Przejdź do treści

Bądź jak Indiana Jones

Wa­kacje bez cie­ka­wych przygód to jak ka­szanka bez… kaszy. Jeśli po­dzi­wia­li­ście przy­gody In­diany Jo­nesa, mo­żecie się po­czuć jak on. Zwłaszcza, jeśli pod­czas wa­ka­cyj­nych po­dróży za­wę­dru­jecie w oko­lice Trójmiasta.

Oprócz prze­życia przygód po­dob­nych do tych, jakie były udziałem In­diana Jo­nesa, chyba naj­słyn­niej­szego ar­che­ologa w Hol­ly­wood, zo­ba­czyć bę­dzie można także fizyczno-​chemiczne po­kazy ma­giczne, a także za­mknąć się w gi­gan­tycznej bańce. Bę­dzie rów­nież można po­znać fa­scy­nu­jący świat psz­czół i sposób wy­ta­piania świec. Trzeba tylko trafić do Cen­trum Nauki Expe­ry­ment w Gdyni.

Na gości w każdym wieku czeka ponad 50 in­te­rak­tyw­nych sta­no­wisk, po­dzie­lo­nych na pięć działów te­ma­tycz­nych: czło­wiek, optyka, fi­zyka, dźwięki, śro­do­wisko, roz­miesz­czo­nych na po­wierzchni 400 m2. Oprócz stałej eks­po­zycji w week­endy i środy Cen­trum or­ga­ni­zuje spe­cjalne po­kazy i in­te­rak­tywne na­ukowe spotkania.

Przed nami jeszcze na­stę­pu­jące atrakcje w Cen­trum Nauki.

W week­endy:


16–17 lipca – Wokół astro­nomii
23–24 lipca – Sztuka la­tania
30–31 lipca – Eko­lo­giczny weekend
6–7 sierpnia – Wokół astro­nomii
13–14 sierpnia – Che­miczne czary
20–21 sierpnia – Nie­sa­mo­wite fakty me­dyczne
27–28 sierpnia – Fa­scy­nu­jące wy­na­lazki ludzkość

W środy po godz. 16.00:


20 lipca – Bądź jak In­diana Jones – warsz­taty ar­che­olo­giczne
27 lipca – Po­czuj się jak ptak – two­rzenie masek ptaków dra­pież­nych
3 sierpnia – Nie­sa­mo­wity świat psz­czół – wy­ta­pianie świec wo­sko­wych
10 sierpnia – Stwórz coś z ni­czego – two­rzenie pa­pie­ro­wych sa­mo­chodów
17 sierpnia – In­te­rak­tywna chemia – mini la­bo­ra­to­rium
24 sierpnia – Bądź jak In­diana Jones – warsz­taty ar­che­olo­giczne
31 sierpnia – Po­czuj się jak ptak – two­rzenie masek ptaków drapieżnych

Powiązane materiały: