Przejdź do treści

Nauka

Podgląd: Polski wkład w najnowocześniejszy laser na świecie

Polski wkład w najnowocześniejszy laser na świecie

Pod Ham­bur­giem w ośrodku DESY bu­do­wany jest laser na swo­bod­nych elek­tro­nach XFEL (X-​ray Free Elek­tron Laser). To jedna z naj­więk­szych i naj­bar­dziej za­awan­so­wa­nych tech­no­lo­gicznie in­we­stycji naukowo-​badawczych na świecie. W pro­jekt o war­tości ponad mi­liarda euro za­an­ga­żo­wa­nych jest 12 państw, w tym Polska. Do­kładnie w Wa­len­tynki polscy na­ukowcy z Wro­cławia uru­cho­mili linię krio­ge­niczną i dwa kriostaty, […]

Podgląd: W poszukiwaniu liczb pierwszych

W poszukiwaniu liczb pierwszych

Od­kryto wła­śnie, po czte­rech la­tach in­ten­syw­nych ob­li­czeń, naj­większą liczbę pierwszą, skła­da­jącą się z sie­dem­nastu mi­lionów cyfr (do­kładnie 17 425 170). Liczbą tą jest 257,885,161– 1 (2 do po­tęgi 57885161 minus 1). Ma­te­ma­tycz­nego wy­czynu do­konał Curtis Co­oper z Uni­ver­sity of Cen­tral Mis­souri w War­rens­burgu w ra­mach pro­jektu Great In­ternet Mer­senne Prime Se­arch (GIMPS), do któ­rego zaprzęgniętego […]

Nowa generacja energooszczędnych silników dla przemysłu wydobywczego

Wę­giel to nie­wąt­pliwie su­ro­wiec stra­te­giczny, wie to każdy. Stra­te­giczny między in­nymi dla­tego, że jest źró­dłem około 30% energii na świecie, a w Polsce jeszcze cztery lata temu za­spo­kajał aż 60% za­po­trze­bo­wania ener­ge­tycz­nego. Nie każdy jednak wie, że samo jego wy­do­by­wanie po­chłania nie­praw­do­po­dobne wręcz ilości energii. Które ma za­miar zmniej­szyć pro­jekt re­ali­zo­wany przez Po­li­tech­niki Po­znańską i […]

Błękitna 24

Tak, jak dwa śmi­głowce TVN – „Błę­kitny 24−1” i „Błę­kitny 24−2” – go­towe są przez całą dobę, siedem dni w ty­go­dniu i 365 dni w roku ob­słu­giwać naj­waż­niejsze wy­da­rzenia, tak Błę­kitna Szkoła w Nad­mor­skim Parku Kra­jo­bra­zowym, jak rok długi, jest przy­go­to­wana do działań na rzecz ochrony śro­do­wiska na­tu­ral­nego. Czasem przy wsparciu mło­dych ludzi, ta­kich jak […]

Adam Mickiewicz University Polar Station

78°42′ N, 16°36′ E AMUPS – Adam Mic­kie­wicz Uni­ver­sity Polar Sta­tion – naj­bar­dziej na północ wy­su­nięta polska stacja ba­dawcza – na biegun pół­nocny jest stąd za­le­dwie 1300 ki­lo­me­trów. Po­znań­skie ba­dania w za­toce Pe­tunia się­gają 1984 roku. W lipcu 2011 roku dzięki za­an­ga­żo­waniu pro­fe­sorów Wy­działu Nauk Geo­gra­ficz­nych i Geo­lo­gicz­nych Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wicza w Po­znaniu: Grzegorza […]

Podgląd: FameLab, czyli jak zrobić naukowe show

FameLab, czyli jak zrobić naukowe show

Je­żeli po­tra­fisz w ciągu trzech minut w sposób przy­stępny i atrak­cyjny opo­wie­dzieć o swoich ba­da­niach na­uko­wych, aby „nie­nau­kowa” pu­blicz­ność i jury nie zie­wali z nudów, to ten kon­kurs jest dla Ciebie. Rusza ko­lejna edycja kon­kursu Fa­meLab. Zgło­szenia można nad­syłać do końca stycznia 2013. Fa­meLab zo­stał stwo­rzony w 2005 r. w Wiel­kiej Bry­tanii przez or­ga­ni­za­torów Cheltenham […]

Podgląd: Puszka Pandory

Puszka Pandory

Ko­niec nie jest bliski, ale może taki być, o ile nie po­wstrzy­mamy na­szej tech­no­lo­gicznej po­my­sło­wości — ostrze­gają bry­tyjscy na­ukowcy z Uni­ver­sity of Cam­bridge: pro­fesor ko­smo­logii i astro­fi­zyki Martin Rees, fi­lozof Huw Price oraz wy­na­lazca Skype — Jaan Tal­linn. Za­pro­po­no­wali oni stwo­rzenie cen­trum — Centre for the Study of Exi­sten­tial Risk (CSER) — które bę­dzie się […]

Podgląd: Łapy, łapy, cztery łapy znów w komplecie!

Łapy, łapy, cztery łapy znów w komplecie!

Czy moż­liwe jest przy­wró­cenie władzy w no­gach spa­ra­li­żo­wanym lu­dziom? Być może tak… Teraz udało się to ze spa­ra­li­żo­wanym zwie­rzę­ciem. Sztuka ta udała się na­ukowcom z Uni­wer­sy­tetu w Cam­bridge, a władze w no­gach, czy wła­ściwie w ła­pach, od­zy­skały psy. Pod­czas badań uszko­dzo­nego rdzenia krę­go­wego każ­demu z psiaków wsz­cze­piono ko­mórki po­brane z nosa. Efektem było wy­le­czenie aż […]

Podgląd: Język giętki po polsku

Język giętki po polsku

Chodzi mi o to, aby język giętki, po­wie­dział wszystko, co po­mysli głowa — na­pisał Ju­liusz Sło­wacki. Idea ta na­biera teraz zu­pełnie in­nego zna­czenia, zwłaszcza gdy przyj­rzymy się pracy na­ukowców z Wro­cławia. W In­sty­tucie Fi­lo­logii Pol­skiej Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego działa Pra­cownia Pro­stej Pol­sz­czyzny, która po­wstała w tym roku. Pra­cownię za­ło­żyli dr To­masz Piekot, dr Marcin Po­prawa i […]

Podgląd: Doktorat bez magisterki czyli Diamentowy Grant

Doktorat bez magisterki czyli Diamentowy Grant

Naj­zdol­niejsi stu­denci znów mogą się ubiegać o Dia­men­towy Grant. Rusza druga edycja kon­kursu, or­ga­ni­zo­wa­nego przez re­sort nauki. Wnioski o fi­nan­so­wanie można składać w Mi­ni­ster­stwie Nauki i Szkol­nictwa Wyż­szego do 15 grudnia. Dia­men­towy Grant to ist­nie­jący od 2011 roku pro­gram, w ra­mach któ­rego pie­niądze na ba­dania może otrzymać osoba z dy­plomem li­cen­cjata lub stu­dent po trzecim […]

Strona 1 z 10 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›