Przejdź do treści

Bozon Higgsa można usłyszeć

Bo­zonu Higgsa nie można co prawda zo­ba­czyć, ale można go… usły­szeć. Za­le­dwie ty­dzień temu na­ukowcy z CERN udo­stęp­nili dane uzy­skane w eks­pe­ry­mencie ATLAS, a już zo­stały one „prze­tłu­ma­czone” przez trójkę na­ukowców na język muzyki.

Kiedy ogło­szono od­krycie, na­tych­miast przy­stą­pi­liśmy do prac nad prze­ło­że­niem da­nych na dźwięki – po­wie­dział Do­me­nico Vi­ci­nanza z pro­jektu DANTE (De­li­very of Ad­vanced Ne­twork Tech­no­logy to Eu­rope), współ­autor utworu.

Prace trwały w Cam­bridge. Brali w nich udział także Ma­ria­paola Sor­ren­tino z ASTRA Pro­ject oraz Giu­seppe La Rocca z wło­skiego Na­ro­do­wego In­sty­tutu Fi­zyki Ją­drowej w Katanii.

Przy­po­rząd­ko­wa­liśmy kon­kretny dźwięk do każdej po­je­dyn­czej danej, kiedy sły­szymy mu­zykę, tak na­prawdę sły­szymy dane - po­wie­dział Do­me­nico Vi­ci­nanza – dzięki tej me­to­dzie każde re­gu­larne dane na­ukowe można prze­łożyć na me­lodie, jeśli dane są okre­sowe (czyli mają po­wta­rza­jące się cykle), usły­szymy me­lodię o ta­kiej samej re­gu­lar­ności i powtarzalności.

Efekt jest za­ska­ku­jący i wy­jąt­kowo piękny, przy­po­mi­na­jący ha­ba­nerę. Brzmienia bo­skiej cząstki można posłuchać!

Powiązane materiały: