Przejdź do treści

Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”

Miejsce: Lublin
Data: 9-10 października 2012

In­stytut Bi­blio­te­ko­znaw­stwa i In­for­macji Na­ukowej UMCS w Lu­blinie ser­decznie za­prasza na mię­dzy­na­ro­dową kon­fe­rencję na­ukową „Bi­blio­teka, Książka, In­for­macja i In­ternet 2012”, która od­bę­dzie się w dniach 9–10 paź­dzier­nika 2012 r. w Lublinie.

W trakcie kon­fe­rencji chcie­li­byśmy do­konać prze­glądu za­równo stanu badań na­uko­wych, jak i roz­wiązań prak­tycz­nych w na­stę­pu­ją­cych ob­sza­rach tematycznych:

1. Bi­blio­teki cy­frowe, re­po­zy­toria wiedzy, ka­ta­logi i bi­blio­grafie on-​line, księ­garnie in­ter­ne­towe, e-​książki, e-​gazety/​czasopisma i ich rola w spo­łe­czeń­stwie in­for­ma­cyjnym oraz go­spo­darce opartej na wiedzy.
2. Bu­dowa otwar­tych za­sobów na­uko­wych i edu­ka­cyj­nych.
3. Di­gi­ta­li­zacja za­sobów in­for­macji i wiedzy.
4. Bi­blio­me­tria i we­bo­me­tria.
5. In­fo­bro­ke­ring.
6. Nauka 2.0.
7. Ser­wisy spo­łecz­no­ściowe, blogi, dzien­ni­kar­stwo oby­wa­tel­skie jako formy dzie­lenia się wiedzą.
8. Kul­tura, nauka i edu­kacja w In­ter­necie.
9. Edu­kacja w za­kresie bi­blio­te­ko­znaw­stwa i in­for­macji na­ukowej a wy­mogi rynku pracy.

Na zgło­szenia uczest­ników (wy­słane pocztą tra­dy­cyjną na adres In­sty­tutu lub w wersji elek­tro­nicznej na adres e-​mail se­kre­tarzy kon­fe­rencji), wraz z ewen­tu­alnym te­matem i abs­traktem wy­stą­pienia (ok. pół strony tekstu) ocze­ku­jemy do 15.05.2012 r.

Wszystkie re­fe­raty za­kwa­li­fi­ko­wane do wy­gło­szenia w trakcie kon­fe­rencji oraz po­zy­tywnie zre­cen­zo­wane zo­staną opu­bli­ko­wane w re­cen­zo­wanej pracy zbio­rowej. Tekst re­fe­ratu w wersji tra­dy­cyjnej (dwa eg­zem­plarze) i cy­frowej na­leży prze­kazać se­kre­ta­rzom w trakcie konferencji.

Po­zo­stałe in­for­macje oraz for­mu­larz zgło­sze­niowy na stronie
http://​www​.umcs​.lu​blin​.pl/​a​r​t​i​c​l​e​s​.​p​h​p​?​a​i​d​=7265

Powiązane materiały: