Przejdź do treści

Lećmy na Marsa!

Dzięki ła­zi­kowi Cu­rio­sity, za­czy­namy coraz śmielej spo­glądać w kie­runku Marsa. Choć nie ma jeszcze sta­łych po­łą­czeń na tę pla­netę, już teraz mo­żemy oczami wy­obraźni takie loty od­bywać. Ochotę na takie wy­prawy pod­sysać mogą coraz to nowe fo­to­grafie z jej powierzchni.

Łazik, który tak po­budza wy­obraźnie tak wielu osób stą­pa­ją­cych po ziemi, son­duje Marsa od kilku ty­godni. Teraz prze­słał pierwsze, ko­lo­rowe zdjęcia. Można na nim zo­ba­czyć Górę Sharp (zdjęcie na górze).

Na wy­niki badań tej góry bę­dziemy mu­sieli jeszcze po­czekać. Cu­rio­sity na swoich sze­ściu ko­łach, choć po­trafi po­ko­nywać prze­szkody o wy­so­kości nawet 65 cm dziennie po­ko­nuje za­le­dwie 200 me­trów. Jego misja na Czer­wonej Pla­necie ma trwać blisko 2 lata. W tym czasie pro­wa­dzone będą ba­dania geo­lo­giczne, pro­mie­nio­wanie do­cie­ra­jące na po­wierzchnię, klimat. Be­dzie także po­szu­kiwać śladów życiu.

Zdjęcia jakie mo­żemy oglądać po­wstają dzięki parze dwu­me­ga­pik­se­lo­wych kamer, z któ­rych jedna wy­ko­nywać bę­dzie fo­to­grafie te­le­obiek­tywem, a druga obiek­tywem sze­ro­ko­kątnym. Kamer jest jednak nieco więcej.

Każdy z ta­kich in­stru­mentów ma inne za­dania. Jeden na przy­kład współ­pra­cuje z la­serem i spek­tro­me­trem. Jak? Wie­lo­krotne im­pulsy la­sera pod­grzewać będą skały z od­le­głości około 7 me­trów, a spek­tro­metr bę­dzie roz­po­znawał skład che­miczny próbek.

Życia na Marsie po­szu­kiwać bę­dzie jeszcze inny in­stru­ment – SAM, czyli Sample Ana­lysis at Mars. Ma on szukać w at­mos­ferze i prób­kach gruntu skład­ników opar­tych na węglu.

Czy ze­brane in­for­macje przy­spieszą po­dróż czło­wieka na Marsa?

Na ile ba­dania wy­ko­nane pod­czas misji ła­zika będą wia­ry­godne? Zdjęcie, które krąży od kilku ty­godni w In­ter­necie może po­wo­dować zwąt­pienie ;)

Powiązane materiały: