Przejdź do treści

Nauka

Podgląd: O Współczesnej Polsce na Oxfordzie

O Współczesnej Polsce na Oxfordzie

Pod­pi­sano wla­śnie umowę ini­cju­jącą w oks­fordz­kim St Antony’s Col­lege Pro­gramu Stu­diów o Współ­cze­snej Pol­sce. Jak pod­kre­ślają ini­cja­to­rzy, m.in. po­my­sło­dawca pro­jektu — hi­sto­ryk prof. Nor­man Da­vies — będą to pierw­sze re­ali­zo­wane za gra­nicą, in­ter­dy­scy­pli­narne stu­dia tej skali, po­świę­cone Pol­sce współ­cze­snej i prze­mia­nom po 1989 roku. Czuję się tro­chę ta­kim oj­cem chrzest­nym tego pro­gramu. Od dłuż­szego czasu za­uwa­ży­łem, że stan […]

Podgląd: Nowy odcinek „Pimp My Mind” już jutro!

Nowy odcinek „Pimp My Mind” już jutro!

Jak zmie­nia nas świat, który zmie­ni­li­śmy Przed­sta­wi­ciele nauk ści­słych co chwila za­ska­kują nas wy­na­laz­kami czy od­kry­ciami, które zu­peł­nie zmie­niają na­sze po­strze­ga­nie świata. Jak ra­dzi so­bie w przy­spie­sza­ją­cym tech­no­lo­gicz­nie świe­cie zwy­kły czło­wiek? Czy hu­ma­ni­styka nam w tym po­maga? Po­słu­chaj w środę, 17 paź­dzier­nika w samo po­łu­dnie w ra­diu Afera. Czy­taj wię­cej

Podgląd: Czy oglądanie pornografii może być pożyteczne?

Czy oglądanie pornografii może być pożyteczne?

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych py­tań” Wszystko za­leży od tego, co uznamy za por­no­gra­fię. Zgod­nie z sze­roką de­fi­ni­cją por­no­gra­fia to filmy, ob­razy, zdję­cia, utwory li­te­rac­kie, przed­sta­wie­nia te­atralne itp., które mają wy­wo­ły­wać pod­nie­ce­nie sek­su­alne. Cza­sami do­ko­nuje się także po­działu na ero­tykę, obej­mu­jącą tre­ści bar­dziej wy­ra­fi­no­wane, mniej do­słowne i por­no­gra­fię, bę­dącą wier­nym zo­bra­zo­wa­niem sto­sun­ków sek­su­al­nych, wy­rwa­nych z kon­tek­stu i za­mie­nio­nych […]

Podgląd: O co chodzi z tą poprawnością językową i dlaczego na Cygana mam teraz mówić Rom, a na Murzyna Afroamerykanin?

O co chodzi z tą poprawnością językową i dlaczego na Cygana mam teraz mówić Rom, a na Murzyna Afroamerykanin?

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych py­tań” W po­praw­no­ści po­li­tycz­nej cho­dzi przede wszyst­kim o to, by od­no­sić się do osób i grup z sza­cun­kiem, by nie uży­wać okre­śleń, które mogą zo­stać ode­brane jako ra­niące, które peł­nią funk­cję styg­ma­ty­zu­jącą i pro­wa­dzą do dys­kry­mi­na­cji. Jej ce­lem jest za­tem wpro­wa­dze­nie do ję­zyka słów neu­tral­nych, nie ma­ją­cych ne­ga­tyw­nych ko­no­ta­cji i uni­ka­nie słów ob­raź­li­wych lub „tylko” […]

Podgląd: Kulisy nagrody Nobla

Kulisy nagrody Nobla

Trwa ty­dzień no­blow­ski. Co­dzien­nie po­zna­jemy te­go­rocz­nych zdo­byw­ców na­grody w po­szcze­gól­nych dzie­dzi­nach. Do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści tra­fiają na­zwi­ska i uza­sad­nie­nie Ko­mi­tetu No­blow­skiego. Na­to­miast szcze­góły wy­boru te­go­rocz­nych lau­re­atów nie zo­staną ujaw­nione. Spo­czną w taj­nych ar­chi­wach na 50 lat. Fun­da­tor na­grody, szwedzki prze­my­sło­wiec i wy­na­lazca dy­na­mitu Al­fred No­bel zmarł bez­po­tom­nie w 1896 roku. Po­zo­sta­wił 32.000.000 ów­cze­snych ko­ron szwedz­kich. Te­sta­men­tem prze­ka­zał ma­ją­tek in­sty­tu­cji, która co […]

Kreatywność Polaków

We Wro­cła­wiu działa pręż­nie kla­ster Cre­ati­vro, bę­dący ini­cja­tywą władz miej­skich, które do­ce­niły po­ten­cjał kre­atywny twór­ców ani­ma­cji, gier, apli­ka­cji mo­bil­nych. Do grona człon­ków kla­stra do­łą­czyła też szkoła wyż­sza z pręż­nym Za­kła­dem No­wych Me­diów. O wy­zwa­niach i suk­ce­sach roz­ma­wiamy z Ar­tu­rem Ja­skól­skim, pre­ze­sem Can«t Stop Ga­mes i Zie­mo­wi­tem Po­nie­wie­skim, wi­ce­pre­ze­sem Can’t Stop Ga­mes i człon­kiem Rady Dy­rek­to­rów kla­stra Cre­ati­vro. Jak do­szlo do po­wsta­nia […]

Miejsce gier w kulturze i społeczeństwie

Na py­ta­nia od­po­wiada Sta­ni­sław Kraw­czyk, dok­to­rant w In­sty­tu­cie So­cjo­lo­gii UW, uczest­nik zjaz­dów mi­ło­śni­ków fan­ta­styki i gier fa­bu­lar­nych itd. Od 2009 roku re­da­guje rocz­nik o grach Homo Lu­dens. Jaką rolę od­gry­wały gry jesz­cze w epo­kach przed­kom­pu­te­ro­wych? Czy tylko forma za­ba­wowa, roz­ryw­kowa, czy też pełni inne funk­cje? Roz­rywka, przy­jem­ność – to do­bre pierw­sze sko­ja­rze­nia, ale na tym istot­nie sprawa się nie […]

Dokąd zmierzają gry?

Tego chyba nie wie nikt. Bo gdyby wie­dział, to byłby już bar­dzo bo­ga­tym czło­wie­kiem. Można się jed­nak po­ku­sić o przed­sta­wie­nie kilku ogól­nych ten­den­cji. Przede wszyst­kim można przy­jąć czarny, mroczny sce­na­riusz. Ry­nek gier wi­deo bę­dzie dą­żył do oli­go­polu. Mali i średni wy­dawcy zo­staną wy­cięci w pień i wy­koń­czeni lub po pro­stu wy­ku­pieni przez gi­gan­tów, ta­kich jak Nin­tendo, Atari (dawne In­fo­gra­mes), […]

Polska mistrzem świata w produkcji gier wideo?

Nie po­szło nam na Euro 2012, nie po­szło rów­nież na igrzy­skach w Lon­dy­nie. Ale jest jedna dys­cy­plina, nie­stety jesz­cze nie­olim­pij­ska, w któ­rej zbli­żamy się do świa­to­wej czo­łówki. Po­woli, bo po­woli, ale jed­nak zbli­żamy. To pro­duk­cja gier wi­deo. Na po­czątku był chaos. Chaos na­zy­wał się pol­skim ryn­kiem gier wi­deo. Były one two­rzone przez za­pa­leń­ców w mrocz­nych cze­lu­ściach aka­de­mi­ków przy […]

Podgląd: Polskie nastolatki laureatami nagród w konkursie dla młodych badaczy EUCYS 2012

Polskie nastolatki laureatami nagród w konkursie dla młodych badaczy EUCYS 2012

15-letni Po­lak Ja­kub Na­grodzki z Łomży zdo­był w Bra­ty­sła­wie jedną z trzech pierw­szych na­gród w unij­nym kon­kur­sie dla mło­dych ba­da­czy EUCYS 2012. Jedną z trzech trze­cich na­gród zdo­była z ko­lei 18-le­t­nia Anna Ju­lia Ku­śnier­czak z Mie­czewa. Świet­nie wy­pa­dło, to na­prawdę suk­ces — pod­su­mo­wał zwy­cię­stwo opie­kun na­sto­let­nich Po­la­ków, prof. Jan Ma­dey — zro­bili to, co na­leży, znowu nie pójdę na eme­ry­turę. Wie­lo­krot­nie obie­cy­wał, że odej­dzie na […]

Strona 2 z 10 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›