Przejdź do treści

Jak pokonać czerniaka?

Czer­niak jest groźny i często ba­ga­te­li­zo­wany. Jak go po­konać? Jak zdia­gno­zować? Po­dobno je­steśmy blisko od­po­wiedzi na te pytania.

Czer­niak jest naj­bar­dziej za­bójczą od­mianą raka skóry i mimo, że ry­zyko jego wy­stą­pienia ro­śnie z wie­kiem, jest on także po­wszechny wśród ludzi mło­dych. Jednak być może czeka nas wkrótce re­wo­lucja w dia­gno­zo­waniu tej od­miany raka. Wszystko wska­zuje na to, że le­karze zi­den­ty­fi­ko­wali bez­po­średnią przy­czynę po­wsta­wania czerniaka.

Na­ukowcy z In­sty­tutu Bri­gham and Women’s Ho­spital, który współ­pra­cuje z Uni­wer­sy­tetem Ha­rvarda od­kryli, że ko­mórki czer­niaka są zwy­kłymi ko­mór­kami pig­mentu i zna­mion, ale w ich DNA bra­kuje grup me­ty­lo­wych 5-​hmC.

Na­pra­wienie tego de­fektu w struk­turze DNA nie było moż­liwe. Na­ukowcom udało się za­ha­mować wzrost no­wo­tworu po­przez wpro­wa­dzenie bez­po­średnio do ko­mórek ra­ko­wych en­zymów od­po­wie­dzial­nych za two­rzenie 5-​hmC. Le­karze mają na­dzieję, że od­krycie jednej z klu­czo­wych przy­czyn two­rzenia i roz­woju czer­niaka po­zwoli na opra­co­wanie no­wych leków, mo­gą­cych pomóc cał­ko­wicie wy­le­czyć tę od­mianę raka.

Zanim to jednak na­stąpi, le­piej uważać pod­czas opa­lania, bo wła­śnie pro­mienie sło­neczne mogą zwięk­szyć ry­zyko zachorowania.

Powiązane materiały: