Przejdź do treści

Nauka

Podgląd: Chemiczny nobel był „półkownikiem”

Chemiczny nobel był „półkownikiem”

Mamy ko­lejne od­kry­cie, w które nie wie­rzył na­wet jego au­tor, gdy go do­ko­ny­wał. Mamy ko­lej­nego na­ukowca uho­no­ro­wa­nego Na­grodą No­bla. Na do­da­tek od­kry­cie to kie­dyś mo­gli­by­śmy na­zwać „pół­kow­ni­kiem”. Dla­czego? Od­kry­cia kwa­zi­krysz­ta­łów do­ko­nał już w kwiet­niu 1982 roku, ale długo mu­siał wal­czyć o pu­bli­ka­cję swo­jego od­kry­cia. Młod­szym czy­tel­ni­kom spie­szę z in­for­ma­acją — „pół­kow­ni­kami” na­zy­wano w cza­sach Pol­ski Lu­do­wej dzieła, które długo nie […]

Podgląd: Czy polskim naukowcom uda się stworzyć szczepionkę na malarię?

Czy polskim naukowcom uda się stworzyć szczepionkę na malarię?

Ma­la­ria to obok AIDS i gruź­licy jedna z naj­groź­niej­szych cho­rób za­kaź­nych. We­dług róż­nych sza­cun­ków rocz­nie na świe­cie z po­wodu ma­la­rii umiera od 1 do 3 mln lu­dzi, znaczna więk­szość z nich to miesz­kańcy Afryki. Od­po­wie­dzialne są za nią jed­no­ko­mór­kowe pier­wot­niaki — za­rodźce — z ro­dzaju Pla­smo­dium. Do za­ka­że­nia do­cho­dzi pod­czas uką­sze­nia czło­wieka przez sa­micę ko­mara z ro­dzaju Ano­phe­les (do któ­rych na­leży m.in. wi­dli­szek). Jak do­tąd […]

Podgląd: Drzwi do podróży w czasie zostały uchylone

Drzwi do podróży w czasie zostały uchylone

Czyżby do­tych­cza­sowa wie­dza na te­mat praw fi­zyki miała odejść do la­musa, a naj­słyn­niej­sze rów­na­nie Ein­ste­ina E=mc2 okaże się błędne? Świat wła­śnie obie­gła sen­sa­cyjna in­for­ma­cja, że wło­scy na­ukowcy od­kryli cząstki po­ru­sza­jące się szyb­ciej niż świa­tło. Na­ukowcy za­an­ga­żo­wani w pro­jekt OPERA (Oscil­la­tion Pro­ject with Emu­l­sion-tRa­c­king Ap­pa­ra­tus), któ­rego ser­cem jest in­sty­tut CERN, emi­to­wali wiązki neu­trin, które prze­mie­rzały od­le­głość 730 km. We wło­skim […]

Podgląd: W tę noc każdy jest naukowcem…

W tę noc każdy jest naukowcem…

Setki po­ry­wa­ją­cych wy­kła­dów i warsz­ta­tów, pa­sjo­nu­jące po­kazy i kon­kursy, eks­pe­ry­menty za­pie­ra­jące dech w pier­siach i urzą­dze­nia o któ­rych nie śniło się pi­sa­rzom fan­ta­styki. Przed nami pią­tek i ko­lejna edy­cja Eu­ro­pej­skiej Nocy Na­ukow­ców w kil­ku­na­stu mia­stach Pol­ski! Bę­dzie to na pewno noc nie­za­po­mnia­nych wra­żeń. To tej jed­nej nocy po­ważni na co dzień na­ukowcy zmie­nią się w show­me­nów, ak­to­rów, prze­wod­ni­ków po la­bo­ra­to­riach. Główną ideą wy­da­rze­nia […]

Podgląd: Nie zwiedzajcie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie!

Nie zwiedzajcie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie!

Na­uka może być pa­sjo­nu­jąca na­wet pod­czas wa­ka­cji. Ko­lejny już raz pod­po­wia­damy wam co pod­czas let­nich wę­dró­wek warto zo­ba­czyć. Jed­nym z ta­kich miejsc z pew­no­ścią jest Cen­trum Na­uki Ko­per­nik w War­sza­wie. To jedna z naj­no­wo­cze­śniej­szych eu­ro­pej­skich in­sty­tu­cji uka­zu­ją­cych zwią­zek na­uki z kul­turą i co­dzien­nym ży­cie działa od li­sto­pada 2010 roku. Ci, któ­rzy już tam byli, nie za­wsze po­le­cają to miej­sce in­nym. Dla­czego? Po­wo­dem jest […]

Podgląd: Bądź jak Indiana Jones

Bądź jak Indiana Jones

Wa­ka­cje bez cie­ka­wych przy­gód to jak ka­szanka bez… ka­szy. Je­śli po­dzi­wia­li­ście przy­gody In­diany Jo­nesa, mo­że­cie się po­czuć jak on. Zwłasz­cza, je­śli pod­czas wa­ka­cyj­nych po­dróży za­wę­dru­je­cie w oko­lice Trój­mia­sta. Oprócz prze­ży­cia przy­gód po­dob­nych do tych, ja­kie były udzia­łem In­diana Jo­nesa, chyba naj­słyn­niej­szego ar­che­ologa w Hol­ly­wood, zo­ba­czyć bę­dzie można także fi­­zyczno-che­­miczne po­kazy ma­giczne, a także za­mknąć się w gi­gan­tycz­nej bańce. Bę­dzie rów­nież […]

Podgląd: Łyk morskiej wody

Łyk morskiej wody

Zna­cie ko­goś, kto lubi mo­ment za­chły­śnię­cia się słoną, mor­ską wodą? Taką przy­godę można jesz­cze prze­żyć w Bał­tyku, ale kon­takt z wodą Mo­rza Śród­ziem­nego do przy­jem­nych nie na­leży. Tym­cza­sem wszystko wska­zuje na to, że je­ste­śmy ska­zani na pi­cie wody mor­skiej. Na szczę­ście nie bę­dzie to tak nie­przy­jemne. Na ca­łym świe­cie w ciągu naj­bliż­szych 20 lat znacz­nie wzro­śnie liczba lu­dzi, a co za […]

Podgląd: Centrum Nauki Kopernik tuż przed otwarciem

Centrum Nauki Kopernik tuż przed otwarciem

Jak działa śruba Ar­chi­me­desa? Jak czuje się czło­wiek pod­czas trzę­sie­nia ziemi? I jak za­pi­sać wy­miary swo­jego ciała w ukła­dzie zero-je­­dy­n­ko­­wym? Na trzy ty­go­dnie przed ofi­cjal­nym otwar­ciem mi­ni­ster na­uki i szkol­nic­twa wyż­szego prof. Bar­bara Ku­drycka zwie­dziła Cen­trum w to­wa­rzy­stwie prof. Łu­ka­sza Tur­skiego – Prze­wod­ni­czą­cego Rady Pro­gra­mo­wej CNK oraz Ro­berta Firm­ho­fera — dy­rek­tora CNK. Roz­po­czy­na­jąc te­stowe zwie­dza­nie CNK, mi­ni­ster Ku­drycka pod­kre­śliła, […]

Strona 10 z 10 ‹ Pierwszy 7 8 9 10