras, można dość praw­do­po­dobnie po­wiązać ze stylem życia tychże właścicieli.

Osob­nicy bar­dziej eks­tra­wer­tyczni mogą się na przy­kład le­piej od­naj­dywać z psami na­le­żą­cymi do ras pa­ster­skich, ta­kimi jak owczarek nie­miecki albo border collie, pod­czas gdy lu­dziom wy­jąt­kowo sta­bilnym emo­cjo­nalnie może od­po­wiadać po­sia­danie psów goń­czych, ta­kich jak choćby be­agle czy greyhound.

Jak my­ślicie..? Prawda to czy fałsz?

Powiązane materiały: