Przejdź do treści

Czas się kiedyś zatrzyma?

Nie macie cza­sami wra­żenia, że czas pędzi jak opę­tany i wciąż jest go za mało? Hisz­pańscy na­ukowcy wy­su­nęli tym­czasem teorię, że czas zwalnia i wszystko zmierza do tego, że w przy­szłości cał­ko­wicie się zatrzyma.

Au­to­rami tych re­we­lacji, za­miesz­czo­nych w Phy­sical Re­view, są spe­cja­liści z dwóch re­no­mo­wa­nych hisz­pań­skich uczelni – Uni­wer­sy­tetu Kraju Ba­sków oraz uczelni w Sa­la­mance. Ich wnioski na temat czasu wzięły się z ob­ser­wacji wszech­świata po Wielkim Wybuchu.

Ich zda­niem, proces roz­sze­rzania się wszech­świata cały czas spo­walnia. Wraz z tym zja­wi­skiem ob­ser­wu­jemy też coś, co można w uprosz­czeniu okre­ślić spo­wal­nia­niem czasu. Hisz­pańscy na­ukowcy na­zwali to zja­wisko teorią ucie­ka­ją­cego czasu.

Wie­rzymy, że czas po­jawił się pod­czas Wiel­kiego Wy­buchu, a jeśli się po­jawił, to tym samym może też zniknąć – po­wie­dział Gary Gib­bons z Uni­wer­sy­tetu w Cam­bridge, który sko­men­tował hi­po­tezę dwóch hisz­pań­skich kolegów.

Jak mógłby wy­glądać proces za­trzy­mania czasu? W jaki sposób do­świad­czy­li­byśmy tego na wła­snej skórze? We­dług pro­fe­sora Jose Se­no­villi z Uni­wer­sy­tetu Kraju Ba­sków, który jest au­torem badań, kiedy już na­dej­dzie ten dzień, wszystko do­okoła też po prostu ule­gnie za­trzy­maniu. Bę­dzie to wy­glą­dało tak, jakby nagle ktoś uru­chomił „stopklatkę”.

Hisz­pańscy ba­dacze uspo­ka­jają jednak wszyst­kich, któ­rych mo­głoby za­nie­po­koić od­krycie. Kiedy czas się za­trzyma, Ziemia nie bę­dzie praw­do­po­dobnie już ist­nieć. Jest też mało praw­do­po­dobne, by lu­dzie ży­jący obecnie byli w stanie od­czuć na wła­snej skórze kon­se­kwencje wy­wo­łane przez spo­wal­nia­jący się czas.

Powiązane materiały:

  • takie tam

    Czas może się za­trzymać gdy wró­cimy do punktu wyj­ścia. Gdy roz­sze­rzanie Wszech­świata stanie to czas bę­dzie biegł nor­malnie. Tylko sku­pienie go znów w jednym punkcie może za­trzymać czas. Wy­obraźmy sobie że teraz nie ma czasu czyli np. elek­trony prze­stają krążyć. Nie ma czasu –nie ma ma­te­rial­nego świata. Tylko świat w jednym punkcie może obyć się bez czasu.

  • pe­te­ro­waty

    Czas to ruch i energia. Jak się za­trzyma to nie bę­dzie stop klatki tylko wszystko się roz­sypie. Wią­zania ato­mowe od­puszczą a jak się roz­czepią to wy­buchną i zegar znów ruszy. Może to jest wzo­rzec czasu –od wy­buchu do wy­buchu a nie ja­kieś tam drgania atomu.