Przejdź do treści

FameLab, czyli jak zrobić naukowe show

Je­żeli po­tra­fisz w ciągu trzech minut w sposób przy­stępny i atrak­cyjny opo­wie­dzieć o swoich ba­da­niach na­uko­wych, aby „nie­nau­kowa” pu­blicz­ność i jury nie zie­wali z nudów, to ten kon­kurs jest dla Ciebie. Rusza ko­lejna edycja kon­kursu Fa­meLab. Zgło­szenia można nad­syłać do końca stycznia 2013.

Fa­meLab zo­stał stwo­rzony w 2005 r. w Wiel­kiej Bry­tanii przez or­ga­ni­za­torów Chel­tenham Science Fe­stival. Dwa lata póź­niej do pro­jektu do­łą­czył Bri­tish Co­uncil, sze­rząc w świecie ideę po­pu­la­ry­zo­wania nauki. Dziś edycje Fa­meLab od­by­wają się w 27 kra­jach na świecie w Eu­ropie, Afryce, Azji i obu Ame­ry­kach. W Polsce Fa­meLab jest or­ga­ni­zo­wany po raz drugi. Współ­or­ga­ni­za­torem jest Cen­trum Nauki Ko­pernik. Akcji part­ne­ruje Fun­dacja na rzecz Nauki Polskiej.

Fa­meLab to kon­kurs nieco przy­po­mi­na­jący te­le­wi­zyjne ta­lent show. W szranki stają w nim fi­zycy, in­ży­nie­rowie, bio­tech­no­lodzy i inni ba­dacze z dzie­dziny nauk ści­słych. Ich za­da­niem jest jak naja­trak­cyj­niej­szej i w naj­bar­dziej zro­zu­miałej formie opo­wie­dzieć jury i pu­blicz­ności o swojej pracy na­ukowej. Czasu jest na to nie­wiele, za­le­dwie trzy mi­nuty, a po­nadto re­gu­lamin za­brania uży­wania ja­kich­kol­wiek po­mocy mul­ti­me­dial­nych. Można za to po­służyć się do­wol­nymi in­nymi re­kwi­zy­tami, o ile jest się w stanie sa­memu wnieść je na scenę i obsłużyć.

Kry­teria oceny wy­stę­pu­ją­cych opie­rają się na „trzech C”. Dla jury liczy się: Con­tent – treść, me­ry­to­rycznie po­prawna pod względem na­ukowym Cla­rity – ja­sność, po­zwa­la­jąca na zro­zu­mienie pre­zen­to­wa­nego za­gad­nienia przez osobę nie­zaj­mu­jącą się daną dzie­dziną oraz Cha­risma – cha­ryzma prezentera/​rki oraz sposób za­pre­zen­to­wania badań.

Pół­finał kon­kursu od­bę­dzie się 23 lu­tego, a finał kra­jowy 27 kwietnia w Cen­trum Nauki Ko­pernik. Zwy­cięzca pol­skiej edycji – osoba, która po­trafi za­in­te­re­sować nauką, uni­kając ru­tyny wy­kła­do­wych sal i na­uko­wego żar­gonu – do­stanie w na­grodę 30.000 zło­tych na cele na­ukowe i 5.000 zło­tych na do­wolny cel. Weźmie także udział w mię­dzy­na­ro­dowym fi­nale kon­kursu, od­by­wa­jącym się w Chel­tenham w Wiel­kiej Brytanii.

W pierw­szej pol­skiej edycji wzięło udział w kon­kursie ponad 80 osób z całej Polski. Zwy­cię­żyła bio­che­miczka Mo­nika Ko­perska, która pod­czas świa­to­wego fi­nału w Wiel­kiej Bry­tanii za­jęła drugie miejsce oraz zdo­była na­grodę publiczności.

Oto fi­na­łowe wy­stą­pienie Mo­niki Koperskiej.

Więcej in­for­macji znaj­dziecie kli­kając tutaj.

Powiązane materiały: