Przejdź do treści

Nauka

Podgląd: Krasnal w podróży

Krasnal w podróży

Oglą­da­li­ście film o Ame­lii? Je­śli tak, to z pew­no­ścią za­pa­mię­ta­li­ście nie tylko jej ciemne, duże oczy, ale rów­nież po­dró­żu­ją­cego po świe­cie ogro­do­wego kra­snala. To ko­lejny po­mysł fil­mow­ców, który pod­chwy­cili na­ukowcy. Nie­zwy­kły eks­pe­ry­ment na­ukowy zor­ga­ni­zo­wali wspól­nie na­ukowcy i pro­du­cenci wag, by po­ka­zać jak – w za­leż­no­ści od miej­sca na Ziemi — zmie­nia się gra­wi­ta­cja. Wy­słali oni w po­dróż wła­śnie fi­gurkę kra­snala […]

Podgląd: Kulturę tworzą naukowcy. Nowy numer „Znaku”

Kulturę tworzą naukowcy. Nowy numer „Znaku”

Za­pra­szamy do lek­tury naj­now­szego nu­meru mie­sięcz­nika „Znak”, w któ­rym m.in. o przy­szło­ści me­diów de­ba­tują: Zyg­munt Bau­man, Wie­sław Go­dziec, Mar­cin Król, Nic New­man, Alek­san­der Smo­lar, An­drzej Stan­kie­wicz. „Te­ma­tem Mie­siąca” jest edu­ka­cja sek­su­lana w szko­łach. Na ła­mach pe­rio­dyku po­ja­wiają się py­ta­nie: Czym jest edu­ka­cja sek­su­alna? Czym różni się od wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie? Co prze­ma­wia za wpro­wa­dze­niem jej obo­wiąz­kowo do szkół? Ja­kie […]

Potrzeba chwili

Pro­ble­ma­tyka nie­trzy­ma­nia mo­czu jest do­brze znana, acz­kol­wiek w do­bie dzi­siej­szej cy­wi­li­za­cji, trudno jest o zna­le­zie­nie re­cepty na usta­nie nie­przy­jem­nej cho­roby. Można jed­nak spra­wić, że nie bę­dzie on uciąż­liwy, czego do­wo­dem jest wy­na­la­zek po­czy­niony przez wy­mie­niony duet z Ka­li­sza. Pro­blem ten do­tknął moją ro­dzinę, co po­zwo­liło mi stwo­rzyć wraz z oj­cem przy­rząd do od­pro­wa­dza­nia mo­czu. Wy­na­la­zek ten po­wstał z po­wodu cho­roby mo­jego […]

XVII- wieczne skrzydła ponaddźwiękowe

Wszyst­kie przed­mioty, które nas ota­czają były kie­dyś pro­stymi wy­na­laz­kami, które z bie­giem lat roz­wi­jały się w skom­pli­ko­wane sprzęty ta­kie jak mi­kro­fa­lówka, te­le­wi­zor czy smart­phone. Jed­nak część wy­na­laz­ców zo­stała za­po­mniana przez hi­sto­rię i zwy­kłych lu­dzi, tak jak pol­ski in­no­wa­tor Ka­zi­mierz Sie­mie­no­wicz. Uro­dzony w 1600 roku Sie­mie­no­wicz był pol­skim szlach­ci­cem, któ­rego ro­dzina osie­dliła się na Li­twie. Słu­żył w woj­sku pol­skim jako ge­ne­rał, […]

Prawa półkula mózgu odpowiada za depresję?

Lewa pół­kula mó­zgu jest wy­spe­cja­li­zo­wana w funk­cjach zwią­za­nych z mową, prawa – od­po­wiada za per­cep­cję sy­gna­łów nie­wer­bal­nych. Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tety Me­dycz­nego w Ło­dzi po­sta­wili hi­po­tezę, że za­bu­rze­nia w prze­twa­rza­niu in­for­ma­cji po­za­słow­nych mogą być pod­ło­żem de­pre­sji. Je­żeli ba­da­nia po­twier­dzą ich za­ło­że­nia, bę­dzie można zmo­dy­fi­ko­wać od­dzia­ły­wa­nia te­ra­peu­tyczne wo­bec cho­rych i sku­tecz­niej ich le­czyć. Dr n. med. Mo­nika Ta­la­row­ska jest psy­cho­lo­giem kli­nicz­nym, a dr hab. […]

Zobaczyć świat oczami dziecka

Wszy­scy znamy film „I kto to mówi”, w któ­rym po­zna­wa­li­śmy świat z per­spek­tywy nie­mow­laka. Wi­zja rze­czy­wi­sto­ści, którą dziecko ro­zu­mie i w za­bawny spo­sób ko­men­tuje, wy­wo­łuje salwy śmie­chu. Po­myślmy, co by się stało, gdy­by­śmy mo­gli zro­zu­mieć spo­sób wi­dze­nia świata przez dzieci? Na to py­ta­nie sta­rają się od­po­wie­dzieć na­ukowcy z La­bo­ra­to­rium Psy­cho­lo­gii Ma­łego Dziecka, które działa przy In­sty­tu­cie Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego. […]

Podgląd: Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Ze­spół astro­no­mów z Chile, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Hisz­pa­nii zna­lazł oznaki ży­cia or­ga­nicz­nego na Ziemi, ana­li­zu­jąc ziem­skie świa­tło od­bite od Księ­życa. Może się to wy­da­wać nieco ba­nalne – bo to, że ist­nieje ży­cie na Ziemi to fakt oczy­wi­sty, wy­star­czy tylko ro­zej­rzeć się wo­koło, a nie szu­kać w ko­smo­sie. Jed­nak na­ukowcy te­sto­wali w ten spo­sób nową tech­nikę, którą bę­dzie można w przy­szło­ści za­sto­so­wać […]

Podgląd: Einstein ma się dobrze

Einstein ma się dobrze

Sen­sa­cja wi­siała w po­wie­trzu, gdy ja­kiś czas temu oka­zało się, że neu­triny są szyb­sze od świa­tła. Świat mógł już nie być taki sam. Rze­czy­wi­stość jest jed­nak o wiele bar­dziej pro­za­iczna. Za re­we­la­cyj­nymi wy­ni­kami do­świad­cze­nia stał… ka­ba­lek. Oka­zało się, że był zbyt luźno pod­łą­czony i to wła­śnie było po­wo­dem nie­do­kład­nego po­miaru szyb­ko­ści neu­trin w ośrodku CERN. Taką in­for­ma­cje po­dał dziś […]

Podgląd: Roszpunka okiem naukowców

Roszpunka okiem naukowców

Gę­ste i dłu­gie włosy mogą być po­wo­dem do dumy, ale też spo­rym kło­po­tem. Jak je cze­sze­cie, jak ukła­da­cie, czy za­pla­ta­cie war­ko­cze? Czy pod­cho­dzi­cie to do tego „pro­blemu” jak ar­ty­ści, czy na­ukowo? Na­ukowcy z Wiel­kiej Bry­ta­nii za­in­te­re­so­wali się wła­śnie tym jak ukła­dają się włosy ze­brane w ku­cyk w za­leż­no­ści od ta­kich czyn­ni­ków fi­zycz­nych jak gra­wi­ta­cja, sztyw­ność wło­sów czy skłon­ność do […]

Podgląd: Kostki zostaną rzucone… na orbitę

Kostki zostaną rzucone… na orbitę

Zbli­żają się wa­len­tynki, a więc czas gdy głę­boko i cza­sami z na­dzieją wpa­try­wać się bę­dziemy w oczy wy­bra­nej przez na­sze serce osoby. Za­nim to jed­nak na­stąpi, warto spoj­rzeć na niebo gwiaź­dzi­ste. Dzień przed wa­len­tyn­kami, w po­nie­dzia­łek 13 lu­tego mię­dzy 11:00 a 13:00 ra­kieta Vega wy­nie­sie w ko­smos pierw­szego pol­skiego sa­te­litę PW-Sat. W ca­ło­ści zbu­do­wana zo­stała przez stu­den­tów Po­li­tech­niki War­szaw­skiej. To stąd w na­zwie li­terki […]

Strona 7 z 10 ‹ Pierwszy 4 5 6 7 8 9 10 Ostatni ›