Przejdź do treści

Łapy, łapy, cztery łapy znów w komplecie!

Czy moż­liwe jest przy­wró­cenie władzy w no­gach spa­ra­li­żo­wanym lu­dziom? Być może tak… Teraz udało się to ze spa­ra­li­żo­wanym zwierzęciem.

Sztuka ta udała się na­ukowcom z Uni­wer­sy­tetu w Cam­bridge, a władze w no­gach, czy wła­ściwie w ła­pach, od­zy­skały psy. Pod­czas badań uszko­dzo­nego rdzenia krę­go­wego każ­demu z psiaków wsz­cze­piono ko­mórki po­brane z nosa. Efektem było wy­le­czenie aż 23 zwie­rzaków, które za­częły sa­mo­dzielnie chodzić.

Le­karze z uni­wer­sy­tec­kiej kli­niki we­ter­ty­na­ryjnej pro­wa­dzili przez ostatnie lata ba­dania na 34 psach. Wszystkie one z róż­nych po­wodów nie miały władzy w tyl­nych ła­pach. Wy­branym psiakom zo­stały po­brane nie­wielkie ilości spe­cjal­nych ko­mórek z nosa. Na­ukowcy od­po­wiednio je wy­pre­pa­ro­wali i wsz­cze­pili w rdzeń krę­gowy. Do­kładnie w miejsce, gdzie zo­stał on przerwany.

Wszystkie psy bio­rące udział w tym eks­pe­ry­mencie sta­nęły na swoich ła­pach. Oczy­wi­ście po od­po­wied­niej ku­racji i re­ha­bi­li­tacji. Jednym z mer­da­ją­cych z za­do­wo­lenia po ta­kiej ku­racji psia­kiem był jamnik Ja­sper, któ­rego mo­żesz zo­ba­czyć na filmie poniżej.

Pro­wa­dzący ba­dania, choć za­do­wo­leni z ta­kich wy­ników, pod­kre­ślają rów­no­cze­śnie, że do­tych­cza­sowe re­zul­taty nie ozna­czają nie­stety szyb­kiego le­czenia pa­ra­liżu u ludzi. Me­toda za­sto­so­wana przy le­czeniu psów może jednak być czę­ścią le­czenia ludzi. Jest zatem szansa, że w bliżej nie­okre­slonej przy­szłości bę­dzie moż­liwe przy­wra­canie spraw­ności także spa­ra­li­żo­wanym ludziom.

Je­steśmy prze­ko­nani, że nasza tech­nika może od­nowić przy­naj­mniej małą część moż­li­wości ru­cho­wych u ludzi z ura­zami rdzenia krę­go­wego - po­wie­dział Robin Fran­klin, jeden z na­ukowców bio­rą­cych udział w ba­da­niach - do peł­nego wy­le­czenia pa­ra­liżu wciąż jest jednak da­leka droga.

Więcej in­for­macji mo­żesz zna­leźć kli­kając tutaj.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów