Przejdź do treści

Nauka — ludzka rzecz

Miejsce: Kraków
Data: 16-17 marca 2012

Koło Na­ukowe Stu­dentów Psy­cho­logii Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego ser­decznie za­prasza do wzięcia udziału w trze­ciej edycji ogól­no­pol­skiej studencko-​eksperckiej kon­fe­rencji naukowej:

Nauka – ludzka rzecz

która od­bę­dzie się w Kra­kowie w dniach 16–17 marca 2012.

W ra­mach kon­fe­rencji po­ru­szane będą pro­blemy wpływu tak zwa­nego „czyn­nika ludz­kiego” na rozwój nauki. W tym roku dys­kusji pod­dane zo­staną na­stę­pu­jące problemy:

  • zalew teorii na­uko­wych jako efekt presji punktowania
  • nauka w kryzysie
  • gra­nice nauki
  • po­pu­la­ry­zacja nauki
  • spo­łeczne za­an­ga­żo­wanie nauki
  • nauka 2.0

Osoby za­in­te­re­so­wane wy­gło­sze­niem re­fe­ratu pro­simy o nad­sy­łanie abs­traktów na adres:
nauka.​ludzka.​rzecz@​gmail.​com

Osta­teczny termin nad­sy­łania abs­traktów: 5 lu­tego 2012.

Pro­simy o zgła­szanie abs­traktów z uży­ciem for­mu­larza moż­li­wego do otrzy­mania po uprzednim wy­słaniu maila na ww. adres.

De­cyzja o za­kwa­li­fi­ko­waniu re­fe­ratu zo­stanie po­dana do 12 lu­tego.

http://​www​.nauka​-ludzka​-rzecz​.blog​spot​.com/


Powiązane materiały: