Przejdź do treści

O — Academio!

Po­czątek stu­diów to po­czątek nie­zwy­kłej przy­gody. Przed nami otwiera się bez­kresne morze wiedzy. By do­trzeć do celu, warto wy­zna­czyć sobie kie­runek, ze­brać wokół siebie dobrą za­łogę i na­uczyć się od­czy­tywać wszystko, co po­może nam w na­wi­gacji. Proste?

Wszystko, co po­trzebne by do­brze obierać cele i zbytnio nie zba­czać z kursu za­wiera portal Aca​demio​.pl. Sami twórcy po­rów­nują go do szwaj­car­skiego scy­zo­ryka, bo skupia w jednym miejscu wszystko, czego po­trze­bu­jesz. Jest rów­no­cze­śnie wy­szu­ki­warką uczelni, wy­działów i kół naukowych.

Ak­tyw­nymi użyt­kow­ni­kami mogą być za­równo stu­denci jak i pra­cow­nicy uczelni. Mogą oni na por­talu Aca​demio​.pl za­miesz­czać i udo­stęp­niać ma­te­riały fo­to­gra­ficzne, wideo czy zwykłe pliki, a więc wszystko, co moze być wy­ko­rzy­stane przez in­nych jako pomoc w nauce. To także do­sko­nała plat­forma po­ma­ga­jąca kołom na­ukowym lub mniej sfor­ma­li­zo­wanym grupom pa­sjo­natom po­chwalić się swoim do­rob­kiem na­ukowym. Każde z kół na­uko­wych ma do wy­ko­rzy­stania 7 GB po­wierzchni dys­kowej – wy­ja­śniają twórcy portalu.

Portal za­wiera także ka­len­darz im­prez i spo­tkań oraz forum spo­łecz­no­ściowe. Może być przy­datnym na­rzę­dziem także dla przy­szłych stu­dentów. Dzięki wy­szu­ki­warce stu­diów, m.in. po­przez zda­wany przed­miot ma­tu­ralny, ma­tu­rzyści mogą zna­leźć studia dla siebie – opi­sują te funk­cjo­nal­ności por­talu Aca​demio​.pl jego twórcy – w bazie jest ponad 6500 kie­runków.

Ze wszyst­kich funkcji ser­wisu można ko­rzy­stać cał­ko­wicie za darmo! Po­my­sło­dawcą por­talu, który mo­żesz wy­pró­bować TUTAJ, jest Adam Przymusiała.

Powiązane materiały:

  • Janek

    Po­le­camy także http://​Ma​il​Gru​powy​.pl — proste w ob­słudze roz­wią­zanie dla grup stu­denc­kich.
    Brak li­mitów miejsca w skrzynce, ka­len­darz gru­powy, ma­te­riały i no­tatki star­szych i rów­no­le­głych grup, wy­godne po­rząd­ko­wanie ma­te­riałów — wszystko za darmo!