Przejdź do treści

Jak sprzedać potrójne DNA? NIMB 13 o relacjach nauka — media

Ko­lejny, trzy­nasty numer cza­so­pisma NIMB nie jest, jak może su­ge­rować tytuł, po­świę­cony trans­fe­rowi tech­no­logii. W tym wy­daniu CITTRU i za­pro­szeni przez re­dakcję au­torzy sku­pili się na „sprze­da­waniu” nauki, czyli jej obec­ności w me­diach. Zna­czącą część tego wy­dania po­świe­cono rów­nież or­ga­ni­zo­wa­nemu przez CITTRU – Forum Nowej Nauki (17–18.04.2012).

Po­le­camy in­try­gu­jący tekst Ma­cieja Majki, który w prze­ko­nu­jący sposób ana­li­zuje po­wią­zania nauki i re­klamy, zwra­cając także uwagę na te wzorce, które mogą być uży­teczne dla pro­mo­wania wiedzy – in­for­muje Piotr Ża­bicki, re­daktor na­czelny NIMBa. Autor roz­po­czyna od stwier­dzenia, że tak re­klama, jak i nauka, do pew­nego stopnia, służą ana­lo­gicz­nemu ce­lowi – prze­ko­ny­waniu. Majka na­zywa wy­ko­rzy­stanie nauki w re­klamie two­rze­niem nowej mi­to­logii współ­cze­sności, w której pro­pa­go­wane, ma­giczne niemal wła­ści­wości nie­któ­rych ba­da­nych w la­bo­ra­to­riach sub­stancji od­bie­gają od opinii o tych ce­chach, jakie for­mu­łują sami na­ukowcy. W tym kon­tek­ście po­ja­wiają się przy­kłady te­lo­merów, an­ty­ok­sy­dantów i ko­mórek macierzystych.

W innym z tek­stów, Ur­szula Ry­bińska, dzien­ni­karka ser­wisu PAP „Nauka w Polsce” wy­czer­pu­jąco od­po­wiada na py­tanie: „Jak przebić się z nauką do me­diów?”. Jej opi­niom i su­ge­stiom to­wa­rzyszą ko­men­tarze „dru­giej strony” - na­ukowców z Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego. W NIMBie 13 zna­leźć można także od­po­wiedź na py­tanie, w jaki na­ukowy sposób media wy­ko­rzy­stane zo­stały przez ba­daczy od­twa­rza­ją­cych sta­ro­żytny ko­deks Ar­chi­me­desa. Zaś w po­rad­niku dla naukowców-​promotorów od­szukać można re­ko­men­dacje i in­spi­racje, jakie prze­ka­zuje Ri­chard Daw­kins, jeden z naj­pow­szech­niej zna­nych ewolucjonistów.

To wy­danie jest już czwartą edycją NIMBa w nowej, po­sze­rzonej i ko­lo­rowej od­słonie. Po­przednie po­świę­cone były Po­pNauce, Nauce 2.0 oraz „uwal­nianiu nauki”. NIMB oraz szereg in­nych działań CITTRU, o któ­rych można po­czytać na www​.cittru​.uj​.edu​.pl, są czę­ścią kam­panii pod ha­słem „Od­kryj Prze­strzenie Nowej Nauki”. Jej celem jest po­ka­zy­wania na­ukowcom czym jest no­wo­czesna nauka i jak z jej po­ten­cjału można korzystać.

NIMB 13: www​.cittru​.uj​.edu​.pl/​?​q​=​p​l​/​n​o​d​e​/1321

NIMB 12: www​.cittru​.uj​.edu​.pl/​?​q​=​p​l​/​n​o​d​e​/1305

NIMB 11: www​.cittru​.uj​.edu​.pl/​?​q​=​p​l​/​n​o​d​e​/1281

NIMB 10: www​.cittru​.uj​.edu​.pl/​?​q​=​p​l​/​n​o​d​e​/1263

NIMB 9: www​.cittru​.uj​.edu​.pl/​?​q​=​p​l​/​n​o​d​e​/1242

CITTRU jest jed­nostką Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego, której rolą jest wspie­ranie roz­woju no­wo­cze­snej nauki po­przez mar­ke­ting in­no­wacji i badań na­uko­wych, po­pu­la­ry­zację wiedzy i pro­mocję no­wych metod ko­mu­ni­kacji na­ukowej, a także apli­ko­wanie o fun­dusze na rozwój uczelni. Naj­waż­niejsze pro­jekty CITTRU to: two­rzenie port­folio in­no­wacji UJ i ich ochrona prawna (pa­tenty) oraz au­torski pro­gram pro­mocji nauki i po­pu­la­ry­zacji wiedzy, re­ali­zo­wany pod ha­słem „Od­kryj Prze­strzenie Nowej Nauki” (cza­so­pismo NIMB, Szkoła Pro­mocji Nauki).

In­for­macje o ak­tu­al­nych dzia­ła­niach zna­leźć można na stronie www​.cittru​.uj​.edu​.pl oraz na pro­filu www​.fa​ce​book​.com/​n​i​m​b​.​c​ittru.

Powiązane materiały: