Przejdź do treści

Doktorat bez magisterki czyli Diamentowy Grant

Naj­zdol­niejsi stu­denci znów mogą się ubiegać o Dia­men­towy Grant. Rusza druga edycja kon­kursu, or­ga­ni­zo­wa­nego przez re­sort nauki. Wnioski o fi­nan­so­wanie można składać w Mi­ni­ster­stwie Nauki i Szkol­nictwa Wyż­szego do 15 grudnia.

Dia­men­towy Grant to ist­nie­jący od 2011 roku pro­gram, w ra­mach któ­rego pie­niądze na ba­dania może otrzymać osoba z dy­plomem li­cen­cjata lub stu­dent po trzecim roku jed­no­li­tych stu­diów ma­gi­ster­skich. Mak­sy­malna kwota grantu wy­nosi 200.000 zło­tych. Pie­niądze te można prze­zna­czyć m.in. na po­moce na­ukowe czy na wy­jazdy na kon­fe­rencje na­ukowe. W kwocie tej prze­wi­dziano też wy­na­gro­dzenie dla au­tora badań, wy­no­szące 2.500 zł miesięcznie.

Ba­dania w ra­mach grantu mogą trwać mak­sy­malnie cztery lata i jeśli za­owo­cują zna­czą­cymi wy­ni­kami mogą sta­nowić pod­stawę do ubie­gania się przez au­tora o sto­pień dok­tora z po­mi­nię­ciem stopnia magistra.

Wiele badań wska­zuje na to, że naj­większą kre­atyw­ność na­ukową wy­ka­zują osoby od 20. do 34. roku życia. W Polsce dok­torat średnio uzy­skuje się w wieku 34 lat, czyli w końcu tego okresu naj­więk­szej kre­atyw­ności– po­wie­działa Bar­bara Ku­drycka, mi­ni­ster nauki i szkol­nictwa wyższego.

Na pierwszą edycję kon­kursu, roz­strzy­gniętą w tym roku, prze­zna­czono 17.500.000 zł. Wy­róż­niono 100 stu­dentów ze wszyst­kich dzie­dzin na­uko­wych re­pre­zen­tu­ją­cych uczelnie z całej Polski. Wśród lau­re­atów pierw­szej edycji kon­kursu zna­lazła się m.in. Anna An­dry­kie­wicz z Uni­wer­sy­tetu Zie­lo­no­gór­skiego, która bada pro­dukty tech­no­logii sa­te­li­tar­nych, w tym m.in. ich od­dzia­ły­wanie na śro­do­wisko. Z kolei Na­talia Ba­nasik z Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego bada ro­zu­mienie ironii wśród dzieci. Inny z lau­re­atów, Mi­chał Wąsik z Po­li­tech­niki War­szaw­skiej pro­wadzi zaś ba­dania nad wła­sno­ściami optycz­nymi na­no­struktur wę­glo­wych, m.in. na­no­rurek czy grafenu.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów