Przejdź do treści

Czy polskim naukowcom uda się stworzyć szczepionkę na malarię?

Ma­laria to obok AIDS i gruź­licy jedna z naj­groź­niej­szych chorób za­kaź­nych. We­dług róż­nych sza­cunków rocznie na świecie z po­wodu ma­larii umiera od 1 do 3 mln ludzi, znaczna więk­szość z nich to miesz­kańcy Afryki. Od­po­wie­dzialne są za nią jed­no­ko­mór­kowe pier­wot­niaki – za­rodźce – z ro­dzaju Pla­smo­dium. Do za­ka­żenia do­chodzi pod­czas uką­szenia czło­wieka przez sa­micę ko­mara z ro­dzaju Ano­pheles (do któ­rych na­leży m.in. wi­dli­szek). Jak dotąd nie ma sku­tecznej szcze­pionki przeciw tej chorobie.

Być może Po­lakom udało się prze­trzeć szlak do jej uzy­skania. Lu­belscy na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-​Skłodowskiej opra­co­wali an­tygen, a więc sub­stancję biał­kową wy­wo­łu­jącą pro­dukcję prze­ciw­ciał w or­ga­ni­zmie, który może po­służyć do wy­pro­du­ko­wania szcze­pionki prze­ciwko malarii.

Na­ukowcy z Za­kładu Bio­logii Mo­le­ku­larnej UMCS za­strze­gają, że wy­na­lazek zo­stał zgło­szony do opa­ten­to­wania i pod­czas trwania tej pro­ce­dury nie mogą ujaw­niać bliż­szych szcze­gółów. Po­twier­dzają jednak, że opra­co­wany przez nich an­tygen może być za­sto­so­wany jako główny, czynny składnik szcze­pionki prze­ciwko malarii.

Od opra­co­wania an­ty­genu do szcze­pionki jest jeszcze długa droga, będą po­trzebne jeszcze duże pie­niądze na sfi­nan­so­wanie dal­szych badań – po­wie­dział prof. Ni­kodem Gran­kowski, kie­rownik Za­kładu Bio­logii Mo­le­ku­larnej UMCS - trzeba bę­dzie m.in. prze­pro­wa­dzić je w te­renie, gdzie ma­laria jest ak­tu­alnym pro­blemem.

Pod­kre­ślił rów­nież, że do­tych­cza­sowe ba­dania w la­bo­ra­to­riach sku­piały się na wy­bra­nych an­ty­ge­nach z po­je­dyn­czych sta­diów roz­wo­jo­wych za­rodźca, co mo­głoby skut­kować opra­co­wa­niem metod uzy­skania od­por­ności czło­wieka je­dynie w tych wy­bra­nych przypadkach.

An­tygen opra­co­wany przez lu­bel­skich na­ukowców może działać na każde sta­dium roz­wo­jowe za­rodźca ma­la­rycz­nego i jako taki za­sto­so­wany w szcze­pionce da­wałby szanse na uzy­skanie pełnej od­por­ności u człowieka.

foto – sxc

Powiązane materiały: