Przejdź do treści

Kilka słów o fińskiej nauce

Do tej pory na hasło „ty­siąc je­zior i tech­no­logia” wszyscy my­śleli na­tych­miast o Fin­landii, która stoi wła­śnie śród­lą­do­wymi zbior­ni­kami wod­nymi oraz kon­cernem Nokii. Teraz chrapkę na zo­stanie naszą polską Fin­landią ma Warmia i Ma­zury, gdzie je­ziora już są, a tech­no­logia… Tech­no­logia, dzięki Cen­trum In­no­wacji i Trans­feru Tech­no­logii olsz­tyń­skiego Uni­wer­sy­tetu, też już w za­sa­dzie jest.

Cen­trum, jeśli chodzi o re­gion Warmii i Mazur, to pierwsza jed­nostka na froncie walki wiedzy aka­de­mic­kiej z prak­tyką oraz prak­tyki aka­de­mic­kiej z rze­czy­wi­sto­ścią. Dzia­łal­ność CiiTT kon­cen­truje się na kilku po­lach. Pierwsze z nich to or­ga­ni­zo­wanie roz­ma­itych szkoleń, warsz­tatów, se­mi­na­riów i kon­fe­rencji ad­re­so­wa­nych nie tylko do stu­dentów, ab­sol­wentów oraz pra­cow­ników Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-​Mazurskiego, ale przede wszystkim do ma­łych i śred­nich przed­się­biorców z re­gionu oraz na­ukowców z okolic Olsz­tyna (albo i nie tylko okolic), błą­ka­ją­cych się w po­szu­ki­waniu wiedzy na temat fi­nan­so­wania przed­się­wzięć in­no­wa­cyj­nych, zdo­by­wania środków słu­żą­cych do tegoż fi­nan­so­wania czy wła­sności intelektualnej.

Drugie pole to dzia­łal­ność przy­po­mi­na­jąca nieco sposób funk­cjo­no­wania por­talu rand­ko­wego, na którym po­ja­wiają się ogło­szenia po­kroju „Atrak­cyjny wy­na­lazek szuka spon­sora”, czy „Małe przed­się­bior­stwo chętnie po­zna­łoby roz­wią­zania w dzie­dzinie baz da­nych, które po­mo­głoby mu roz­wiązać jego pro­blemy”, łą­cząc sku­tecznie (przy­naj­mniej w za­mie­rzeniu) świat ludzi w gru­bych oku­la­rach (nauki) ze światem ludzi w ele­ganc­kich oku­la­rach (biz­nesu). Trzecie pole to wszel­kiego ro­dzaju do­radztwo, udzie­lanie in­for­macji – za­równo na te­maty naukowo-​technologiczne, jak i te zwią­zane ze stroną biz­ne­sową roz­ma­itych przed­się­wzięć oraz wy­da­wanie ekspertyz.

Cen­trum na każdym kroku

Warmińsko-​mazurski kon­glo­merat wiedzy i in­no­wacji po­siada także do­stęp do cen­trów ba­daw­czych Uni­wer­sy­tetu, które sta­nowią skon­so­li­do­wane za­plecze ba­dawcze dla kla­strów i parków naukowo-​technologicznych. Naj­większe suk­cesy od­nosi jak na razie naj­starsze z nich, Cen­trum Badań Energii Od­na­wialnej, klu­czowe choćby i z tego względu, że polski prze­mysł ener­ge­tyczny ba­lan­suje wła­śnie na kra­wędzi ka­ta­strofy ze swoją prze­sta­rzałą siecią, nie bę­dącą w stanie udźwi­gnąć XXI-​wiecznego za­po­trze­bo­wania, a nagłe blac­kouty, czyli dłuższe przerwy w do­sta­wach prądu stały się zmorą w całej Polsce. Zwłaszcza poza ob­sza­rami miej­skimi. CBEO pra­cuje nad no­wymi tech­no­lo­giami po­zy­ski­wania i prze­twa­rzania bio­energii na energię cieplną i ener­ge­tyczną, który to pro­jekt wart jest aż 40 mi­lionów złotych.

Między cen­trami ba­daw­czymi a Cen­trum In­no­wacji i Trans­feru Tech­no­logii utrzy­my­wana jest ścisła współ­praca. – Prak­tyką jest ko­rzy­stanie z eks­perc­kiej wiedzy pra­cow­ników uni­wer­sy­tec­kich cen­trów ba­daw­czych dla wsparcia dzia­łal­ności usłu­gowej CIiTT, kon­tak­to­wanie pra­cow­ników Cen­trów ze zgła­sza­ją­cymi się do CIiTT przed­się­bior­cami za­in­te­re­so­wa­nych ko­rzy­sta­niem w swojej dzia­łal­ności ze zdo­byczy nauki i wiedzy na­ukowców. Wszystko celem in­te­gro­wania działań śro­do­wiska na­uko­wego i go­spo­dar­czego w two­rzeniu i wdra­żaniu no­wych, in­no­wa­cyj­nych roz­wiązań – mówi Magda Ben-​Rynkiewicz, kon­sul­tantka CiTT.

Teoria jedno, a prak­tyka… też jedno

To wszystko brzmi ładnie w teorii, ale jest też strona prak­tyczna. Z re­guły bywa ona brzyd­szym bratem za­łożeń i po­my­słów le­żą­cych u pod­staw roz­ma­itych ini­cjatyw w Polsce, ale tak nie jest w tym przy­padku. Olsz­tyńscy pro­mo­torzy in­no­wacji pra­cują pełną parą, choć akurat roz­wią­zania przez nich wdra­żane wy­prze­dzają roz­wią­zania zwią­zane z energią pa­rową o całe lata świetlne. Cen­trum może po­chwalić się wy­mier­nymi osią­gnię­ciami. – Do­tych­czas Cen­trum wsparło proces trans­feru sze­ściu in­no­wa­cyj­nych tech­no­logii opra­co­wa­nych w UWM do za­gra­nicz­nych przed­się­biorstw. W ad­mi­ni­stro­wanej przez CIiTT in­ter­ne­towej bazie ofert technologiczno-​usługowych UWM (www​.oferty​.uwm​.edu​.pl ) za­re­je­stro­wa­nych są ak­tu­alnie 204 oferty Uni­wer­sy­tetu dla go­spo­darki. Za po­śred­nic­twem bazy EEN CIiTT pro­muje także ak­tu­alnie za gra­nicą 31 tech­no­logii opra­co­wa­nych przez pra­cow­ników na­uko­wych UWM – opo­wiada Mag­da­lena Ben-​Rynkiewicz.

Cen­trum stara się też roz­wiązać pod­sta­wowe pro­blemy pol­skiej nauki, pol­skiej go­spo­darki, a także – siłą rzeczy – współ­pracy pol­skiej go­spo­darki z polską nauką. Wśród któ­rych wy­mienić można trzy główne: to biu­ro­kracja, jeszcze więcej biu­ro­kracji oraz jeszcze kilka do­dat­ko­wych ton do­ku­mentów. Żeby trochę tę pa­pier­ko­logię sto­so­waną upro­ścić, olsz­tyńska uczelnia stwo­rzyła w ra­mach CIiTT in­ter­ne­tową bazę prac dy­plo­mo­wych, na­uko­wych, pro­jektów ba­daw­czych, a także po­wią­za­nych z nią specjalistów.

Łu­kasz Miszewski

Powiązane materiały: