Przejdź do treści

Czy życie może funkcjonować bez wody?

Uważa się, że woda jest nie­zbędnym ele­mentem życia. Przy­naj­mniej tego, jakie znamy. Od jej obec­ności uza­leżnia się rów­nież wy­stę­po­wanie życia na in­nych pla­ne­tach. Oka­zuje się jednak, że za­ło­żenia o klu­czowej dla pod­trzy­mania życia roli wody mogą być zde­cy­do­wanie przesadzone.

Nowe ba­dania prze­pro­wa­dzone przez na­ukowca z Uni­ver­sity of Bri­stol z Wiel­kiej Bry­tanii wy­ka­zały, że białka wcale nie po­trze­bują wody, aby prze­trwać i funk­cjo­nować. Wy­starczy im syn­te­tyczny po­limer. Dr Adam Per­rima do­konał swego za­ska­ku­ją­cego od­krycia czę­ściowo przez przypadek.

Prze­pro­wa­dzał ba­dania nad mio­glo­biną, biał­kiem, któ­rego za­da­niem jest ma­ga­zy­no­wanie tlenu. Po­wierzchnię mio­glo­biny po­krywa woda. Dr Per­riman wy­czy­ścił pro­teiny białka z wody i wpu­ścił syn­te­tyczny po­limer, ocze­kując, że ich funkcja po­ważnie się zmieni. Po­limer „zmo­czył” pro­teiny, choć sam nie jest cieczą.

Pro­teiny same w sobie są płynne – wy­ja­śnił Perriman.

Oka­zało się, że pro­teiny mio­glo­biny nie­szcze­gólnie prze­jęły się utratą wody i dzia­łały do­kładnie tak samo jak wcze­śniej. Nadal po­sia­dały zdol­ność łą­czenia się z tlenem i do­star­czania go do mięśni, co jest ich pod­sta­wowym zadaniem.

Per­riman ostrzega, że jego od­krycie nie oznacza, że życie świetnie po­radzi sobie bez wody. Gdyby nie woda, białka prze­cież w ogóle by nie po­wstały. Usta­lenia Per­ri­mana mogą ra­czej wpłynąć na prak­tyczne roz­wią­zania me­dyczne, np. uła­twić trans­port krwi dzięki bez­wodnym proteinom.

Sztuczna krew już ist­nieje – ale być może jej przy­szła wersja nie bę­dzie wy­ma­gała wody?

Powiązane materiały: