Przejdź do treści

Krasnal w podróży

Oglą­da­li­ście film o Amelii? Jeśli tak, to z pew­no­ścią za­pa­mię­ta­li­ście nie tylko jej ciemne, duże oczy, ale rów­nież po­dró­żu­ją­cego po świecie ogro­do­wego kra­snala. To ko­lejny po­mysł fil­mowców, który pod­chwy­cili naukowcy.

Nie­zwykły eks­pe­ry­ment na­ukowy zor­ga­ni­zo­wali wspólnie na­ukowcy i pro­du­cenci wag, by po­kazać jak – w za­leż­ności od miejsca na Ziemi – zmienia się gra­wi­tacja. Wy­słali oni w po­dróż wła­śnie fi­gurkę kra­snala ogro­do­wego, by ważyć go w róż­nych za­kąt­kach globu.

Więk­szość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że gra­wi­tacja nie jest jed­na­kowa na całej Ziemi. Róż­nice wy­ni­kają z kształtu na­szej planety.

Mo­żemy ważyć ten sam przed­miot w róż­nych czę­ściach świata i wska­zania wagi będą się różnić – tłu­maczy ko­or­dy­nator eks­pe­ry­mentu Tommy Fimpel – chcie­liśmy w sym­pa­tyczny i przy­stępny sposób po­kazać tę pra­wi­dło­wość, dla­tego wy­my­śli­liśmy eks­pe­ry­ment z krasnalem.

Kra­snal z na­uko­wego eks­pe­ry­mentu zo­stał na­zwany Kern, na cześć firmy, która go spon­so­ruje. Po­dró­żuje… pocztą. Swoją po­dróż roz­po­czął 5 mie­sięcy temu i od­wie­dził już między in­nymi Ja­ponię, Au­stralię, Wielką Bry­tanię, Indie i Stany Zjednoczone.

Na­ukowcy twierdzą, że w za­leż­ności od miejsca po­miaru, waga przed­miotów może wahać się mak­sy­malnie o 0,5 pro­centa w górę lub w dół. Po­dróże kra­snala udo­wad­niają tę pra­wi­dło­wość. Na przy­kład w Tokio fi­gurka wa­żyła 307,9 gramów, w Lon­dynie 308,66 gramów, a na bie­gunie po­łu­dniowym 309,82 gramów.

Po­dróż kra­snala można śle­dzić na spe­cjalnej stronie – wy­starczy kliknąć tutaj. Cie­kawe czy gdy za­kończy po­dróż, osią­dzie na stałe w ja­kimś ogródku? Czy są chętni na jego przygarnięcie?

Powiązane materiały:

  • Gosc

    ja chetnie go przy­garne ;)