Przejdź do treści

Nauka

Podgląd: Taki druk, że szczęka wstawiona

Taki druk, że szczęka wstawiona

Ry­sunki po­wsta­wały na ska­łach, po­tem księgi mą­dre i ko­lo­rowe ko­pio­wano, na­stęp­nie dru­ko­wano. Druk sta­wał się co­raz bar­dziej do­stępny i co­raz do­sko­nal­szy. Te­raz druk słu­żyć może w ra­to­wa­niu zdro­wia. Dzięki współ­pracy ho­len­der­skich i bel­gij­skich spe­cja­li­stów do­ko­nano pierw­szego na świe­cie wsz­cze­pie­nia im­plantu uzy­ska­nego za po­mocą druku prze­strzen­nego. 83-le­t­nia ko­bieta otrzy­mała nową żu­chwę, którą wy­dru­ko­wała dru­karka 3D. Dolna szczęka ko­biety ule­gła znisz­cze­niu […]

Podgląd: Można już usłyszeć myśli

Można już usłyszeć myśli

Pew­nie nie­raz chcie­li­ście wie­dzieć o czym my­śli ktoś, kogo wła­śnie wi­dzi­cie. Czy chcie­li­by­ście, aby ktoś sły­szał wa­sze my­śli? Pew­nie nie. Ale są sy­tu­acje, w któ­rych moż­li­wość od­czy­ty­wa­nia my­śli by­łaby na wagę złota. Na­ukowcy od lat pró­bują zro­zu­mieć, jak działa mózg, jak po­wstają w nim my­śli i jak można je od­czy­ty­wać. Udało się to na­ukow­com z Uni­wer­sy­tetu Ka­li­for­nij­skiego, któ­rzy czę­ściowo zre­kon­stru­owali […]

Podgląd: Groźne priony są jeszcze groźniejsze

Groźne priony są jeszcze groźniejsze

Priony, które wy­wo­łują mię­dzy in­nymi cho­robę wście­kłych krów, są groź­niej­sze niż nam się do tej pory wy­da­wało. Na­ukowcy od­kryli ostat­nio, że mogą się one prze­miesz­czać mię­dzy ga­tun­kami i to znacz­nie ła­twiej niż do­tych­czas przy­pusz­czano. Nie za­wsze też no­si­ciele są świa­domi ich obec­no­ści. Od­kryli to fran­cu­scy na­ukowcy z Na­ro­do­wego In­sty­tutu Ba­dań Agro­no­micz­nych (INRA). Priony są za­kaź­nymi pa­to­ge­nami zbu­do­wa­nymi głów­nie […]

Podgląd: Nauka — ludzka rzecz

Nauka — ludzka rzecz

Koło Na­ukowe Stu­den­tów Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego ser­decz­nie za­pra­sza do wzię­cia udziału w trze­ciej edy­cji ogól­no­pol­skiej stu­­dencko-eks­­per­c­kiej kon­fe­ren­cji na­uko­wej: Na­uka — ludzka rzecz która od­bę­dzie się w Kra­ko­wie w dniach 16–17 marca 2012. W ra­mach kon­fe­ren­cji po­ru­szane będą pro­blemy wpływu tak zwa­nego „czyn­nika ludz­kiego” na roz­wój na­uki. W tym roku dys­ku­sji pod­dane zo­staną na­stę­pu­jące pro­blemy: za­lew teo­rii na­uko­wych jako efekt […]

Podgląd: Systemy ratujące życie

Systemy ratujące życie

Dwa urzą­dze­nia ste­ro­wane ukła­dem elek­tro­nicz­nym au­tor­stwa Po­la­ków mogą ura­to­wać ży­cie w trak­cie wy­padku. To sys­temy au­to­ma­tycz­nego awa­ryj­nego otwie­ra­nia drzwi po­jaz­dów AEDO oraz awa­ryj­nego prze­ci­na­nia za­pię­tych pa­sów bez­pie­czeń­stwa SECS. Oba roz­wią­za­nia umoż­li­wiają szyb­kie opusz­cze­nie po­jazdu przez ofiary wy­padku lub szyb­kie do­tar­cie do nich z po­mocą. Obec­nie trwają prace nad wpro­wa­dze­niem roz­wią­zań na ry­nek. Sza­cuje się, że kosz­to­wać będą […]

FameLab — popularyzacja nauki

Che­miczne re­ak­cje, pi­sane trzy­na­sto­zgło­skow­cem? Wy­pro­wa­dze­nia wzo­rów w ryt­mie samby? Ope­rowa aria o ko­mór­kach ma­cie­rzy­stych? Wszystko jest moż­liwe. Zwłasz­cza w Fa­me­Lab. To od­po­wied­nik zna­nego pol­skim te­le­wi­dzom pro­gramu „Idol”. Róż­nica po­lega na tym, że Fa­me­Lab nie jest for­ma­tem te­le­wi­zyj­nym, a udział w nim biorą nie mu­zycy, ale mło­dzi na­ukowcy — pa­sjo­naci, ma­rzą­cych o wyj­ściu z cze­lu­ści la­bo­ra­to­rium i opo­wie­dze­niu sze­ro­kiej pu­blicz­no­ści, dla­czego to co ro­bią jest fa­scy­nu­jące. […]

Kilka słów o fińskiej nauce

Do tej pory na ha­sło „ty­siąc je­zior i tech­no­lo­gia” wszy­scy my­śleli na­tych­miast o Fin­lan­dii, która stoi wła­śnie śród­lą­do­wymi zbior­ni­kami wod­nymi oraz kon­cer­nem No­kii. Te­raz chrapkę na zo­sta­nie na­szą pol­ską Fin­lan­dią ma War­mia i Ma­zury, gdzie je­ziora już są, a tech­no­lo­gia… Tech­no­lo­gia, dzięki Cen­trum In­no­wa­cji i Trans­feru Tech­no­lo­gii olsz­tyń­skiego Uni­wer­sy­tetu, też już w za­sa­dzie jest. Cen­trum, je­śli cho­dzi o re­gion War­mii i Ma­zur, to […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 5

Akademickie B+R – numer 5

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 5 W epoce gdy naj­bar­dziej po­żą­da­nym przez od­bior­ców spo­so­bem prze­kazu tre­ści jest in­fo­ta­in­ment (zbitka słów ang. In­for­ma­tion i en­ter­ta­in­ment), gdzie każda in­for­ma­cja po­winna mieć rów­nież ce­chy roz­rywki, ta­kie ocze­ki­wa­nie for­mu­ło­wane jest czę­sto pod ad­re­sem na­uki i pre­zen­ta­cji jej osią­gnięć. Czy za­tem wszyst­kie osią­gnię­cia mu­szą być wi­do­wi­skowe, by wzbu­dzić za­in­te­re­so­wa­nie? Nie jest to ra­czej […]

Metoda aeroponiczna profesora Andrzeja Komosa

Za­miast w gle­bie, tor­fie, weł­nie mi­ne­ral­nej czy w wo­dzie, ro­śliny upra­wiać można także w po­wie­trzu. Pierw­szym pol­skim na­ukow­cem, który opra­co­wał me­todę ae­ro­po­niczną jest prof. dr hab. An­drzej Ko­mosa z Ka­te­dry Ży­wie­nia Ro­ślin Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego w Po­zna­niu. Jak do­tąd opra­co­wano uprawę po­mi­do­rów, ogór­ków i an­tu­rium. Po­znań­ski na­uko­wiec wciąż pra­cuje nad ulep­sze­niem tech­no­lo­gii. Tym­cza­sem me­toda te­sto­wana jest na jed­nej ze sta­cji ko­smicz­nych NASA […]

Podgląd: Święty Graal fizyki odnaleziony?

Święty Graal fizyki odnaleziony?

Po kil­ku­dzie­się­ciu la­tach szu­ka­nia, CERN po­in­for­mo­wał na kon­fe­ren­cji pra­so­wej we wto­rek 13 grud­nia, że zna­lazł ślady ist­nie­nia bo­zonu Hig­gsa — „bo­skiej cząstki”, któ­rej ist­nie­nie za­kłada tzw. Mo­del Stan­dar­dowy fi­zyki. Dwa nie­za­leżne ze­społy ba­daw­cze okre­śliły na­wet w przy­bli­że­niu taką samą masę długo po­szu­ki­wa­nej czą­steczki — wy­nosi ona około 125 GeV (gi­ga­elek­to­no­wol­tów). To jesz­cze nie jest ofi­cjalne po­twier­dze­nie […]

Strona 8 z 10 ‹ Pierwszy 5 6 7 8 9 10 Ostatni ›